תקנות גז

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001 (להלן:("תקנות גז") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק) וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בתקנות גז אלה - "גפ"מ" - גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק; "המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3 לחוק; "מכל מיטלטל" - מכל שחל עליו תקן ישראלי ת"י 70 - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) (להלן - ת"י 70). 2. התאמת הגפ"מ לתקן לא ייצר אדם גפ"מ, לא ייבאו ולא ירכשו מיבוא, אלא אם כן הגפ"מ עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1 - "גז פחמימני מעובה: דרישות כימיות ופיסיקליות". 3. הספקת גפ"מ לא יספק אדם גפ"מ או מכל גפ"מ, ולא ימלא אדם מכל גפ"מ, אלא אם כן קוימו כל הוראות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 2 - "גז פחמימני מעובה: סימון מילוי ומסירה". 4. התקן דגימה לא יפעיל אדם מיתקן לאחסנת גפ"מ, להזרמתו או למילויו במכליות ובמכלים מיטלטלים, אלא אם כן צויד בהתקן דגימה לפי סעיף 4 לתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 3 - "גז פחמימני מעובה: דגימה" (להלן - ת"י 1134-3). 5. דגימה לא ידגום אדם גפ"מ, אלא בהתאם לדרישות ת"י 1134-4. 6. ביטול צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפרט לגז פחמימני מעובה), התשמ"ז-1986 - בטל. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2 ו-6, 90 ימים מיום פרסומן. תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו -2006 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 11, 15(א), 18, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולענין תקנה 8 - באישור שר האוצר, לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות גז אלה - "אישור התמחות" - אישור בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) או (2) בנוסח שאישר המנהל; "בדיקה" - בדיקת התאמתה של מערכת גפ"מ לדרישות התקן ת"י 158, או תקן אחר שאישר המנהל, או בדיקת התאמת מערכת גפ"מ לתכניות; "גפ"מ" - גז פחמימני מעובה, כהגדרתו בחוק; "האגף להכשרה" - האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה; "המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל עניני גז פחמימני מעובה; "מאגר" - מכל גפ"מ, מיטלטל או נייח, או כמה מכלים המחוברים ביניהם והמחוברים למערכת גפ"מ; "מיתקן גפ"מ" - מיתקן גז לגפ"מ; "מיתקן מילוי" - אתר שמתבצעת בו פעילות אחסון של גפ"מ בצובר או מילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים, וכל פעילות אחרת הכרוכה בכך, לרבות מילוי ופריקת מכליות גפ"מ והולכת גפ"מ בצנרת, והכל שלא לצריכה עצמית; "מכל נייח" - כהגדרתו בתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1; "מכל מיטלטל" - מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, כהגדרתו בתקן ישראל ת"י 70 או ת"י 1493; "מכלית כביש" - רכב להובלת גפ"מ בצובר; "מכשיר צורך גפ"מ" - כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור; "מערכת גפ"מ" - צנרת גפ"מ וכל אבזר, לרבות שסתומים, ברזים, וסתים, אמצעי בקרה ואמצעי מדידה, הקשורים למכשירים צורכי גפ"מ, למקור הספקת גפ"מ או למכלי גפ"מ, בין מכלים מיטלטלים ובין נייחים, לצריכה עצמית או שלא לצריכה עצמית; "מערכת גפ"מ מרכזית" - מערכת גפ"מ הקשורה למקור הספקה אחד שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכנים או יותר; "עבודת גפ"מ" - עבודת גז בגפ"מ; "קיבול מרבי כולל" - משקל גפ"מ שניתן לאחסנו במכל, ב-90% מנפחו הכולל, והמחושב לפי מסה סגולית 0.56 ק"ג לליטר; "רישיון" - רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנות אלה, לפי הטופס שבתוספת הראשונה; "תחזוקה" - תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ"מ או מכשיר צורך גפ"מ; "ת"י" - תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אחד מאלה; (1) תקן ישראלי 158 - "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)" על חלקיו; (2) תקן ישראלי - 70 "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ")"; (3) תקן ישראלי 1493 - "מכלי פלדה מרותחים ניידים לגפ"מ: קיבול 110 עד 460 ליטר מים"; שהופקד לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42 , תל אביב, ובמשרדי אגף הבטיחות, מנהל הגז במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234 , ירושלים; "תכנית" - תכנית ביצוע של מיתקן גפ"ם, שהוכן על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9. 2. איסור עיסוק (א) לא יעסוק אדם בעבודת גפ"מ אלא אם כן הוא בעל רישיון לפי תקנות אלה. (ב) לא יעסוק בעל רישיון בהתקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ אלא אם כן הוא בעל הסמכה לפי תקנה 3(ג). 3. עבודות גפ"מ הטעונות הסמכה (א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה: (1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים; (2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ; (3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים; (4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי; (5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי; (6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, למעט חיבורם למערכת הספקת גז. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), עבודת גפ"מ כמפורט בה, למעט בפסקה (6), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו. (ג) לגבי עבודת גפ"מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ (להלן - המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל. 4. סוגי רישיונות רישיון לעבודת גפ"מ יהיה מסוג כמפורט להלן: (1) מתקין גפ"מ רמה 1; (2) מתקין גפ"מ רמה 2; (3) מתכנן גפ"מ; (4) מתכנן גפ"מ בכיר. 5. תנאים למתן רישיון (א) מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן: (1) מתקין גפ"מ רמה 1 - אם קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן - מנהל האגף) תעודת מתקין גז רמה 1, והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ בפיקוח מתקין גפ"מ רמה 2 במשך שישה חודשים לפחות לפני מתן הרישיון; (2) מתקין גפ"מ רמה 2 - אם קיבל מאת מנהל האגף, תעודת מתקין גפ"מ רמה 2 והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ כמתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות לפני מתן הרישיון; (3) מתכנן גפ"מ - אם עסק בתחום תכנון פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ, במשך שנה לפחות, והוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, באחד מתחומים מקצועיים אלה: (א) הנדסת מכונות; (ב) הנדסה כימית; (ג) הנדסה חקלאית; (ד) אווירונאוטיקה; (ה) הנדסת גז (תואר מחו"ל שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כשמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958); (ו) מי שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס בתחומים אחרים והמנהל, באישור השר, אישר כי הכשרתו כמהנדס מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ; (4) מתכנן גפ"מ בכיר - אם הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון, פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ במשך 5 שנים לפחות. (ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שעמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל. 6. בקשת רישיון מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן - הבקשה), שיצורפו לה כל אלה: (1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין; (2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - המרשם הפלילי); (3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו; (4) אישור התמחות. 7. בקשה לחידוש רישיון (א) המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף: (1) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו; (2) הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון. (ב) הבקשה לחידוש רישיון תוגש לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תוקף הרישיון. 8. אגרות (א) בעד בחינה לפי תקנה 5(ב) תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית. (ב) בעד מתן רישיון או חידושו לאחר שפקע תוקפו או שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, לפי הענין, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית. (ג) סכומי האגרה שבתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש יוני 2005. (ד) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. 9. סמכויות בעלי רישיון (א) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה: (1) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ ביחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית; (2) התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ומערכת שבה הגפ"מ במצב נוזלי; (3) התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים בתקנת משנה (א), בקיבול מרבי כולל עד 500 ק"ג, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה ותחזוקה של מכל נייח ושל מערכת שבה גפ"מ במצב נוזלי. (ב) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה: (1) כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1; (2) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון; (3) התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ או בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר, לפי הענין. (ג) בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון. (ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ מכל סוג. 10. בדיקת התקנות גפ"מ (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין מיתקן גפ"מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג התקנה. (ב) המתכנן מיתקן גפ"מ יבדוק את התאמת הביצוע לתכניות. 11. רענון בעל רישיון ישתתף, אחת לשנתיים, בקורס רענון שאישר המנהל בהיקף של שמונה שעות הדרכה לפחות, או במתכונת ותדירות אחרים שאישר המנהל. 12. תחילה תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. 13. הוראות מעבר מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ"מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום. תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) (הוראת שעה), התשס"ו- 2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הוראת שעה בתקופה שעד יום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי-2008) (1) יראו על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001, כאילו התכולה המרבית המותרת של אולפינים בייצור גפ"מ היא בשיעור של 30 אחוזים; (2) לא יספק אדם גפ"מ שתכולת האולפינים בו עולה על הקבוע בתקן 1134, למיתקן גז שמותקן בו מאייד, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן - (א) המאייד מטופל ומתוחזק על פי נהלים כתובים של ספק הגז והוראות היצרן; התחזוקה תתבצע בידי מתקין גז בעל רישיון כדין ואשר קיבל הדרכה לענין זה מספק הגז; (ב) המאייד ייבדק פעם בשנה לפחות, או בתדירות גבוהה יותר על פי נהלים כתובים של ספק הגז ובהתאם להוראות היצרן; והבדיקה תתועד בטופס שישמור ספק הגז, ועותק ממנו יימסר ללקוח. (3) לא יספק אדם גפ"מ שתכולת האולפינים בו עולה על הקבוע בתקן 1134 , למיתקן גז, שמותקן בו מאייד, והוא מצוי באזור מגורים או במבנה תעשייתי, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן המאייד איננו מבוסס על חימום ישיר, ומצוי בו חומר תווך בין מקור החום לבין הגפ"מ. 2. תחילה (א) תחילתו של סעיף 1(1) ו-(2) ביום כ"ז באלול התשס"ה (1 באוקטובר 2005). (ב) תחילתו של סעיף 1(3) לענין אזור מגורים - ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006), ולענין מבנה תעשייתי - ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006). תקנותגז