תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל"ט-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 158 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן - הפקודה), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בית המשפט" - כמשמעותו בסעיף 153(א) לפקודה; "מס" - מס הכנסה או מס חברות, לפי הענין; "המשיב" - פקיד השומה או נציב מס הכנסה, לפי הענין; "שומה" - החלטה או צו שניתן לערער עליהם לפי הפקודה; "תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 2. הגשת ערעור ערעור על שומה יוגש בהודעה בארבעה עותקים בכתב תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה השומה למערער. 3. אגרות על ערעור לפי תקנות אלה ישולמו האגרות הקבועות לכך בתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987 (להלן - תקנות האגרות). 4. פרטי הערעור וצירופיו (א) בהודעת ערעור יש לציין - (1) שם בית המשפט שהערעור מוגש לו; (2) שם המערער, תאורו ומקום מגוריו וכן מענו להמצאת כתבי בית-דין; (3) מען משרד השומה ומספר תיקו של המערער בו; (4) תאריך מסירת השומה למערער; (5) הסכום שאותו קבע המשיב כהכנסה חייבת וסכום המס על פי השומה; (6) הסכומים אשר, לפי טענת המערער, צריך לקבעם כהכנסה חייבת וכמס. (ב) הודעת ערעור תיחתם ביד המערער או בא-כוחו. (ג) הודעת ערעור יכול שתתייחס ליותר משומה אחת לאותו מערער, אולם - כאמור בתקנות האגרות - יראו כל אחת מהשומות שהערעור מתייחס אליהן כאילו הוגש עליה ערעור נפרד; פרטים לפי תקנת משנה (א) שאינם זהים לכל השומות, יפורטו לגבי כל שומה לחוד. (ד) להודעת ערעור יש לצרף העתק מהשומה נושא הערעור. 5. נימוקי שומה ונימוקי ערעור (א) תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מהודעת הערעור, יגיש המשיב לבית המשפט הודעה בכתב המפרשת את נימוקי השומה (להלן - נימוקי השומה). (ב) נימוקי השומה יפרטו את הנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה או לדחיית טענותיו של מערער לפי סעיף 147(ב) לפקודה, את הדרך שלפיה נערכה השומה וכן את הנימוקים המשפטיים לביסוס השומה. כל נימוק יצויין במספר סידורי. (ג) תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מנימוקי השומה, יגיש המערער לבית המשפט הודעה בכתב המפרשת את נימוקי הערעור (להלן - נימוקי הערעור), לרבות הנימוקים המשפטיים לביסוס הערעור. כל נימוק יצויין במספר סידורי. (ד) הודעות לפי תקנות משנה (א) ו-(ג) יוגשו בארבעה עותקים וייחתמו ביד המשיב או המערער, לפי הענין, או באי כוחם; היו יותר ממערער אחד, יגיש המשיב עותק לכל מערער נוסף. 6. המצאת עותקי הודעות בית המשפט ימציא למשיב שני עותקים מכל הודעה שהגיש המערער לפי תקנות 4 ו-5 (ג), וכן ימציא למערער עותק מההודעה שהגיש המשיב לפי תקנה 5(א). 7. אי הגשת הודעות לא הגישו המשיב או המערער הודעה כאמור בתקנה 5 תוך המועד שנקבע או תוך המועד שהאריך בית המשפט או הרשם, יקבל בית המשפט את הערעור או ידחה אותו ויאשר את השומה, לפי הענין. 8. קביעת מועד לבירור הערעור משהוגשו נימוקי הערעור, ואם לא ניתנה הוראה על קיום קדם משפט, יקבע בית המשפט או הרשם תאריך לבירור הערעור ויתן על כך הודעה של לא פחות משלושים יום מראש לשני הצדדים. 9. סדר הדין (א) על ערעור יחולו - בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות הפקודה ולתקנות אלה - תקנות סדר הדין למעט תקנות 3 עד 9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 125 עד 137, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510. (ב) לענין תקנה זו, כל מקום שנאמר בתקנות סדר הדין "תובע" - מערער; "נתבע" - משיב; "כתב טענות" - לרבות הודעת ערעור, נימוקי שומה ונימוקי ערעור. (ג) הוגשה הודעת ערעור על יותר משומה אחת ונראה לבית המשפט שאין זה נוח לדון בערעור על כל השומות ביחד, רשאי הוא להחליט, בכל שלב, על דיון נפרד בכל שומה או באחדות מהן. 10. ראיות (א) מקום שהמשיב חייב, על פי הפקודה, להצדיק את השומה, חייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו; בכל מקרה אחר חייב המערער להתחיל בהבאת ראיותיו. (ב) בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או המערער את הדו"ח שהוגש על ידיו או את הטענות שהשמיע על פי סעיף 147(ג) לפקודה, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי. 11. פסק הדין בפסק הדין שיינתן בגמר הדיון בערעור, יכול בית המשפט לקבוע את סכום ההכנסה החייבת במס לכל שנה מהשנים שבערעור או שיעור המס, אם חלים על המערער שיעורי מס מיוחדים, ויכול בית המשפט להורות למשיב כיצד לקבוע את ההכנסה או את המס כאמור או להחזיר את הדין למשיב לשם קביעת שומה חדשה. 12. סדר הדין בבית המשפט העליון בערעור על פסק דין של בית המשפט לבית המשפט העליון, יחולו הוראות חלק ד' של תקנות סדר הדין, בשינויים המחוייבים. 13. ביטול תקנות בית הדין (ערעורים בעניני מס הכנסה), -1941בטלות. ערעורתקנותמיסיםמס הכנסה