בקשה לתיקון כתב הגנה מתוקן

החלטה 1. לפני בקשה מטעם הנתבע, לתיקון כתב הגנתו המתוקן. 2. התובע, הגיש תביעה כספית-חוזית בהתבסס על פוליסות ביטוח אותן רכש מאת הנתבעת , וטוען כי אירע מקרה הביטוח המזכה אותו בתמלוגי הביטוח 3. כעת, ולאחר שבתיק התקיימו מספר ישיבות קדם משפט, הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים עוד במהלך שנת 2005 ואף החלו העדויות בתיק, במסגרתן, נחקרו עדי התביעה, ד"ר ברונו בקר וד"ר סנטיאגו רכטר, מבקש הנתבע לתקן את כתב הגנתו המתוקן. 4. תיקון כתב ההגנה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בבקשה, כולל הוספת טענה לסעיף 26 לכתב הגנה המתוקן כדלקמן: "הנתבעת תטען כי הפוליסות הנטענות והמוכחשות סולקו מחמת אי תשלום פרמיות. עוד תוסיף ותטען הנתבעת כי בעקבות פנייתו של התובע לנתבעת בשנת 2001 ולאור בקשתו לקומם מחדש את הפוליסות, אישרה הנתבעת בחודש 12/01 לקומם את הפוליסה שמס' 801277/3, באופן שסכום הביטוח בגין הריסק הועמד על סך של 100,000 ₪ ואילו סכום הביטוח בגין אובדן כושר עבודה הועמד על סך של 1,500 ₪. עוד תטען הנתבעת כי פוליסה שמס' 811156/4 נותרה מסולקת מחמת אי תשלום פרמיות. עוד תוסיף ותטען הנתבעת כי בחודש 5/02 סולקה שוב הפוליסה מחמת אי תשלום פרמיות". לטענת הנתבעת בכתב ההגנה אשר הוגש, הכחישה היא בין היתר את סכומי הביטוח אשר נטענו על ידי המשיב ואף הוגש תצהיר מטעמה אליו צורפו פוליסות הביטוח הכוללות את סכומי הביטוח הרלוונטיים. כן טוענת הנתבעת כי הכחישה היא את המסמך שצורף לכתב התביעה וסומן כנספח ז' (דף פרטי ביטוח נכון לשנת 94). עוד טוענת הנתבעת כי "לאחר הגשת התצהירים בתיק, ועוד בטרם שמיעת הראיות, במהלך משא ומתן שנוהל בין הצדדים לסילוק התביעה בפשרה, נתגלעה לראשונה מחלוקת באשר לסכומי הביטוח בפוליסות, כאשר המשיב טען לסכום ביטוח גבוה מהסכום הנקוב בפוליסות שצורפו לתצהירה של המבקשת". הנתבעת סבורה כי די היה בהכחשת הסכומים בכתב ההגנה, באופן שנוצרה פלוגתא שבמחלוקת בין הצדדים. עוד מציינת היא כי בתצהיר שהוגש מטעמה, צורפה פוליסת הביטוח שכללה את סכומי הביטוח אשר במחלוקת. הנתבעת צרפה בתמיכה לבקשתה תצהיר מטעם הגב' בתיה לייפנברג, המכהנת כראש צוות תביעות בנתבעת, בו הצהירה, בין היתר כי "על פי מה שנמסר לי מאת באת כח מגדל, במהלך מו"מ שנוהל בין הצדים לסילוק התביעה בפשרה, התגלתה לראשונה מחלוקת באשר לסכומי הביטוח בפוליסה, באת כח התובע טענה כי סכום הביטוח גבוה מהסכום שנקוב בפוליסות שצורפו על ידי לתצהיר". עוד ממשיכה ומצהירה כי "מייעוץ משפטי שקיבלתי, מגדל לא הייתה אמורה להתייחס באופן מפורש לסכומי הביטוח בכתב ההגנה היות ודי בכך שהסכומים הנטענים בכתב התביעה הוכחשו על ידה בכתב ההגנה. משכך ברור כי סכומי הביטוח היו פלוגתא שבמחלוקת בין הצדדים. זאת ועוד, בתצהיר העדות שהוגש על ידי צורפה פוליסת הביטוח הכוללת את סכום הביטוח כפי שפרטתי בסעיף 7 לתצהירי". 5. התובע מתנגד לתיקון כתב ההגנה המתוקן. לטענת התובע, הנתבעת מבקשת לתקן את כתב הגנתה ע"י הוספת טענה מהותית, שנטענת כעת לראשונה, משנה ומרחיבה את חזית המחלוקת בין הצדדים ולפיה הפוליסות של התובע נשוא התביעה סולקו עקב אי תשלום הפרמיות, הוקמו מחדש בתנאים אחרים ולאחר מכן סולקו שוב. כן טוען התובע כי "המבקשת נוהגת בחוסר תום לב מוחלט הן מבחינת העיתוי בו מוגשת הבקשה לתיקון כתב הגנה, לאחר שכבר הוגשו הראיות מטעם הצדדים והחלה שמיעת העדים, והן על ידי המצאת מסמכים חדשים שבאופן מפתיע נתגלו רק כעת ולא הופיעו מעולם קודם לכן במסמכים הרבים אשר נמסרו ע"י המבקשת למשיב במסגרת הליך גילוי המסמכים בתיק...", והתובע מפרט את כל ההזדמנויות בהן היה על הנתבעת להגיש המסמכים המדוברים. דיון 6. בבואו להכריע בשאלת תיקון כתבי טענות על בית המשפט לבחון- א. האם התיקון יאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, היינו שעל התיקון המבוקש להשלים את עילת התביעה (תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984(להלן: "התקנות"); הזכויות הדיונית וסדר הדין במשפט האזרחי, קשת - מהדורה מעודכנת 2.2.00, עמ' כג'-7); ב. האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. 7. כדי לבדוק באם נתקיים התנאי הראשון הוא התנאי העיקרי, חייב המבקש להראות כי בהגישו את כתב הטענות המקורי הוא טעה טעות כנה וכי עתה התברר לו שהפלוגתא האמיתית גלומה דווקא בפרטים הכלולים בתיקון המבוקש. על המבקש להראות "... מהי הפלוגתא האמיתית שנפלה... שבירורה מצדיק את התיקון" (ע"א 351/61 זדרייביץ נ' תרום, פ"ד טז 481, 487; וראה גם: ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"ד לט(2) 556, 559). 8. במקרה שלפנינו הוגשה הבקשה בתום קדם המשפט, חרף הוראת תקנה 143(1) לתקנות, הקובעת, כי ראוי להגיש בקשה לתיקון כתב הגנה בהקדם ובטרם נסתיימו הליכי קדם המשפט. אכו ,מעיון בבקשה ובתצהיר אשר צורף לה לא מצאתי כי הנתבעת הראתה בהגישה את כתב הטענות המקורי כי טעתה היא טעות כנה וכי עתה התברר לה שהפלוגתא האמיתית גלומה דווקא בפרטים הכלולים בתיקון המבוקש. יתרה מזאת, אין בטענת הנתבעת, כי די היה בהכחשת הטענות בכתב ההגנה, באופן שנוצרה פלוגתא שבמחלוקת בין הצדדים, שכן לנתבעת קמו הזדמנויות רבות וטרם שלב הבאת הראיות לטעון לתיקון המבוקש. ואולם התיקון המבוקש, קשור לזכות המהותית נשוא התובענה ויאפשר הכרעה בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, ואך מסיבה זו אתיר את תיקונו. כן מעיון במסמכים בתיק עולה כי ביום 4.4.05 הוגשו תצהירים וחוות דעת מטעם הנתבעת, ביניהם הוגשו הפוליסות נשוא הבקשה, וכי התובע לא טרח להתנגד לתצהירים תוך העלאת טענה בדבר הרחבת חזית. ויוזכר: כמעט ואין לך דבר שבסדר דין שאינו ניתן לתיקון ע"י האמצעי של פסיקת הוצאות, וזו הדרך המתאימה שעל ביה"ש לנקוט בה, ובלבד, שלא יהא בכך משום עשיית עוול לצד השני, כי אין מתקנים עוול בעוול (ע"א 189/66 ששון נ' "קדמה" ז' 9. כתב ההגנה המתוקן יימסר במסירה אישית ע"י ב"כ הנתבע לב"כ התובע עד ליום 10.3.06. לתובע שמורה זכות התשובה. 10. הנתבעת תשא בהוצאות התובע בגין התיקון בסכום של 7,000 ₪ +מע"מ ללא קשר לתוצאות המשפט. כתב הגנהתיקון כתב הגנהמסמכים