הלנת שכר במועצות הדתיות

להלן החלטה במסגרת ישיבת דיווח בנושא הלנת שכר במועצות הדתיות: החלטה 1. היום, י"ב ניסן ה'תשס"ו (10.04.06), התקיימה בפני ישיבת דיווח בהליך זה. לישיבה התייצבו, בין היתר, מר עופר עיני, יושב ראש ההסתדרות ומר מאיר שפיגלר, מנהל הרשות לשירותי דת במשרד ראש הממשלה. 2. נציגי ההסתדרות הגישו רשימה של מועצות דתיות, אשר בהן, למיטב ידיעתם, קיימת תופעה של הלנת שכר. יושב ראש ההסתדרות הטעים, כי אין הוא נכון להשלים עם תופעה נפסדת זו של אי תשלום שכר לעובדים, הלנת גימלת הגימלאים, ואי העברת ההפרשות לקרנות הפנסיה וההשתלמות (להלן - הקרנות). במיוחד כך, משהמדובר בגוף ציבורי - המועצות הדתיות. יו"ר ההסתדרות עמד על החומרה הנודעת לאי העברת הסכומים המנוכים משכר העובדים לקרנות, ועל הנזק העלול להיגרם לעובדים בשל אי העברת ההפרשות לקרנות הפנסיה, בעת קרות "ארוע מזכה", כגון נכות, מוות או פרישה לגימלאות. לדידם של נציגי ההסתדרות פתרון משבר הלנת השכר במועצות הדתיות צריך שיבוא בדרך של משא ומתן בין כל הגורמים הצריכים לדבר, לרבות המדינה שהינה צד להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים, בצד היותה מתקצבת. בהעדר הסכמה ופתרון בדרך של משא ומתן, לא יהיה מנוס, לשיטת ההסתדרות, מנקיטת צעדים ארגוניים. 3. מר שפיגלר הדגיש את המאמץ שעושים משרד ראש הממשלה והרשות לשירותי דת, על מנת להבטיח את תשלום השכר במועד. בתוך כך ציין הלה, כי אף הוא אינו נכון להשלים עם הלנת השכר במועצות הדתיות. מר שפיגלר הצביע על הרשויות המקומיות כגורם מרכזי להלנה, ועל כך שחרף החלטת הממשלה והגשת תביעות כנגד חלקן על ידי המועצות הדתיות, עומדות הן במריין ואינן מעבירות את חלקן בתקציב המועצות הדתיות. מר שפיגלר דיווח, כי במסגרת מאמצי המדינה להביא לפתרון ולהקלת מצב העובדים, הוחלט על העברה מיידית של תשעה מליון שקלים חדשים מתקציב משרד ראש הממשלה לשם תשלום שכר העובדים. עוד הזכיר, כי המנהל הכללי היוצא של משרד ראש הממשלה, מר אילן כהן, גיבש תוכנית לרפורמה כללית בנוגע לשירותי הדת ותיקצובם, אך לא היה סיפק בידי הממשלה היוצאת לקיים דיון בנושא ולהחליט על הוצאת הרפורמה מן הכח אל הפועל. לבסוף, עמד מר שפיגלר על כך שהוכן מתווה לתוכניות הבראה למועצות הדתיות, שמטרתן, הסדר פירעון חובות העבר והתווית מסלול פעילות שוטפת בתקציב מאוזן. לעת הזו, עומדת התוכנית לאישור אגף החשב הכללי. ההסתדרות הודיעה, כי היא נכונה להרתם למאמץ להבראת המועצות הדתיות, ובתוך כך ביקשה לשתפה בגיבוש מתווה תוכניות ההבראה. 4. באת כח המדינה סברה, כי בעוד הסכסוך בין המועצות הדתיות לעובדיהן, הינו סכסוך משפטי שבסמכות בית הדין, הרי שמערכת היחסים בין המדינה, הרשויות המקומיות והמועצות הדתיות, בכל הנוגע לסוגיות של מבנה ותקצוב, חורגת מן המסגרת המשפטית ומערבת שאלות של מדיניות. מכל מקום נטען, כי יש לפטור את המדינה מהיות צד להליך, הן מחמת שאינה המעסיקה של עובדי המועצות הדתיות והן מחמת העובדה שהמדינה העבירה את חלקה בתקציב המועצות ואף למעלה מכך. 5. בית הדין עשה כמיטב יכולתו להביא לתשלום שכרם של העובדים במועד ולישוב הסכסוך שבפנינו, וזאת ללא שביתה או פגיעה בציבור. עם זאת, ועל אף התקדמות שחלה בנושא תשלום השכר, טרם באו כלל הבעיות על פתרונן, ובכלל זה אי-העברת חלקן של הרשויות המקומיות בתקציב המועצות הדתיות. נציגי ההסתדרות הודיעו, כי לעת הזו, סבורים הם, כי יש לפעול בדרך של משא ומתן וצעדים ארגוניים, ולפיכך ביקשה באת כוח ההסתדרות למשוך את בקשת הצד שהוגשה על ידי ההסתדרות ועמדה בבסיסו של הליך זה. באת כוח המדינה לא התנגדה לבקשה, אם כי מר שפיגלר ביקש את המשך מעורבות בית הדין בסכסוך וזאת על ידי הזמנת ראשי הרשויות לבית הדין כדי לברר מדוע לא העבירו את חלקן בתקציב המועצות הדתיות. 6. לאור האמור לעיל, מועברת בקשת ההסתדרות למחיקת ההליך להחלטת המותב האחרון שישב בדין. בתוך כך, אנו חוזרים ומצהירים, כי על המועצות הדתיות לשלם את שכר העובדים וגימלת הגימלאים, במועד, ולהעביר את ההפרשות לקרנות כסידרן. כמו כן, על המועצות הדתיות לפרוע את חובות העבר לעובדים ולקרנות. על כל הצדדים להירתם לפתרון הבעיה בכללותה ואנו תקווה, כי המשא ומתן בין הצדדים ישא פרי. הלנת שכרמועצה דתית