החמצת דיון בגלל טעות ביומן

להלן החלטה בסוגיית החמצת דיון בגלל טעות ביומן: החלטה הנשיא סטיב אדלר 1. לפנינו בקשה לביטול פסק הדין אשר ניתן על ידי בית דין זה ביום 25.12.2007 בהליך שבכותרת (להלן: פסק הדין). בפסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופטת דלית גילה, עב 1392). זאת, במעמד צד אחד, לאחר שהמבקש לא התייצב לדיון בבית דין זה, על אף שידע עליו. 2. לטענת בא כוח המבקש, אי התייצבותו נבעה עקב טעות ברישום שעת הדיון ביומנו. מוסיף הוא וטוען, כי סיכויי הערעור גבוהים, והותרת פסק הדין על כנו תהווה פגיעה קשה במבקש, וחסימת דרכו מלקבל את זכויותיו. מנגד, טוענת המשיבה כי סיכויי הערעור קלושים, ועם זאת אין היא מתנגדת לביטול פסק הדין, בכפוף להוצאות הולמות, מעבר להוצאות בסך 5,000 ש"ח אשר נפסקו בפסק הדין. 3. כאשר בית דין בא להכריע בבקשה לביטול פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד, עקב אי התייצבות, עליו ליתן דעתו בעיקר, בין היתר, לשיקולים הללו: [1] סיכויי קבלת עמדת המבקש, ובמקרה שלפנינו - סיכויי קבלת הערעור; [2] הסיבה בגללה לא התייצב המבקש (ראו: ע"א 32/83 אפל - קפח, פ"ד לז(3) 431); [3] האם ניתן לתקן את הפגיעה שנגרמה לבעל הדין שכנגד, ולאינטרס הציבורי לייעול מערכת המשפט, בשל אי-התייצבות בעל הדין. 4. אשר לסיכויי הערעור - פסק דין ניתן על רקע התנהגותו החריגה והבלתי תקינה של המבקש ובא כוחו דאז בעת חקירתו הנגדית של מרשו. בטרם ניתן פסק הדין של בית הדין האזורי, ניתנה אזהרה בה נאמר כי "ביה"ד רואה בחומרה את התערבות בא כוח התובע [המבקש, ס.א.] בחקירתו מבחינת הפן העובדתי". בהמשך החקירה, שב ונוצר קשר בין המבקש לבא כוחו, דבר אשר הביא את בית הדין האזורי ליתן פסק דין הדוחה את התביעה. לאחר עיון בחומר הנמצא בתיק בית הדין נחה דעתנו, כי סיכויי הערעור אינם נמוכים היינו, יש סיכוי לביטול פסק הדין אשר יצא מלפנינו ביום 25.12.2007, והחזרת התיק להתברר לגופו בפני בית הדין האזורי. ראשית, במצב הדברים שנוצר במהלך דיון ההוכחות בבית הדין האזורי, לא מן הנמנע כי היה עליו למחוק את התביעה, ולא לדחותה. שנית, תביעתו של המבקש נדחתה בבית הדין האזורי בלא שהתבררה לגופה, ובנוסף, אף ערעורו נדחה בלא שנשמעה עמדתו בדיון. יוער, כי בא כוחו של המבקש בהליך בפני בית דין זה אינו אותו עורך דין אשר ייצגו בהליך בפני בית דין קמא ויש להניח, שלא ינהג באופן פסול כפי שנהג בא כוחו הקודם. 5. אשר לנזק שנגרמו כתוצאה מאי התייצבות המבקש לדיון - במקרה דנן, בשים לב לעמדתה של המשיבה בעניין הבקשה שלפנינו, נחה דעתנו כי ניתן לשפות את המשיבה על נזקיה באמצעות פסיקת הוצאות מתאימה. אולם אין בכך די. מעבר לטרחה שנגרמה למשיבה ולבאי כוחה בשל אי התייצבות המבקש לדיון, נגרם נזק גם לאינטרס הציבורי, בדמות השיבוש שנגרם ליומנו של בית הדין. בבואו לשקול בקשות מסוג בקשה דנא, על בית הדין ליתן דעתו גם לאינטרס הציבורי לייעול מערכת המשפט, ולמניעת השחתת זמן שיפוטי לריק, ויפים לעניין זה דבריה של השופטת רונית רוזנפלד בפרשת קנטרוביץ (ע"ע 249/07 דמיטרי קנטרוביץ - א.ד. תחנות שירותי כ"א בע"מ, ניתן ביום 9.12.2007): "לא רק האינטרסים של הצדדים עומדים על כפות המאזניים... כי אם גם אלו של הציבור, הזכאי לכך שלא ישובש המהלך התקין של עבודת בית המשפט. נוכח ההדגשה היתרה הניתנת בטיעוני המערער להסכמה שנתנו המשיבות לבקשתו לדחיית הדיון, יודגש, כי בהסכמת הצדדים לבקשה אין כדי להטות את הכף, ואין בכוחה להכתיב לבית הדין את סדרי העבודה ואת לוח הזמנים לשמיעת העניינים המובאים לפניו. אך למותר הוא לציין, כי בהסכמה זו אין ביטוי לאינטרס הציבור, אותו בית הדין חייב להביא בחשבון במסגרת שיקוליו". 6. סוף דבר - בהתחשב במכלול השיקולים שהוצגו לעיל ולאור עמדתו של בא כוח המשיבה, הגענו לכלל מסקנה, כי יש לבטל את פסק הדין אשר ניתן על ידינו במעמד צד אחד, ביום 25.12.2007. למען הסר ספק, יובהר כי עם ביטול פסק הדין, מבוטלות גם ההוצאות אשר נפסקו במסגרתו. על מנת לשפות את המשיבה על נזקיה בגין ביטול הדין, אנו מחייבים את המבקש לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 3,500 ש"ח לטובת המשיבה, בתוספת מע"מ וללא קשר לתוצאת המשפט. כמו כן, על מנת ליתן ביטוי לאינטרס הציבורי, כפי הנאמר לעיל, אנו מחייבים את המבקש לשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,500 ש"ח. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל. טעות משרדיתדיוןאי התייצבות לדיון