בקשה לפטור מערבון

החלטה לפניי בקשה לפטור את המבקש ממתן עירבון או לחילופין להורות על הפחתתו בערעור על פסק דין ופסק דין משלים שדחה את תביעת המבקש בתביעת רשלנות שהגיש נגד המשיב שייצג אותו בקשר עם חוזה מכר דירה. כן מופנה הערעור להחלטה מיום 12/4/05 הדוחה את בקשתו לתיקון כתב התביעה. המדובר בערעור בגלגול שני שעה שהערעור הראשון (ע"א 3585/05) הורה על החזרת התיק לבית המשפט קמא אשר לא שינה את פסק דינו. לפיכך הוגש הערעור נשוא ההליך לפניי. בקשה לפטור מהפקדת עירבון במסגרת ע"א 3585/05 (בש"א 26672/05) התקבלה בחלקה ובאופן שהמבקש חויב בהפקדת עירבון בסך 7,500 ₪ כן נקבע שהיתרה בסך 7,500 ₪ תערב באמצעות שני ערבים. למבקש ניתנה אורכה להפקדה עד ליום הדיון. המבקש טוען כי מצבו הכלכלי קשה הוא אינו עובד, אין לו מקורות הכנסה, הוא מחוסר מקום מגורים קבוע וכי באופן כללי מצבו הכלכלי הורע מאז ניתנה ההחלטה בדבר הפקדת העירבון בבש"א 3585/05. לפיכך מבקש פטור מלא מהפקדת עירבון או לחילופין הפחתת העירבון ללא צורך במתן ערבים. לבקשה לא צורף כל מסמך על מנת לתמוך באמור בה. המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי המבקש לא ביסס את בקשתו בדבר העדר יכולתו לשאת בתשלום העירבון ולא תמך בקשתו באישורים כנדרש. המשיב טוען כי מצבו הכלכלי של המבקש והעובדה כי טרם שולמו הוצאות שנפסקו נגדו במסגרת הליך קודם מחזקים את הצורך בהפקדת עירבון. זאת ועוד, לטענת המשיב סיכויי הערעור אינם טובים. ההלכה בעניין הפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיב בערעור מחמירה בהשוואה להלכה בכל הנוגע למתן פטור מתשלום אגרת בית המשפט ולעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת פרוקצ'יה (בש"א 1528/06 ורנר נ' הכנ"ר, לא פורסם): "בעוד בעניין האגרה, די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר כדי להצדיק פטור". זאת ועוד, לעניין הפקדת ערבון בדרגת הערעור נקבע ברע"א 321/07 גושן נ' עו"ד אבי גיא, ע"י כב' השופט רובינשטיין כי הערבון בערכאת הערעור הוא בגדר חובה, ומכאן יש צורך להבטיח את המשיב בגביית הוצאותיו באם ייפסק לטובתו. ולעניין סיכויי הערעור ראה, החלטת כב' השופטת חיות (בש"א 9425/07 אמנון נ' עו"ד טפר מפרק, לא פורסם) שקבעה כי "מצבו הכלכלי של המערער אף אם קשה הוא, אינו מצדיק כשלעצמו פטור מעירבון מקום שסיכויי הערעור אינם טובים." יישום ההלכה על נסיבות המקרה שלפניי הביאני לכלל מסקנה שדין הבקשה להידחות. על המבקש פטור מהפקדת עירבון או לחילופין בהפחתת הסכום המושת עליו להקים תשתית ראייתית בדבר מצבו הכלכלי הקשה המצדיקה היעתרות לבקשה, נטל אשר לא עמד בו המבקש. מצופה היה בנסיבות העניין שהמבקש יתמוך בקשתו בתצהיר בו יפרט את מסת ההכנסות וההוצאות שלו, תדפיסי חשבון בנק מעודכנים, אישורים בדבר קבלת קצבאות מאת הביטוח הלאומי ואישורים אחרים ומעודכנים שיש בהם כדי לתמוך בבקשתו, אך המבקש הסתפק בתצהיר לקוני אשר לא צורף לו כל מסמך. המבקש לא שכנע בדבר ניסיונותיו לגייס את סכום הפיקדון או מקצתו אם וככל שהיו כאלה ובהתאם לדין ולהלכה הפסוקה. בנוסף, מסתבר שהמבקש לא נשא בתשלום הוצאות שהושתו עליו במסגרת הליכים קודמים והדבר עומד לו לרועץ, וכקבוע בהלכה הפסוקה (ע"א 4519/99 רוזמן נ' מס ערך מוסף - נתניה, לא פורסם). המבקש לא התייחס וממילא לא שכנע בדבר סיכויי הערעור שהוא תנאי לצורך מתן פטור מהפקדת עירבון וגם בכך טעם המצדיק לדחות את הבקשה. בשולי הדברים אוסיף שלא התעלמתי מהחלטה בעבר במסגרת הערעור הקודם שקיבלה בקשה דומה של המבקש להפחתת העירבון ובאופן שחויב לשלם מקצת מהסכום בשיעור 7,5000 ₪ וכפוף להמצאת שני ערבים (בש"א 26672/05) אולם כידוע כל בקשה נבחנת לגופה ובבקשה שלפניי המבקש לא עמד בנטל הרובץ לפתחו. כאמור, המבקש אמנם טען כי מצבו הכלכלי הורע מאז שנינתה ההחלטה הנ"ל אולם מלבד תצהיר לקוני לא אישש בקשתו ולא שכנע באופן המאפשר קבלת הבקשה ולו באופן חלקי. אשר על כן אני מורה כי המבקש יפקיד את העירבון בתוך 45 יום. ערבון