תקנות בריאות העם שמירת רשומות

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ט) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "רשומה" - כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר, כל תרשים, דיאגרמה, ציור, תו, תיק, צילום, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה שנעשו עקב קבלת אדם לבית-חולים, הטיפול בו ושחרורו ממנו, לרבות שחרור עקב פטירה, ומסמכים אחרים שנעשו בבית-חולים, או שנעשו לשם קבלת אדם לבית-חולים, כמפורט בטור א' של התוספת; "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה; "מוסד ממוסדות המדינה" - כמשמעותו בחוק הארכיונים, תשט"ו-1955; "ממונה" - מנהל בית-חולים או מי שהסמיך בכתב לענין תקנות אלה. 2. החזקת רשומות כל בית חולים יהיה אחראי להחזקת הרשומות שנעשו בבית החולים או שהגיעו אליו, באופן שיאפשר איתורן בתוך זמן סביר. 3. הוצאות רשומות מבית-חולים (א) לא תוצא רשומה מבית-חולים ללא הרשאה בכתב מאת הממונה. (ב) בהרשאה להוצאת רשומה יציין הממונה את הסיבה להוצאתה ולמי נמסרה. (ג) ביקש אדם או נציגו החוקי להעביר רשומה שנעשתה לגביו לבית-חולים אחר, יורה הממונה להעביר את הרשומה לפי בקשתו של אותו אדם או נציגו החוקי. (ד) נסגר בית-חולים או בוטל רישומו ואין בית-חולים אחר בא במקומו, יעביר הממונה של אותו בית-חולים את הרשומות שבו לבית-חולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה, בהתאם להוראות המנהל. (ה) הוצאה רשומה מבית-חולים למעט כמפורט בתקנה משנה (ג), ישמור הממונה על העתק או צילום ממנה במקומה. 4. תקופת שמירה (א) בכפוף לאמור בתקנה 3, חייב בית-חולים לשמור על רשומות שבהחזקתו בתקופות הנקובות לצידן בטור ב' של התוספת. (ב) צילם בית-חולים במיקרופילם רשומה וכן צילם באותו סרט אישור מאת הממונה שהצילום הוא העתק מדוייק ממנה, לא יהיה חייב לשמור על אותה רשומה לאחר שלושים יום מתאריך הצילום. (ג) בית החולים ישמור על המיקרופילם של כל רשומה שצולמה כאמור בתקנת משנה (ב) במשך הזמן שנקבע בטור ב' של התוספת לגבי הרשומה המקורית. (ד) הורה רופא בבית-חולים לשמור על רשומה פלונית תקופה ארוכה יותר מזו שנקובה בטור ב' של התוספת, ישמור בית החולים על אותה רשומה כפי שהורה אותו רופא. (ה) תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו על בית-חולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית. 5. שמירת תוקף תקנות אלה באות להוסיף על כל דין. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות. 7. הוראות מעבר תקנות אלה יחולו גם על רשומות שבבתי-חולים ביום תחילתן. רפואהתקנותבריאות העם