ביטוח נוסעים לחו''ל - התקף לב

פסק דין בפני תביעה לתשלום על פי פוליסת ביטוח נוסעים. הצדדים הגיעו להסכמה על פיה יינתן פסק דין על דרך הפשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), לאחר קבלת סיכומים. משלא הוגשו הסיכומים ניתן פסק דין על ידי ביהמ"ש, המותב הקודם. הנתבעת ערערה על תוצאות פסק הדין ובהסכמת הצדדים בוטל פסק הדין שניתן על דרך הפשרה, ונקבע כי התיק יונח על שולחני למתן פסק דין לאחר קבלת סיכומים. הצדדים הגישו סיכומיהם. מבוא: המנוח מר פדיל ח'ורי היה מבוטח אצל הנתבעת בשתי פוליסות: ביטוח נוסעים לחו"ל במסגרת כרטיס אשראי מסוג גולד מאסטרכארד. ביטוח נוסעים לחו"ל מסוג כסף. ביום 10.8.99, בעת נסיעת המנוח לחו"ל, נפטר המנוח בעקבות התקף לב. משפחתו נשאה בהוצאות החזרת הגופה ארצה, וכן בהוצאות הקבורה. משסירבה הנתבעת לשאת בהוצאות הנ"ל הוגשה תביעה זו. טענות התובע: התובע טוען כי המנוח לא נדרש לגלות את מצבו הבריאותי, עובר לעריכת הביטוח, לא הוחתם על הצהרת בריאות, וכי הפוליסה השנייה, פוליסה מסוג כסף, הוצאה על ידי סוכנות הנסיעות, למול סוכנה של הנתבעת, ללא שהמנוח חתם על טופס ההצעה. התובע טוען כי הנתבעת לא המציאה את הפוליסה למנוח, לא הוסבר לו כי קיים חריג למצב בריאותי קיים, כי עליו להרחיב את הפוליסה המוצאת לו, לא נשאל כל שאלה בדבר מצבו הבריאותי, וטענה זו של הנתבעת עלתה רק לאחר קרות מקרה הביטוח. התובע טוען עוד כי הנתבעת מנועה מלהישען על תנאי הפוליסה שכן אלו לא הובאו לידיעת המנוח, עוד מפנה ב"כ העיזבון לפסקי דין של ביהמ"ש המורים כי מקום בו לא גולו למבוטח הסייגים לביטוח מנועה חברת הביטוח מלהסתמך עליהם. ב"כ העיזבון התובע, טוען עוד כי לא ניתן לייחס למנוח אי גילוי הואיל והמנוח כלל לא נשאל כל שאלה בעניין מצב בריאותו. לפיכך, עותר התובע להורות כי על הנתבעת לשלם לתובע את מלוא ההוצאות שהוצאו בעקבות האירוע. טענות הנתבעת: הנתבעת טוענת כי אין לנו עניין בשאלת העדר ו/או אי גילוי, עובר לעריכת הביטוח, אלא השאלה הנדונה הינה האם קיים חריג לכיסוי הביטוחי בשל מצב בריאותי קיים. לטענת הנתבעת הוראות שתי הפוליסות הינן ברורות, עקרונות הפרשנות מובילים אותנו למסקנה הבלתי נמנעת כי בשתי הפוליסות קיימות הוראות המחריגות מצב רפואי קיים, ואירוע ביטוחי הנובע ממצב בריאותי קיים אינו מכוסה על ידי הפוליסות שהוצאו. אין לדעת הנתבעת כל קשר בין החרגה בעניין מצב בריאותי קיים לבין אי גילוי המבוטח פרטים בדבר מצב בריאותו. הנתבעת טוענת כי הפוליסות היו בידיו של המנוח, והראיה היא שהפוליסות צורפו לכתב התביעה. עוד נטען כי הטענה שהמנוח לא קיבל לידיו את הפוליסות הועלתה לראשונה בסיכומים, וגם שם נטענה בשפה רפה. לכן, לטענת הנתבעת המנוח ידע על תוכנה של הפוליסה, וכלליה, ויש להחזיקו בחזקת מי שקרא את הפוליסה והיה מודע לתנאי ההחרגה. לכן מבקשת הנתבעת להורות כי ביהמ"ש ידחה את תביעת התובע. דיון: ראשית אציין כי אכן המחלוקת בתיק זה אינה נוגעת לשאלת אי גילוי מצבו הבריאותי של המנוח. עסקינן, בשאלה אחרת, והיא האם הנתבעת כמבטחת פטורה מלשלם את ההוצאות שנגרמו עקב האירוע הביטוחי, הואיל והאירוע אינו מכוסה במסגרת הפוליסות. בפוליסה מסוג דרכון הכסף מופיע סעיף הפטור וזהו לשונו: "4.1 המבטח לא ישלם בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: א. מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי. ב. מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה, בעת צאת המבוטח לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו." לעומת סעיף זה בסעיף 6.1 לפוליסת מסטרכארד נאמר: "6.1 המבטח לא ישלם בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: א. מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי. ב. מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה, בעת צאת המבוטח לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו, או בגין החמרה ושינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של המחלה שהייתה קיימת לפני צאת המוטב לחו"ל." (הדגשה שלי ר-ע). הנתבעת טוענת כי בשתי הפוליסות קיימת החרגה בגין מצב בריאותי קיים, אין הנתבעת מתייחסת כלל להבדל בין שני הסעיפים, בנוגע להחמרה במצב הבריאותי הקיים. גם ב"כ התובע לא התייחס לנושא זה. לכאורה מותו של המנוח, הינו מן הסתם החמרה במצב הבריאותי הקיים, לא הובאו בפני כל עדויות רפואיות מהם אוכל להגיע למסקנה האם המדובר בשינוי פתאומי בלתי צפוי. ב"כ התובע טען כי מותו של המנוח לא נבע כתוצאה ממחלת הלב ממנה סבל. אומנם ביהמ"ש אינו מומחה לעניינים שברפואה, ואולם מסקנה כי אדם החולה במחלת לב עשוי ללקות בהתקף לב, אינה מסקנה הטעונה מומחיות. כלומר, התקף הלב שארע למנוח נבע כתוצאה ממצב בריאותו הקיים, ואולם האם מותו הינו בגדר החמרה בלתי צפויה, האם המדובר בשינוי פתאומי, כאמור בפוליסת מסטרכארד, ונעדר מפוליסת דרכון הכסף? שאלה זו טעונה הבהרה עובדתית שלא נתבררה בפני. מחלוקת עובדתית נוספת שלא הובררה, הינה האם המנוח קיבל לידיו את הפוליסה ולכן היה מודע לקיומן של ההגבלות נשוא דיוננו, במיוחד האם פוליסת דרכון הכסף נמסרה לו. אכן בתצהיר עדות ראשית לא נאמר על ידי המצהיר מטעם התובע כי המנוח לא קיבל לידיו את הפוליסה ואולם גם בתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת לא נטען כי הפוליסה מסוג דרכון הכסף נשלחה למנוח. כאשר אני מביאה בחשבון כי שתי שאלות עובדתיות שפורטו לעיל לא הובהרו די צורכן, ביחד עם הנסיבות של עריכת הסכם הביטוח מסוג דרכון הכסף, דהיינו, עריכתו למול סוכן הנסיעות ולא למול סוכן ביטוח, אי חתימת המנוח על טופס ההצעה, מקום שבו מופיע סעיף ההחרגה לעניין מצב בריאותי קיים, העובדה כי המנוח לא הסתפק בפוליסה הרגילה הקיימת לו במסגרת כרטיס האשראי והתקשר בהסכם ביטוחי נוסף, העובדה כי הנתבעת היא המבטחת בשני המקרים, ויש הבדל בין סעיפי ההחרגה בפוליסות השונות כפי שפורט לעיל, ובהתחשב בטענות הנתבעת, כי המנוח קיבל לידיו את הפוליסות לפני נסיעתו, וכי היה אמור לקרוא את הפוליסות ואין להשית עליה כל אחריות לכך שהמנוח לא קרא את הפוליסות לפי נסיעתו, וטענת הנתבעת כי גם הפוליסה מסוג דרכון הכסף מחריגה אירוע ביטוחי הנובע ממצב בריאותי קיים, ולטענת הנתבעת עסקינן באירוע הנובע ממצב בריאותי קיים, תוך מתן שיקול לכך שהצדדים ביקשו פסק דין על דרך הפשרה, ללא הגבלת ביהמ"ש, אני סבורה שעל הנתבעת לשלם לתובע בגין 50% מההוצאות שנשא בגין פטירתו של המנוח. התובע המציא לביהמ"ש הנוגעים להוצאות הבאת גופת המנוח ארצה, אינני מקבלת את הטענה כי המסמכים אינם מתורגמים, על פי תצהיר מטעם התובע הוצאות אילו הוצאו בפועל ונדרשו על ידי הרשויות השונות באיטליה, ולא הובאה כל עדות או גרסה הסותרת טענה זו, כמו כן, פירוט ההוצאות נראה סביר בעליל, שכן יש צורך בארון קבורה לשם הטסת הגופה, יש צורך בקבלת האישורים המתאימים מהרשויות השונות, ויש צורך שמאן דהו יטפל בקבלת האישורים הללו . הוצאות אילו מגיעות לכדי 22,057 ₪. אינני מקבלת את ההוצאה לתשלום כרטיס טיסה לבנו של המנוח, הוצאה זו אינה מכוסה בפוליסה. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 11,028 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל וכן תשא הנתבעת בתשלום אגרה ושכ"ט עו"ד כפי התקנות. ביטוח נסיעות לחו"להתקף לב / אוטם שריר הלב