עיכוב ביצוע פסק דין מועד הערעור קרוב

להלן החלטה בבקשת עיכוב ביצוע פסק דין כאשר מועד הערעור קרוב: החלטה השופט שמואל צור 1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין של בית הדין האזורי בירושלים (השופטת הראשית רונית רוזנפלד ונציגי הציבור מרדכי אולידורט ואריה שפירא; עב 2690/01; עב 2667/02 ו- עב 1693/03), בו נקבע כי פיטוריה של המשיבה תקפים ועומדים בעינם. עם זאת, חייב בית הדין את המבקשת לשלם למשיבה שכר עבודה לחודשים יולי- אוקטובר 2002, עוגמת נפש בסכום של 50,000 וכן הוצאות משפט בסכום של 15,000 ש"ח. 2. המשיבה הגישה ערעור על פסק הדין (ע"ע 635/06). המבקשת ערערה אף היא על פסק הדין (ע"ע 649/06) ובמקביל הגישה לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 12.11.06, ומכאן הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לנו. 3. המבקשת טוענת כי סיכוייה להיפרע מן המשיבה במקרה בו יתקבל ערעורה הינו קלוש, שכן המשיבה העידה בעצמה על כך שהיא חולה ואינה מתפרנסת ומקור הכנסתה היחיד הוא מדמי אבטלה. לטענת המבקשת המשיבה היא אם לארבעה ילדים קטנים והכנסת בן זוגה נמוכה ביותר. עוד נטען כי המשיבה עצמה הצהירה, לצורך קבלת הנחה בתשלומי הארנונה, כי "המצב הכלכלי שלנו קשה מאוד". ובעקבות זאת קיבלה הנחה של 80% לשנים 2005 ו- 2006. מוסיפה המבקשת וטוענת כי לא יתכן שהמשיבה תקבל לידיה את הסכום הגדול שנפסק לזכותה ובד בבד תערער על תוצאת הפסק ותבקש את ביטולו. המבקשת מציינת שהדיון בערעור קבוע למועד קרוב (25.12.06) דבר המצדיק הענות לבקשתה לעיכוב ביצוע פסק הדין. עוד טוענת המבקשת כי סיכוייה לזכות בערעור טובים, שכן קיים סיכוי טוב לכך שסכום הפיצוי יוקטן משמעותית. לחלופין, המבקשת מבקשת להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין בכפוף להפקדת ערבון כספי מטעם המשיבה אשר יבטיח את ביצועו של פסק הדין. 4. המשיבה מתנגדת לעיכוב ביצוע פסק הדין. לטענתה, פרסום המסמכים של הבקשה לקבלת פטור מארנונה הינו דבר חריג ביותר אשר מהווה חדירה לפרטיות שלה וגורם לה עוגמת נפש כבדה. המבקשת עושה זאת נגדה לאורך זמן גם בעת שפנתה לקבלת זכויות בארנונה וזכויות הנובעות מהיותה חולת סרטן. המשיבה טוענת כי המבקשת לא הצביעה על נסיבות לפיהן יהיה קשה או בלתי אפשרי להשיב המצב לקדמותו. בתוך כך הציגה המשיבה תצהיר ממנו עולה כי היא בעלת מחצית הזכויות בדירה ששווייה הינו כ- 250,000 ש"ח ובבעלותה רכב אשר שווי מוערך בסכום של כ- 39,000 ש"ח. עובדות אלו, לטענתה, משמיטות את חששה של המבקשת לפיהן לא תוכל המשיבה להשיב את הכספים שנפסקו לזכותה במידה ויתקבל הערעור. 5. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי, והגשת ערעור כשלעצמה אינה מעכבת את מימוש פסק דין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת החריג, במיוחד כן כשמדובר בחיוב כספי. טעם מיוחד לעיכוב ביצוע מותנה, בדרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד, הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והשני, סיכויי הערעור (ראו: רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', תקדין, תק-על 2000(3), 2459; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 עמ' 859 ואילך והאסמכתאות שם). 6. נחה דעתנו כי קיימת תשתית מספקת המצביעה על כך שקיים חשש כי יקשה על המבקשת להיפרע מן המשיבה אם ישולם פסק הדין ויתקבל ערעורה, במלואו או בחלקו. על כך ניתן להוסיף כי ערעור המבקשת מעלה שאלה בדבר קבלת שכר עבור חודשים בהם לא בוצעה עבודה בפועל. טענה זו של המבקשת ראויה לדיון ויש ליתן עליה את הדעת. 7. בנסיבות אלה ונוכח העובדה שהדיון בערעור קבוע למועד קרוב, אנו מוצאים לנכון לקבל את הבקשה ולעכב את ביצועו של פסק הדין עד להכרעה בערעור אותו הגישה המבקשת, בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד את הסכום הפסוק בקופת בית דין זה, עד להכרעה בערעור אותו הגישה תוך 10 ימים מיום המצאת החלטה זו או שתפקיד - תוך אותו מועד - ערבות בנקאית בגובה החיוב. לא יופקד הסכום כאמור או הערבות, יהיה על המבקשת לשלמו למשיבה, כאמור בפסק דינו של בית הדין האזורי. 8. סוף דבר - הבקשה מתקבלת כאמור בסעיף 7 לעיל. אין צו להוצאות בבקשה זו. ביצוע פסק דיןעיכוב ביצועערעור