השתתפות עצמית - טוטאל לוס

האם יש השתתפות עצמית של מבוטח במקרה של רכב שהוכרז "אובדן כללי" (טוטאל לוס) ? להלן פסק דין בנושא השתתפות עצמית - טוטאל לוס: פסק דין 1. התובעת, חברת מנורה חברה לביטוח בע"מ, הגישה ביום 18.7.06 תביעה נגד הנתבע, אילן סהר, לתשלום 1,779 ₪ בגין השתתפות עצמית בתשלום נזק ששילמה התובעת לצד ג' בעקבות תאונה שארעה ביום 6.12.04 בין רכב הנתבע ולבין רכב של צד ג'. 2. לאחר שניתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבע והלה הגיש בקשה לביטול פסק הדין, ניתנה החלטה על ידי כב' הרשמת ורדה שוורץ, המבטלת את פסק הדין ונקבע כי התצהיר התומך בבקשה לביטול ישמש כתב הגנה. 3. טענת ההגנה היחידה של הנתבע, כעולה מתצהירו הנ"ל, הנה כי מאחר ומקרה התאונה הוכר כמקרה של "אובדן גמור", אין לנכות השתתפות עצמית, שכן במקרה של אובדן גמור לפי החוק לא ניתן לנכות השתתפות עצמית. 4. עוד יצוין כי במסגרת חקירתו בהליך ביטול פסק הדין, טען הנתבע כי התובעת ניכתה את ההשתתפות העצמית נשוא התביעה מהתשלומים ששילמה לו בגין האובדן הגמור שנגרם לרכב. 5. למרות שטענה זו לא הופיעה בתצהירו של הנתבע, בהחלטת כב' הרשמת נקבע כי יש לבחון גם טענה זו. 6. בדיון המקדמי שהתקיים ביום 4.3.07 בפני כב' השופט רחמים כהן, טען בא כוח התובעת כי שולם לצד ג' 10,000 ₪ והתביעה כאן היא להחזר השתתפות עצמית שלא שולמה על ידי הנתבע. כמו כן טען ב"כ התובעת כי טענת הנתבע על ההפחתה מתגמולי הביטוח בגין פוליסת המקיף כבר נדונה בתביעת הנתבע נגד התובעת בת.א. 1727/07 בבית המשפט השלום בעכו וכי שם לא הייתה התייחסות להשתתפות העצמית. 7. הנתבע טען בדיון כי באובדן גמור לא משלמים השתתפות עצמית. הנתבע טען כי החוק לא מובן ולא הגיוני. עוד טען הנתבע כי ברגע שמשלמים את תגמולי המקיף באובדן גמור, הפוליסה מתבטלת. 8. בתשובה לכך, הודיע בא כוח התובעת כי הוא ימציא את התנאים הכלליים של הפוליסה, שם נאמר כי יש לשלם השתתפות עצמית בנזק לצד ג'. 9. בסוף הדיון, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטה, שלפיה ב"כ התובעת ימציא את התנאים הכלליים של הרלוונטיים לרשימה ושני הצדדים יוכלו להגיש פסקי דין לתמיכה בגרסתם ולאחר מכן בית המשפט ייתן פסק דין לפי החומר המצוי בתיק. 10. התובעת צירפה הן את התנאים הכלליים של הפוליסה והן העתק של חלק מהפוליסה התקנית על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) התשמ"ו-1986. כמו כן, צורף המפרט של הפוליסה. 11. הנתבע לא צירף כל אסמכתא משפטית לטענתו והגיש טיעון קצר בכתב יד שבו טען בעיקר כי אף חברת ביטוח לא נוהגת כפי התובעת במקרה דנן וכי לא רשום בפוליסה עצמה הסעיף שמאפשר לקבל השתתפות עצמית במקרה כמו שארע לנתבע. דיון והכרעה 12. בתביעה שלפני אין מחלוקת בין הצדדים לגבי קרות מקרה הביטוח המכוסה בביטוח צד ג' ואין מחלוקת כי ביום 6.12.04 פגע רכב הנתבע ברכב צד ג' מאחור. בעניין זה צורף כנספח לתביעה הודעה על תאונת דרכים חתומה בידי הנתבע ובה תוארו נסיבות התאונה על ידי הנתבע עצמו כך: "רכב צד ג' האט בפתאומיות ופגעתי בו מאחור". 13. המחלוקת היחידה שעלי להכריע בה היא- האם לפי תנאי הפוליסה והדין רשאית התובעת לגבות השתתפות עצמית מהנתבע בגין תשלום ששילמה לצד ג' בגין נזקים שנגרמו לצד ג' בתאונה עקב התנגשות רכב הנתבע ברכב צד ג', גם כאשר נגרם לרכב הנתבע נזק של אובדן גמור? 14. מעיון בתנאי הפוליסה התקנית וגם בתנאי הפוליסה הספציפית, שצורפו על ידי ב"כ התובעת, עולה כי קיימת הוראה נפרדת לגבי השתתפות עצמית במקרה של נזק שנגרם לרכב המבוטח (להלן: "ביטוח מקיף"), לעומת מקרה של נזק לצד ג' (להלן: "ביטוח צד ג'"). יצוין כי בפוליסה ישנם פרקים נפרדים לביטוח המקיף ולביטוח צד ג'. 15. לפי תנאי הפוליסות, בפרק שכותרתו "תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה", בסעיפים שכותרתם "השתתפות עצמית" (סעיף 23(א) לפוליסה התקנית וסעיף 26(1) לתנאים הכלליים של הפוליסה הספציפית), עולה כי במקרה של הפעלת הביטוח המקיף, יש לשלם השתתפות עצמית, אולם הסעיף קובע "...פרט למקרה ביטוח שגרם לרכב לאובדן גמור או לאובדן גמור להלכה...". 16. לעומת זאת, בסעיפים שבאים מיד לאחר מכן, המתייחסים לפוליסת ביטוח צד ג' (סעיף 23(ב) לפוליסה התקנית וסעיף 26(2) לתנאים הכלליים של הפוליסה הספציפית), לא מופיע הסייג הנזכר לעיל. 17. משמעות הדבר, כי לפי תנאי הפוליסות, אין כל מניעה לגבות השתתפות עצמית במקרה דנן במסגרת פוליסת צד ג', הגם שנגרם לרכב הנתבע אובדן גמור. 18. זאת ועוד: לא מצאתי כל חוסר הגיון בכך, שבמקרה של תאונה שבה נגרם אובדן גמור לרכב המבוטח וכן נגרם נזק לצד ג' באשמת המבוטח, ישלם המבוטח השתתפות עצמית במסגרת פוליסת צד ג'. 19. מאחר והנתבע לא צירף כל הוכחה לכך שסכום ההשתתפות העצמית שנתבע ממנו כאן כבר שולם על ידו או נוכה לו מתגמולי הביטוח בגין האובדן הגמור, גם טענתו זו דינה להידחות. 20. אשר על כן, הנני מקבל את התביעה, ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה, בסך של 1,779 ₪, בצירוף ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד תשלום בפועל ובצירוף הוצאות המשפט, וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 500 ₪. 21. הנתבע רשאי לשלם את הסכומים הנ"ל עד לא יאוחר מ-21 יום מהיום. השתתפות עצמיתאובדן גמור (טוטאלוס)נזק לרכב