רכב נטוש - פינוי על פי חוק שמירת הניקיון

פסק דין הרקע וטענות הצדדים 1. לפני תביעה ותביעה שכנגד, שעניינה פינוי רכב מס' רישוי 4876985 (להלן: "הרכב") של התובעים/הנתבעים שכנגד (להלן: "אלקיים") על ידי הנתבעת/התובעת שכנגד (להלן: "המועצה") מרחוב הנורית 1/1 ביישוב אדם שבתחום המועצה, בטענה שהוא נטוש. המועצה ביצעה את הפינוי בהתאם לסמכויותיה על פי חוק שמירת הניקיון התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק שמירת נקיון או החוק"), ולאלקיים טענות על כך. 2. ייאמר מיד שהתביעה מתייחסת לרכב אחד בלבד. לטענת אלקיים בכתב התביעה, הרכב נלקח על ידי המועצה ביום 28.6.07 בטענה שהוא גרוטאה ומהווה מטרד לציבור. לטענתם, היו ברכב כלי עבודה וציוד אישי יקר ערך ולכן הם תובעים סכום של 17,800 ₪. 3. לכתב התביעה צורף מכתב מהמועצה מיום 25.3.07 ובו דרישה לפנות את הרכב הרשום על שם אלקיים דוד הואיל והוא ננטש בתחום היישוב. המכתב מוען אל אסי אלקיים, התובע/הנתבע שכנגד (להלן: "אסי"). כמו כן, צורפה לכתב התביעה תשובתו של אסי מיום 10.4.07 שבה מבהיר אסי שהרכב נמצא בשימושו של דודו, שמעון אלקיים (התובע/הנתבע שכנגד מס' 1) והוא חונה בסמוך לביתו ברחוב הנורית 1/1 ביישוב, ואינו מהווה מטרד או סכנה לציבור. עוד צויין במכתב, כי הרכב לא נמצא בשימוש באופן זמני הואיל ושמעון אלקיים נמצא בקורס משטרתי. יצויין, כי כפי שנאמר לעיל, כתב התביעה וכן ההתכתבות האמורה מתייחסים אך ורק לרכב אחד בעוד שהמועצה גררה בפועל שני כלי רכב מכתובתו של שמעון אלקיים, כפי שיובהר להלן. 4. לטענת המועצה בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד, מול ביתו של שמעון אלקיים נמצאו שני כלי רכב זהים, אחד ליד השני. האחד - הרכב שמספרו 4876985 אשר ייקרא להלן "הרכב הראשון, וכן רכב נוסף, ללא לוחיות זיהוי, (להלן: "הרכב השני"). על פי נספח נ/4 לכתב ההגנה, ביום 30.5.07 נמצאו שני כלי הרכב האמורים ללא לוחיות זיהוי וכתוצאה מכך ביצעה המועצה פינוי של שני כלי הרכב ביום 28.6.07, לאחר שביום 25.6.07 הוצמדו הודעות על הפינוי לשמשות שני כלי הרכב. ההודעות צורפו כנספחים נ/5 ו-נ/5א לכתב ההגנה של המועצה. המועצה טוענת כי פעלה בעניין זה בתוקף סמכותה על פי חוק שמירת ניקיון. 5. במסגרת התביעה שכנגד דורשת המועצה מאלקיים החזר הוצאות הפינוי של שני כלי הרכב בסך כולל של 2,200 ₪. 6. הדיון התקיים בפני ביום 20.1.07. ביום 23.1.07 מצאה המועצה לנכון לשלוח לבית המשפט בקשה להגשת הבהרה מטעמה. הואיל ועסקינן בתביעות קטנות שבמסגרתן אין הקפדת יתר על כללי סדר הדין - הועברה הבקשה לתגובת אלקיים ולא נדחתה על הסף. לאחר עיון בתגובת אלקיים, החלטתי לפנים משורת הדין לקבל הן את הבקשה והן את התגובה על צרופותיה, והאמור להלן מתבסס, בין היתר, גם על האמור במסמכים אלה. המסגרת הנורמטיבית 7. סעיף 2 לחוק שמירת ניקיון קובע, בין היתר, איסור על השלכת פסולת, פסולת בנין וגרוטות רכב ברשות הרבים. איסור זה מהווה גם עבירה פלילית. "גרוטות רכב" מוגדרות בסעיף 1 לחוק כ"רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו". "רשות הרבים" מוגדרת כ"כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה". סעיף 5 לחוק שמירת ניקיון קובע חזקה לפיה, אם הושלכה גרוטת רכב - רואים לענין סעיף 2 את בעליה כאילו הוא שהשליכה, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן וברשות מי שהיתה גרוטת הרכב באותה עת. 8. סעיף 8 לחוק שמירת ניקיון קובע: "(א) רשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן: "רשות מוסמכת"), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב. (ב) לא תשתמש רשות מוסמכת בסמכותה לסלק גרוטת רכב לפי סעיף זה אלא לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן, ולאחר שהודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה במקום נראה לעין, 48 שעות לפחות לפני ביצוע הסילוק. (ג) לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות המוסמכת לסלקה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות הענין סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה. (ד) סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן (א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה את הגרוטה להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך." סעיף 8א לחוק קובע: "(א) הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על ששים ימים, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום. (ב) לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע בדרישה, והודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה. (ג) הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תודבק על הרכב במקום הנראה לעין ותישלח בדואר רשום לבעל הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה". על פי סעיף 8ב לחוק שמירת ניקיון, אם בעלי הרכב שנגרר לא בא לקבלו תוך חודשיים מהיום שבו הודבקה ההודעה על הרכב - תהא הרשות המוסמכת רשאית למכור את הרכב. אם ביקש בעל הרכב לקבלו, על פי סעיף 8ב(ב), רשאית הרשות המוסמכת לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו, ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב. 9. המועצה הוקמה על פי צו המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשכ"ז-1967 (מס' 783). נספח 9 לצו האמור מחיל את חוק שמירת נקיון על שטח המועצה, לרבות על ישוב אדם, היישוב שבו מתגוררים אלקיים. לפיכך, מוסמכת המועצה לפעול על פי החוק, כפי שמוסמכת כל רשות מקומית בישראל. דיון 10. השאלות שעומדות בפנינו במקרה דנן הן כדלקמן: (א) האם שני כלי הרכב של אלקיים הינם בגדר "גרוטות רכב", ולחלופין האם הם הושארו במקום אחד במשך תקופה העולה על ששים ימים כאמור בסעיף 8א(א) לחוק, דהיינו ננטשו. (ב) האם המקום שבו הושארו כלי הרכב הוא בגדר "רשות הרבים" כהגדרתה בחוק שמירת ניקיון. (ג) האם המועצה פעלה כאמור בסעיף 8(ב) או 8א(ב) לחוק, דהיינו נשלחה דרישת פינוי בכתב והושארה הודעה כנדרש על גבי שני כלי הרכב. (ד) האם אלקיים הוכיחו את הנזקים הנטענים על ידם. האם שני כלי הרכב הם "גרוטות רכב" או רכבים נטושים. לגבי הרכב הראשון 11. על פי רשיון הרכב שצורף על ידי אלקיים, היה לרכב במועד פינויו על ידי המועצה רשיון רכב תקף עד ליום 1.7.07. בנסיבות אלה, לא שוכנעתי כי הרכב עונה על הגדרת "גרוטות רכב" שבחוק, גם אם היה מאובק ובמצב חיצוני לא טוב. כמו כן, לא הוכח כי במועד ההודעה למועצה, 30.5.07, היה הרכב ללא לוחית רישוי. מאידך, נראה שהרכב עונה על התנאי המפורט בסעיף 8א(א) לחוק. סעיף זה דן, כאמור, ברכב (לא גרוטות רכב אלא רכב ממש) אשר הושאר ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על 60 ימים. בהנחה שהמקום שבו הושאר הרכב הוא "רשות הרבים", כפי שיפורט להלן, הרי שמן ההתכתבות בין אסי לבין המועצה, שהחלה במרץ 2007, עולה כי במועד הפינוי ביוני 2007 שהה הרכב במקום אחד תקופה העולה על 60 ימים, דהיינו ננטש, דבר המקנה סמכות למועצה להורות על גרירתו מהמקום כאמור בסעיף 8א(א) לחוק. לגבי הרכב השני 12. מסעיף 5 לכתב ההגנה לתביעה שכנגד עולה, כי בניגוד לרכב הראשון, הרי שטענות המועצה לגבי מצבו של הרכב השני והיעדר לוחית הרישוי עליו לא נסתרו על ידי אלקיים. יש לזכור, שוב, שהתביעה של אלקיים איננה מתייחסת לרכב השני כלל. לפיכך, יש לראות ברכב השני "גרוטות רכב" כהגדרתן בחוק שמירת ניקיון. זאת ועוד, גם אם לא נראה ברכב השני "גרוטות רכב", הרי שגם רכב זה, כמו הרכב הראשון, עונה על תנאי סעיף 8א(א) לחוק שמירת ניקיון וניתן לראותו כרכב נטוש שבסמכות המועצה לפנותו. האם המקום שבו הושארו שני כלי הרכב הוא "רשות הרבים" כהגדרתה בחוק שמירת הנקיון 13. שני כלי הרכב הושארו ליד ביתו של שמעון אלקיים, התובע 1/הנתבע שכנגד 1 (להלן: "שמעון"). שמעון טען בדיון בפני כי מדובר ב"רחוב הולנדי" (פרוטוקול עמ' 1 שורה 19) כאשר החניות נמצאות על כביש ללא מוצא ובינן לבין הבית ישנה מדרכה. לטענתו, מדובר בחנויות השייכות לו. שמעון צירף חלק מהסכם המכר לגבי הדירה (ת/1). בסעיף 2.2 להסכם המכר נאמר כי לדירה יוצמדו שתי חניות וגינה כמפורט בתשריט נספח א'. יחד עם זאת, בסיפא לסעיף האמור נאמר: "מוסכם בזאת במפורש כי המוכר ייעשה ככל אשר לאל ידו להצמיד את החלקים הנ"ל לדירה אולם אם לא תאושר ההצמדה מסיבות שאינן תלויות במוכר - תאופשר לקונה זכות השימוש הייחודי הבלעדי בחלקים הנ"ל ללא כל עוררין". עיון בהסכם ובתשריט, וכן בתמונה ת/2 מעלה, כי לא מדובר בחניה הצמודה, מבחינה משפטית, לדירתו של שמעון. מדובר, כאמור, ב"רחוב הולנדי" שכלי הרכב בו חונים בניצב למדרכה ואין כל מניעה שהציבור יעבור במקום או ישתמש בו. לא מדובר בחניה פרטית, מסומנת, סגורה ומגודרת. הואיל וכאמור הציבור רשאי להשתמש ב"רחוב הולנדי האמור או לעבור בו - מכאן שמדובר בשטח העונה על ההגדרה של "רשות הרבים" בחוק שמירת הניקיון. האם המועצה עמדה בכל דרישות חוק שמירת ניקיון לגבי הרכב הראשון 14. גם אם לא נראה ברכב הראשון "גרוטות רכב" שלגביהן דן סעיף 8 לחוק שמירת הנקיון, הרי שנראה שהמועצה עמדה לגבי רכב זה בדרישות סעיף 8א לחוק. יש לראות במכתב המועצה מיום 25.3.07 כדרישה בכתב כאמור בסעיף 8א(ב) לחוק. לענין ההודעה כאמור בסעיף 8א(ב) ו-(ג) - ראיתי להעדיף את גירסת המועצה לפיה אכן הודבקה ההודעה על הרכב על פני גירסת אלקיים. לפיכך, המועצה עמדה בדרישות החוק לגבי הרכב הראשון. לגבי הרכב השני 15. משנקבע לעיל כי הדרישה מיום 25.3.07 התייחסה לגבי הרכב הראשון בלבד ואין בה כל איזכור לגבי הרכב השני - מכאן, שהמועצה לא עמדה לגביו בדרישה למשלוח דרישה בכתב, גם אם הדביקה את ההודעה עליו. על כן, לא עמדה המועצה בכל התנאים המצטברים לפי סעיפים 8 או 8א לחוק שמירת ניקיון לגבי הרכב השני, ולא היתה רשאית לפנותו. האם הוכח הנזק הנטען בכתב התביעה 16. ושוב עלינו להזכיר כי התביעה מתייחסת אך ורק לרכב הראשון, ולכן כל נזק שנגרם בפועל לאלקיים המתייחס לרכב השני איננו רלבנטי לענייננו. לגבי הרכב הראשון צורפה לכתב ההגנה לתביעה שכנגד רשימת פריטים אשר היו, כביכול, ברכב הראשון. כמו כן צורפה עלות הרכב עצמו. הואיל ולא צורפה כל חשבונית או ראיה פוזיטיבית אחרת שיהא בה כדי לתמוך בטענות אלקיים לגבי הרכב הראשון - לא הורם הנטל המוטל על אלקיים להוכחת הנזק הנטען לגבי הרכב הראשון. מסקנות 17. מכל האמור עד כה עולות המסקנות הבאות: (א) לגבי סמכויות המועצה המועצה היתה רשאית לפעול ופעלה כדין לגבי הרכב הראשון, לאחר שהתמלאו לגביו כל הוראות סעיף 8א לחוק שמירת ניקיון. מאידך, לגבי הרכב השני לא התמלאו כל תנאי סעיף 8א(ב) לחוק, ואף לא הוראות סעיף 8(ב) לחוק, ולכן לא היתה המועצה רשאית להשתמש בסמכותה לגבי הרכב השני. הואיל והתביעה מתייחסת לרכב הראשון בלבד ולא לרכב השני, מכאן שגם אם המועצה לא פעלה כדין לגבי הרכב השני - אין לאלקיים להלין אלא על עצמם בעניין זה. על כי לא הגישו את התביעה לגביו. (ב) לענין הנזק אלקיים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכחת טענותיהם בדבר הנזקים שנגרמו להם בהקשר לרכב הראשון. הואיל וכאמור לא הוגשה תביעה לגבי הרכב השני - הרי ששאלת הנזקים לגביו איננה רלבנטית. (ג) לענין התביעה שכנגד לפי סעיף 8ב(ד) לחוק שמירת הנקיון, תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת את ההוצאות בגין גרירת הרכב והחזקתו מהווה ראיה על הוצאותיה. הואיל ונקבע, כאמור לעיל, שהמועצה לא פעלה כדין לגבי הרכב השני, הרי שהיא זכאית להוצאות לגבי פינוי הרכב הראשון בלבד, ולא לגבי הרכב השני. על פי נספח ת/7 לכתב התביעה שכנגד, עלות פינוי רכב אחד הינה 800 ₪ ושכר עבודה הוא 300 ₪, דהיינו סכום כולל של 1,100 ₪. סוף דבר 18. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: (א) התביעה תידחה ללא צו להוצאות. (ב) התביעה שכנגד תקובל באופן חלקי. אלקיים (הנתבעים שכנגד), ביחד ולחוד, ישלמו למועצה, תוך 30 ימים, סכום של 1,100 ₪ בשל פינוי הרכב הראשון בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה שכנגד (18.9.07) ועד לתשלום בפועל. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. שמירת הנקיוןרכבפינוי