מהו שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית ?

אשר לשכר הטרחה הנפסק לעורכי דינו של התובע המייצג, פסק בית המשפט כי המטרה היא "לפצות את עורך הדין על ההוצאות שנגרמו לו בהליך ההליך, עבור הקבוצה כולה או בשמה", וכי אותם טעמים העומדים ביסוד הצורך לעודד תובעים מייצגים ותובענות ייצוגיות - מצדיקים פסיקת שכר טרחה בסכום שיישקף את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך הדין בפועל. עם זאת, אין לפסוק שכר טרחה בשיעור שיהווה תמריץ להגשת הליכי סרק, או באופן שיגרום לנטל מוגזם על כתפי הקבוצה המממנת את שכר הטרחה. חוק תובענות ייצוגיות, קובע אמות המידה לפסיקת גמול לתובע המייצג, וכן שכר-טרחה לבאי-כוחו, כדלקמן: "22 (א) הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלום גמול לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות הענין. (ב) בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: (1) הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי; (2) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; (3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית. (ג) בית המשפט רשאי, במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו - (1) לפסוק גמול למבקש או לתובע המייצג אף אם לא אושרה התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, לפי הענין, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב); (2) לפסוק גמול לארגון שהשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית לפי הוראות סעיף 15, אם מצא שהדבר מוצדק לאור הטרחה שטרח והתרומה שתרם בהשתתפותו בדיונים כאמור. 23 (א) בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור. (ב) בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: (1) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; (2) מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך; (3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; (4) האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך; (5) הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית. (ג) בית המשפט רשאי לקבוע לבא כוח מייצג שכר טרחה חלקי על חשבון שכר הטרחה הכולל, אף בטרם הסתיים הליך הבירור של התובענה הייצוגית, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, וככל הניתן בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב)." בפסיקת בתי המשפט, ובמאמרים שנכתבו בנושא, הועלו הצעות לפסיקת שכר וגמול לתובע המייצג ולעורכי דינו בהתאם לקריטריונים שונים. בסופו של דבר, הגמול והשכר נפסקים בהתאם למכלול של שיקולים, ובהם: שווי ההטבה לה זכו חברי הקבוצה בעקבות התובענה הייצוגית; מידת ההשקעה הכספית והמאמץ בעבודה של התובע המייצג ועורכי דינו בניהול התיק עד לשלב שבו הסתיים בפיצוי לחברי הקבוצה; הסיכון שנטלו על עצמם התובע המייצג ועורכי דינו; התנהגות הצדדים במהלך הדיון; הרמה המקצועית והיעילות שבה נוהל התיק על ידי ב"כ הקבוצה התובעת; ושיקולים של מדיניות ציבורית, בדבר הצורך לעודד הגשת תובענות ייצוגיות מוצדקות. בית המשפט הדגיש כי יש "להיזהר" מלהסתמך על פסקי דין בהם נקבע שכר הטרחה או התגמול לתובע המייצג בהסכמה או בפשרה, שכן במקרים אלו מסכים הנתבע לא פעם לשלם סכומים גבוהים לתובע ולעורך דינו על מנת להגיע לפשרה נוחה כמו כן, צוין בפסיקה כי בית המשפט איננו חייב לפסוק את שכר הטרחה כאחוז מסכום הפיצוי. אך אם הוא עושה כן - יש לוודא שאחוז שכר הטרחה ירד ככל שעולה סכום הפיצוי לקבוצה, על מנת לא להגיע לתוצאות שאינן סבירות. סיכום: קיים הבדל מהותי, לעניין התגמול והשכר, בין תובענה ייצוגית שהסתיימה בפשרה, לבין תובענה ייצוגית שהיה צורך לנהלה לכל אורך הדרך. כך גם יש חשיבות לעובדה שהיה צורך להשקיע מאמץ מיוחד בנושא שבו טרם נפסקו הלכות בישראל. לאור מטרות התובענה הייצוגית, והתכלית לשמה משולם תגמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבאי-כוחו, יש צורך לפסוק תגמול ושכר שיהווה תמריץ הולם להגשת תובענות ייצוגיות מבוססות, המהוות מכשיר לאכיפת נורמות התנהגות ראויות והרתעה מפני הפרתם. אך אין לפסוק שכר ותגמול מעבר לסכום הנדרש על מנת לפצות את התובע המייצג ובא-כוחו על השקעתם בתיק, ולתמרץ אחרים לעשות כמותם. פסיקת תגמול ושכר שהיא מעבר למטרות אלו, איננה מידתית ואיננה נעשית לתכלית ראויה. שכר טרחת עורך דיןשאלות משפטיותתביעה ייצוגיתשכר טרחהעורך דין