הבהרת פסק דין

להלן החלטה בבקשת הבהרת פסק דין: החלטה השופט יגאל פליטמן: 1. ביום 7.12.06 ניתן פסק דיננו, בהסכמת הצדדים, בערעור שהגיש המבקש, מר דורון שיק, על פסק דינו של בית הדין האזורי בת"א - יפו (סגנית שופט ראשי, השופטת אורלי סלע; עב 4957/05). בפסק דינו, קיבל בית הדין האזורי את בקשת המשיבים לדחיית תביעת המבקש על הסף בשל מעשה בית דין. עוד הורה בית הדין קמא על חיוב המבקש בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין של המשיבים בסך כולל של 5,000 ₪. בפסק דיננו, הורנו על מתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, לפיה הערעור יתקבל, תוך שמירת זכות הצדדים לטעון כל טענה רלוונטית באשר לתביעה בתיק ע"ב 4957/05. עוד נקבע כי חיוב המבקש בהוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין, על פי פסק דינו של בית הדין האזורי, יבוטל; ומשמדובר, לכאורה, במסכת עובדתית אחת, יאוחד הדיון בשתי התביעות בבית הדין קמא (ע"ב 4761/02 ו - ע"ב 4957/05). 2. בבקשה להבהרת פסק דין שלפנינו מבקש מר שיק לקבוע כי הסכמת המשיבים לקבלת הערעור, כאמור, מונעת מהאחרונים לטעון כל טענה רלוונטית באשר לתביעת המבקש ובכלל זה להגיש בקשה למחיקת כתב תביעתו של המבקש בבית הדין האזורי. 3. המשיבים מתנגדים לבקשה להבהרת פסק דין ומבקשים לחייב המבקש בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד בגין בקשה זו. המשיבים מדגישים בתגובתם כי הם "קיבלו את המלצת בית הדין לקבלת הערעור מהטעם שבית הדין הארצי הביע דעתו שאין לקבוע כי קיים מעשה בית דין בשאלה זו, בשל העובדה כי לא התקיים דיון לגופו בשאלת קיומם או אי קיומם של יחסי עובד ומעביד" (ההדגשה במקור - י.פ). לפיכך לא נגרעה זכותם מלהגיש בקשה לדחייה על הסף של תביעתו בשל טענתם לגופה כי לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. כל זאת, קל וחומר, לאור אמירותיהם של בית הדין האזורי והארצי כי לכאורה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. המשיבים טוענים כי במסגרת דיון בבקשתם לבית הדין האזורי לדחיית התביעה על הסף מהיעדר יריבות והיעדר עילה, יינתן למבקש יומו בבית הדין. 4. לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. ככלל, משסיים בית הדין את מלאכתו, אין לו סמכות לתת הבהרות או פירושים לפסק-דינו. כבר נקבע לא אחת כי "לא מצאנו בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט או לבית דין, שנתן את פסק-הדין וגמר את מלאכתו, לתת הבהרות או פירושים לפסק דינו" וכי "משסיים בית משפט או בית-דין לדון בעניין פלוני ופסק את פסוקו, שאלת פירושו של הפסק אינה עוד נתונה לסמכותו" (ובג"צ 897/78 אליהו יגאל נ' בית הארצי לעבודה, פ"ד לג (2)6, 7; בג"צ 6103/93 סימה לוי ואח' נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד מ"ח (4) 591,פיסקה 27, סייג לכלל יימצא בהוראת סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 ובנושא של תיקון טעות סופר או פליטת קולמוס; עוד ראה דב"ע מו/ 80-3 מרום שירותי תעופה בע"מ נ' גדעון פינקלשטיין פד"ע יח 73, פיסקה 16) 5. למעלה מהדרוש נחזור על אשר נאמר בפרוטוקול הדיון בתיק זה, ממועד מתן פסק דיננו ,יום 7.12.06, וכדלקמן: "התביעה הראשונה בתיק 4761/02 שהוגשה ביום 21.5.02 והתביעה השנייה בתיק 4957/05 /הוגשה בחודש אוקטובר 2005. החלטת אי צירוף הנתבעים בתיק התביעה הראשונה, היתה בגדר מחיקה על הסף מבלי שקדם לה דיון לגופו של עניין לגבי שאלת חבותם האישית של הנתבעים, אשר צירופם התבקש. בכתב התביעה החדש, זה מאוקטובר 2005, הוסיף המערער למסכת העובדתית מערכת עובדות שזכרה לא בא בכתב התביעה המקורי. בנסיבות אלה לא היה מקום, על פני הדברים, לדחיית התביעה מחמת מעשה בית דין, לגבי הנתבעים אשר בקשת צירופם נמחקה בדיון בתביעה הראשונה. לאור זאת, מוצע לצדדים כי הערעור יתקבל, תוך שמירת זכות הצדדים לטעון כל טענה רלוונטית באשר לתביעה השנייה..." (הדגשה שלי - י.פ) אליבא לשון המלצת בית דין זה, הברורה והחד משמעית, אשר נתקבלה בהסכמה על ידי הצדדים, קיימת לצדדים הזכות לטעון כל טענה רלוונטית באשר לתביעה השנייה. ואין אנו רואים צורך לבאר ולהבהיר תוכנה. 6. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבים הוצאות בקשה זו לרבות שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ. בקשת הבהרה