הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

האם אפשר להגיש הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה ? מהם התנאים להגשת הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה ? הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה: בתי דין לעבודה מוסמך להחיל את הליך הודעה לצד שלישי מכוח הוראת סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה וזאת על דרך אימוצן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 ועל פי שיקול דעתו של בית הדין, אם ראה לעשות כן לצורך פישוט הדיון ועשיית משפט צדק. סעיף 33 קובע כדלקמן: 33. סדרי-הדין "בכל ענין של סדר-דין שאין עליו הוראה אחרת בחוק זה או בתקנות לפיו, ינהג בית הדין בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק." אולם, משלוח הודעת צד ג' אפשרי בבתי הדין לעבודה אך מקום בו לבית הדין לעבודה יש הסמכות לדון בתביעה כלפי אותו צד שלישי. המבחן לקיום הסמכות כאמור הינו - האם הייתה לבית הדין סמכות לדון בתביעה שבין הצד מבקש משלוח ההודעה לבין הצד השלישי, לו הוגשה היא במישרין כלפי אותו צד שלישי - כנתבע. משמצא בית הדין לעבודה לנכון להפעיל את הפרוצדורה של הגשת הודעה לצד שלישי, "יאומץ כלי עזר זה במלואו, על כל ההוראות הרלוונטיות בתקנות סדר הדין. זאת, כמובן, בשינויים המחויבים, ובכפוף לקביעה אחרת של בית הדין. הודעה לצד שלישיבית הדין לעבודה