תקנות בריאות העם בנק הזרע

תקנות בריאות העם (בנק זרע), תשל"ט-1979 בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 8 לפקודת סדרי השלטון ומשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה; "בית חולים" - בית חולים הרשום בהתאם לסעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940, לרבות בית חולים ממשלתי; "ניהול בנק זרע" - לרבות פתיחתו של בנק זרע או קיומו. 2. ניהול בנק זרע לא ינהל אדם בנק זרע ולא יעסוק בו אלא אם הכיר המנהל באותו בנק זרע, ובהתאם לתנאי ההכרה (להלן - בנק הזרע); המנהל לא יכיר בבנק זרע אלא אם הוא מנוהל בבית חולים וכחלק ממנו. 3. הזרעה מלאכותית הזרעה מלאכותית מתורם לא תבוצע אלא בבית חולים שיש בו בנק זרע ומזרע שהתקבל מבנק הזרע. בנקרפואהתקנותבריאות העם