עיכוב הליכי מכרז

החלטה בקשת רשות הערעור שלפני עניינה בהחלטת בית הדין האזורי בתל-אביב מיום 27.7.2006 (השופטת מיכל לויט ונציגי הציבור מר בילוגורסקי ומר כהן; בשא 5969/06 עב 5827/06) בה נדחתה בקשתה של המבקשת למתן סעד זמני לעיכוב הליכי מכרז מספר 136/2006 למשרת מנהל בית ספר תיכון עירוני לב' (אג'יאל). הרקע לבקשה: המבקשת, עובדת קבועה במשרד החינוך, משמשת מזה 8 שנים כמנהלת בית הספר אג'יאל בעיר יפו. המבקשת משמשת בתפקיד זה על פי זכייתה במכרז למשרה בסוף שנות ה - 90. מטיעוני הצדדים ומהחלטת בית הדין האזורי עולה כי מדובר בבית ספר "צומח" שפעל בראשית הדרך במתכונת מצומצמת של כיתות גן עד ג'. במהלך השנים, וכפי הנראה בשל פועלה של המבקשת, צמח בית הספר ולומדים בו כיום תלמידי הגן עד כתה י'. במהלך חודש מאי 2006 פירסמה המשיבה 1, עיריית תל-אביב, מכרז לתפקיד מנהל בית הספר תיכון באג'יאל. הרקע לפרסום המכרז, לטענת העירייה, הוא בהחלטה משותפת של משרד החינוך והעירייה להפריד את בית הספא אג'יאל לשתי חטיבות: בית ספר יסודי (עד כיתה ו') ובית ספר על יסודי (ז' עד י"ב). זאת, בשל שיקולים שונים ובכללם מדיניות העירייה שבתי הספר התחומה יהיו במתכונת של שתי חטיבות, הקושי להקיף פעילות 13 שנתית והבעייתיות שבאיכלוס שני בתי ספר במבנה אחד. המבקשת פנתה לבית הדין האזורי בבקשה למתן סעד זמני כנגד קיום המכרז, מאחר ולטעמה פיצול בית הספר יהווה קטיעת הרצף החינוכי, הפדגוגי והניהולי ויפגע בחשיבותו של בית הספר במערכת החינוך הערבית ביפו. בית הדין האזורי דחה את הבקשה ועל כך הוגשה בקשת רשות הערעור. במסגרת בקשת רשות הערעור חוזרת המבקשת על טיעוניה בפני בית הדין האזורי בדבר פגמים שנפלו בפרסום המכרז ובדבר שיקולים שלא ממין העניין שהביאו לטעמה לפרסומו. נתתי דעתי לבקשה ואני מחליט שלא להיעתר לה. החלטה אם ליתן סעד זמני נתונה ככלל לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ערכאת הערעור לא תתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בבקשה למתן סעד זמני, אלא אם כן הפעיל בית הדין שיקול דעתו שלא כהלכה (דב"ע שן/41-14 ועד עובדי קבוצת הקשר של תדיראן בע"מ - תדיראן בע"מ, פד"ע כב 92; דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244). בית הדין האזורי בא לכלל מסקנה כי המבקשת לא הוכיחה לכאורה כי קנויה לה זכות לתקפיד מושא המכרז מאחר והמכרז בו זכתה הינו מכרז לניהול בית ספר צומח, עד כיתה ו'. אשר לטענות המבקשת בעניין פגמים בשימוע שנערך לה קבע בית הדין האזורי כי "קויים למבקשת הליך שימוע שלא נפל בו לכאורה כל פגם, אף אם קויים לאחר שהחל ההליך המשפטי". המבקשת מעלה בפנינו טענות המכוונות בחלקן כנגד קביעות עובדתיות לכאוריות של בית הדין האזורי, בהן ערכאת הערעור אינה ממהרת להתערב. לא מצאתי טעמים שיהא בהם די על מנת לקיים דיון בערעור על קביעותיו העובדתיות הלכאוריות של בית הדין האזורי. אשר לטיעונים בעניין סבירות ההחלטה על פרסום המכרז ופיצול בית הספר לשתי חטיבות נפסק, כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת (בג"צ 297/82 ברגר ואח' נ' שר הפנים פ"ד לז(3) 29, 37). משעה שבית הדין האזורי מצא כי השיקולים לפרסומו של המכרז "הינם על פניהם ממין העניין", אין מקום לקיים דיון בערעור על החלטתו גם בעניין זה. 6. זאת ועוד, בית הדין האזורי ערך איזון ראוי בין זכויות הצדדים לבקשה שעה שמחד, איפשר למשיבות לעשות שימוש בפררוגטיבה הניהולית המוקנית להן, ומאידך קבע כי "העירייה תודיע בכתב לכל אחד ממועמדי המכרז, עוד טרם כינוסה של ועדת הבוחנים, על דבר קיומו של ההליך העיקרי ותוצאותיו האפשריות". ככל שעירייה טרם הודיע למועמדים על קיומו של ההליך ועל התניית זכייתם במכרז בתוצאותיו, תעשה כן ללא דיחוי. 7. בשולי הדברים אוסיף, כי ניכר שבית הדין האזורי שם לנגד עיניו את החשיבות שבניהול ההליך העיקרי ברציפות נוכח הסעדים המתבקשים במסגרתו. דיון מוקדם בהליך העיקרי נקבע ליום 10.9.2006. גם מטעם זה אני סבור שאין לקיים דיון בערעור על החלטת הביניים של בית הדין האזורי ולעכב בכך את המשך הדיון בהליך העיקרי. 8 הבקשה נדחית ללא צו להוצאות. עיכוב הליכיםמכרז