הקפאת הזכירה שבעבר - מהירות מופרזת

##מהו כלל הקפאת הזכירה שבעבר ?## בית המשפט ציין כי התנאים הדרושים להסתמכות על כלל הקפאת הזכירה שבעבר כדלקמן: ##(1)## מסמך בכתב, המוגש במקורו או - אם אבד או אינו בר- השגה - באמצעות ראיה משנית; ##(2)## שנערך בזמן האירוע או בסמוך אליו; ##(3)## על יסוד עדותו של העד, שערך את המסמך, או שהמסמך נרשם מפיו לפי הוראותיו; ##(4)## העדר זכירה נוכחית של העד, מלא או לפחות משמעותי; ##(5)## אישור זהותו של המסמך על-ידי העד; ##(6)## הסבר משכנע של העד בדבר נקודות האחיזה שלו לסברתו. בשים לב לכלל "הראיה הטובה ביותר" ועל מנת שתרשומת שערך שוטר בדו"ח תתקבל כתחליף לזכרונו של השוטר, מכח כלל הקפאת הזכירה שבעבר, חייב בית המשפט לדרוש כי יוגש הדו"ח המקורי או לפחות עותק נאמן למקור כשהוא שלם, קריא ואותנטי. ##להלן הכרעת הדין בנושא כלל הקפאת הזכירה שבעבר:## בתיק זה החלטתי לזכות את הנאשם מחמת הספק. 1. כנגד הנאשם בתיק זה הוגש כתב אישום (דו"ח) המייחס לו עבירה של נסיעה במהירות מופרזת בניגוד לתקנה 54 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), לאחר שהנ"ל נסע, כך נטען, ברח' זבולון בקרית אתא במהירות של 82 קמ"ש, בה בעת שהמהירות המירבית המותרת במקום הינה 50 קמ"ש. 2. הנאשם כפר בעובדות כתב האישום וטען כי לא יכל לפתח מהירות כאמור מאחר ויצא מחנייה. 3. מטעם המאשימה העידו עורכת הדו"ח, רס"ל אורית נאוציצל (להלן- "עורכת הדו"ח" או "השוטרת") ושוטר נוסף בשם סואעד אחמד, ששמע ותיעד חלק מהשיחה שהתנהלה בין עורכת הדו"ח לבין הנאשם. 4. במהלך עדותה של השוטרת ומכח כלל הקפאת הזכירה שבעבר, הוגש הדו"ח שערכה על שני חלקיו. מדובר בהעתק של הדו"ח ולא בדו"ח המקורי, כשהדף הראשון (ת/1) חתוך וחסרים בו חלק מדברי הנאשם והדף השני (ת/2) הוא למעשה שילוב של עותק חלקי מגב הדו"ח המקורי ביחד עם העתק המזכר שערך השוטר הנוסף. דא עקא, שאותו צילום חלקי של גב הדו"ח משובש ובלתי קריא, במיוחד בכל הנוגע לפעולות שביצעה השוטרת עובר להפעלת הממל"ז, ועל כן הוריתי למאשימה להגיש עותק קריא ושלם של שני המוצגים. ב"כ המאשימה ביקש שהות של חודש ימים להגשת הדו"ח המקורי. 5. מאז חלפו כמעט חודשיים, אך עד לכתיבת שורות אלה, הדו"ח המקורי או לפחות עותק קריא ושלם של שני חלקיו, לא הוגש לביהמ"ש. בנסיבות אלה ובשל השיבוש וחוסר הבהירות לגבי הפעולות שבוצעו על ידי השוטרת, קיים למעשה ליקוי מהותי ומשמעותי בראיות התביעה. 6. בשים לב לכלל "הראיה הטובה ביותר" ועל מנת שתרשומת שערך שוטר בדו"ח תתקבל כתחליף לזכרונו של השוטר, מכח כלל הקפאת הזכירה שבעבר, חייב בית המשפט לדרוש כי יוגש הדו"ח המקורי או לפחות עותק נאמן למקור כשהוא שלם, קריא ואותנטי. 7. בע"פ 869/81 מוחמד שניר ואח' נ. מ"י, פ"ד לח(4) 169, בעמוד 218, תוארו התנאים הדרושים להסתמכות על כלל הקפאת הזכירה שבעבר כדלקמן: "סיכומו של דבר, דרושים התנאים הבאים: 1. מסמך בכתב, המוגש במקורו או - אם אבד או אינו בר- השגה - באמצעות ראיה משנית; 2. שנערך בזמן האירוע או בסמוך אליו; 3. על יסוד עדותו של העד, שערך את המסמך, או שהמסמך נרשם מפיו לפי הוראותיו; 4. העדר זכירה נוכחית של העד, מלא או לפחות משמעותי; 5. אישור זהותו של המסמך על-ידי העד; 6. הסבר משכנע של העד בדבר נקודות האחיזה שלו לסברתו בדבר אמיתות התוכן, 7. המסמך מוגש לבית המשפט". (ההדגשה - לא במקור). 8. בענייננו, כאמור, התביעה לא הגישה את הראיה הטובה ביותר; היא לא הגישה את הדו"ח המקורי או העתק שלם וקריא שלו, על אף שנדרשה לעשות זאת, דבר אשר פוגע באותנטיות ובאמינות עדותה של עורכת הדו"ח, כך שלא ניתן לומר שהתביעה הוכיחה את הנטען בכתב האישום מעבר לכל ספק סביר. 9. חשוב להדגיש, כי מדובר בהליך פלילי בו מתבקשת הרשעתו של הנאשם על סמך עדות יחידה של השוטרת שביהמ"ש מחוייב להתייחס אליה בזהירות בטרם יבסס עליה הרשעה כאמור. זהירות זו הביאה את ביהמ"ש לדרוש הגשת הדו"ח המקורי או העתק קריא ממנו ומשהדבר לא קויים, אין מנוס מלזכות את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו בכתב האישום, מחמת הספק, וכך אני עושה. מודעת זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 יום. כלל הקפאת הזכירה שבעברמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות