שאיבת מים מהכנרת

להלן בחלטה בבקשה לצו מניעה למנוי שאיבת מים מהכנרת: החלטה בפנינו בקשה לצו מניעה זמני אשר "מורה למשיב מס' 1 להמנע מפגיעה באספקת מים למבקש, וזאת עד אשר יתבררו טענות הצדדים בערר.". יצוין לענין זה כי הבקשה המוגשת במסגרת ערר, וע 508/08, בו עוררת המבקשת על קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2008 וטוענת טענות שונות כנגד חוקיות הקיצוץ. הערר העיקרי קבוע לדיון בפנינו ליום 24/9/08. למעשה, מכוונת הבקשה כנגד החלטת המשיב שלא לאשר המשך שאיבת מים משני מקורות והם: הכינרת ומעיין נון, שניהם מקורות מים עיליים. המשיב 1 אינו מתנגד כי המבקשת תמשיך לקבל אספקת מים משני קידוחים, קידוח כלנית, שהוא קידוח של מקורות וקידוח נוסף שבבעלות המבקשת. טענת המבקשת היא, שמאותם קידוחים לא ניתן בפועל לספק את כמויות המים הניתנות לפי ההקצאה, וזאת לצרכי החקלאות של המבקשת. לטענתה, אם לא תתקבל הבקשה, הרי שבפועל לא ניתן יהיה לספק מים למטעים של תושבי המבקשת והעובדה שהמכסה מהקידוחים הנ"ל אינה מנוצלת, אינה מהווה תחליף לשאיבת מים ממקורות המים העיליים, אשר מהם נאסר על המשך שאיבה. ב"כ המשיב טוען כי בשני מקורות המים העיליים הנ"ל (מעיין נון והכינרת), חרגה המבקשת מעבר להקצאה. לטענתה, ההקצאה לשאיבה משני המקורות העיליים עמדה על כ- 676,000 מטר קוב מים, בעוד שהצריכה בפועל עד ליום 12/8/08 מסתכמת ב- 967,370 מטר קוב. לא נוכל להעתר לבקשה. גם אם יתקבל הערר, במובן זה שנורה על הגדלת הקצאת המים של המבקשת, הרי שלא ניתן להורות למשיב לאשר את אספקת המים דווקא ממקורות עיליים. כפי שהובהר בדיון בפנינו, מצב המקורות העיליים בכי רע. מפלס המים בכינרת הגיע לשפל חסר תקדים ובנסיבות אלו, לא ניתן לאשר המשך שאיבה מהכינרת וממקורות עיליים המזרימים מים לכינרת, וזאת מעבר להקצאה. למעשה, גם אם יתקבל הערר כי אז תהיה למבקשת/עוררת הזכות להגביר שאיבה מהקידוחים או ממקור אחר שאינו מנוצל כעת. לא ניתן יהיה לאשר את שאיבת המים מהכינרת ומהמקורות העיליים המזרימים אליה מים, וזאת עקב המחסור הקשה במים. ערים אנו למשמעות שיש להפסקת השאיבה מהכינרת ומהמקורות העיליים על משקי המבקשת. נציין רק כי לא שוכנענו שנעשו כל הפעולות לאורך השנים לנצל מקורות מים אחרים העומדים לרשות המבקשת, באופן שיאפשר שאיבה ממקורות אלו, על פני השאיבה מהכינרת ומהמקורות העיליים. אין אלא להצר על כך שפעולות לא בוצעו בעבר, דבר אשר גורם כעת, בשנת משבר במשק המים, לקושי אמיתי באספקת מים. אשר על כן ובסיכומו של דבר, אנו מורים על דחיית הבקשה לסעד הזמני. חוף היםכנרתחוק המים / רשות המיםמים