תקנות בנק ישראל

תקנות בנק ישראל (החלפה או הוצאה מן המחזור של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תשט"ו-1955 בתוקף סמכותה לפי סעיף 34 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, ולפי הצעת הנגיד, מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1. החלפת מטבע פגום שנשאר שלם מטבע שנפגם והוא שלם בגדלו, וערכו הנקוב ניתן לזיהוי - יחליפנו הבנק. 2. החלפת מטבע שנפגם שנשאר למעלה מחציו מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק למעלה מחציו, בין בחתיכה אחת ובין במספר חתיכות, יחליפנו הבנק במטבע אחר שערכו הנקוב הוא כשל המטבע שנפגם כאמור, ובלבד שהוכח, להנחת דעתו של הבנק, שהחתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו מטבע. 3. מטבע פגום שנשאר חציו (א) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק חציו, בחתיכה אחת או במספר חתיכות, יחליפנו הבנק, כתום שנה מיום שהומצא לו כאמור, במטבע אחר שערכו הנקוב הוא כשל המטבע שנפגם, אם הוכח, להנחת דעתו של הבנק, כי החתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו מטבע, ואם חציו השני של המטבע לא הומצא לבנק תוך השנה האמורה. (ב) לא יחליף הבנק חצי מטבע שהובא לפניו לאחר שהומצא לו חציו האחר. 4. מטבע פגום שלא נשאר חציו מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק פחות מחציו, יהיה הבנק רשאי לתפוס את המטבע כאמור ולהוציאו מן המחזור. 5. מטבע שנשמד מטבע שנשמד בתאונה רשאי הבנק להחליפו במטבע אחר אם הוכח, להנחת דעתו, שהמטבע נשמד בתאונה ואם שרידי המטבע שהוגשו מראים, להנחת דעתו, שיתרת המטבע נשמדה כליל. 6. בקשה להחלפה המבקש להחליף מטבע לפי תקנות אלה יגיש לבנק בקשה לפי הטופס שבתוספת ויצרף את המטבע הפגום. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא מיום י"א בניסן תשט"ו (3 באפריל 1955). בנק ישראלבנקתקנות