מחלוקת בנוגע להזמנת ביטוח רכב

להלן פסק דין בנושא מחלוקת בנוגע להזמנת ביטוח רכב: בפני תביעה כספית בסך 758 ₪. א. טענות התובעת 1. התובעת ערכה לנתבעים ביטוח צד שלישי, בפוליסה 342113308, על פי בקשתם, לתקופה שמיום 1.7.03 ועד 30.6.04. 2. על פי חשבון החיובים והזיכויים של הנתבעים אצל התובעת, נותרו הנתבעים חייבים לתובעת סך 758 ₪. הנתבעים הפרו את התחייבותם לשלם לתובעת את חובם בגין פוליסה זו. ב. טענות הנתבעים 1. הנתבעים אינם חייבים כל סכום שהוא לתובעת, כיוון שלא הציעו לתובעת כל הצעת ביטוח או חידושו. 2. סוכנת הביטוח מטעם התובעת (להלן הסוכנת"),אשר בקרה בעיר אילת בחודש יולי 2003, הציעה לנתבעים לרכוש באמצעותה כיסויי ביטוח שונים. נתבע 1 ביקש ממנה הצעות לביטוחים המוצעים על ידה, והיא רשמה את פרטי הנתבעים תוך הבטחה שהצעות המחיר תשלחנה בדואר. בעת ביקורה, לא בדקה הסוכנת את מיגון העסק ולא דרשה כל תנאי שהוא לקיום הפוליסה. בפועל, לא נשלחה אל הנתבעים כל הצעת מחיר. 3. לאחר כחודשיים התקשרה הסוכנת אל נתבע 1 והודיעה לו כי קיים חוב בגין הפוליסה. משטען בפניה נתבע 1, כי לא קיימת פוליסה וממילא לא קיים חוב והוא עדיין ממתין להצעת המחיר, לא חזרה אליו הסוכנת. ג. דיון השאלה העובדתית בה חלוקים הצדדים הינה, האם הנתבעים הזמינו את הביטוח מושא תביעה זו. 1. סוכנת הביטוח הצהירה בפני, כי לנתבעים היה ביטוח בתקופה קודמת לתקופה הרלוונטית במסגרת פוליסה 242113308 לתקופה שמיום 21.7.02 ועד ליום 30.6.03 אשר בוטלה ביום 30.9.02 על פי בקשתו של נתבע 1. 2. לטענתה, בחודש מרץ 2003, היא בקרה במשרדי נתבעת 2 ונתבקשה על ידי נתבע 1 לחדש את ביטוח צד ג' לשנה נוספת. משכך, נערכה לנתבעים פוליסת ביטוח צד שלישי מושא תביעה זו, אשר בוטלה ביום 26.11.03, עקב אי תשלום פרמיה. 3. בהתאם לעדותה, מכיוון שהפוליסה לשנה קודמת בוטלה, נתבקשה הסוכנת, על ידי חברת הביטוח, למלא הצעת ביטוח חדשה ולהחתים על הצעה זו את המבוטחים. היא שלחה אל נתבע 1 באמצעות מכשיר הפקס הצעה, אשר נחתמה בידי נתבע 1 בצידה הימני התחתון של טופס ההצעה והוחזרה אליה בפקס. 4. לטענתה, עת בקשה מנתבע 1 לשלם את חובו, הוא הבטיח לעשות כן ולא העלה כל טענה לפיה הוא לא ביקש לערוך לנתבעים את הביטוח. 5. בחקירתה הנגדית הסבירה הסוכנת, כי חידשה את הביטוח החל מחודש יולי, שזוהי תקופת השכרת יחידות הדיור. עוד העידה בפני, כי חתם התובעת הוא שרשם על גבי הצעת הביטוח אשר נשלחה אליו, כי הפוליסה הקודמת מבוטלת ועל כן יש למלא הצעה חדשה. לטענתה, ת/1 היא ההצעה אשר חזרה באמצעות מכשיר הפקס, כשהיא חתומה. 6. הסוכנת אישרה כי לא היא זו שמילאה את הצעת הביטוח, אלא מזכירתה ולא ידעה להשיב, מדוע אין חתימה מטעם נתבעת 2, היא אשרה כי לא בקשה שתהיה על הצעת הביטוח, חותמת של החברה, היא נתבעת 2. היא לא ידע להסביר את משמעות "החץ" המצוי על הטופס ומי עשה זאת. 7. לטענת הסוכנת, הפוליסה הייתה אמורה להיות משולמת באמצעות הוראת קבע, אשר חזרה, אל לא הציגה את אותה הוראת קבע. הסוכנת השיבה, כי הנתבעים זוכו, בהתאם לדף החשבון של התובעת, בסך 166 ₪, כיוון שהייתה להן יתרת זכות בפוליסה מספר 344078061 (היא הפוליסה מושא תיק 761468/04, אשר נדון בפני ביחד עם תיק זה), אך לא ידעה להשיב כיצד עברו הסכומים מפוליסה לפוליסה וכיצד הנתבעים זוכו בסכום זה, כאשר בגין פוליסה מספר 344078061, מתנהלת במקביל תביעה לתשלום חוב כנגד הנתבעים. הסוכנת לא ידעה להשיב לשאלה כיצד חושב סכום החוב, ועל איזה ביטוחים, בטענה שהחיוב נעשה על ידי חברת הביטוח ולא על ידה. 8. נתבע 2 העיד בפני כי את החוב בסך 1,000 ₪, בגין תקופת הביטוח שמחודש יולי עד חודש ספטמבר, שנת 2002, עבור הפוליסות מושא תיק זה ותיק 761468/04 (שנדון בפני ביחד עם תביעה זו), שלמו נתבעים בשיק אשר נפרע בחודש אוגוסט 2003. לגרסתו, בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה, המבנה, לגביו דורשת התובעת את החוב, לא היה ברשותו, אלא של חברת ש.ב. נכסים בע"מ, אשר נשכרו על ידי חברת ביטון דגי אילת, נתבעת 2. 9. לגרסת נתבע 2, טרם כתב התביעה לא ראה ולא קיבל את הצעת הביטוח, ת/1 ולא חתם על ההצעה החתומה, היא ת/2. 10. לגרסתו, לגבי העסק אשר ניהל חנות דגים, להבדיל מיחידות הדיור מושא תיק זה, הוא שוחח עם הסוכנת כחודשיים לאחר שביקר במשרדו, ואמר לה שהוא עדיין מחכה להצעת הביטוח. עוד לטענתו, לגבי יחידות הדיור לא ביקש דבר. לגרסתו, שנה קודם היו לו שני ביטוחים נפרדים עבור שני עסקיו, אך אלה בוטלו. 11. עדת התובעת, סוכנת הביטוח , אשר היא בלבד ניהלה את נושא הביטוח מול נתבע 1, לא ידעה להשיב, מי חתם על הצעת הביטוח, ולטענת נתבע 1 אין מדובר בחתימתו וטופס ההצעה כלל לא הגיע אליו לחתימה. לטענתו, כאשר הגיע אליו כתב התביעה, הייתה זו הפעם הראשונה אשר ראה את הטופס. 12. נתבעת 2 כלל לא חתומה על ההצעה וחותמתה לא מוטבעת על הטופס, כאשר לטענת הסוכנת, "ביטון דגי אילת זה לא מישהו שחותם" (עמוד 3 שורה 6 לפרוטוקול). 13. הצעת הביטוח, הנטענת על ידי התובע, אינה לתקופת ביטוח מתמשכת מתקופה קודמת, וגם לטענת התובע, הפוליסה אשר הייתה קיימת מתקופה קודמת, בוטלה חודשיים לאחר שנכנסה לתוקף וכעשרה חודשים לפני תחילתה של תקופת הביטוח הנטענת על ידי התובעת. 14. הסוכנת העידה בפני, כי לא היא מלאה את ההצעה אלא מזכירתה, אשר לא הובאה לעדות והסוכנת לא יכולה, על כן, להעיד על פי איזה נתונים מולאה ההצעה, עם מי דיברה אותה פקידה טרם שהפוליסה הועברה אל הנתבעים לחתימה, כטענת התובעת, מי לידיעתה חתם על ההצעה ומי החזיר אליה את הטופס. ועל אי הבאת עד כבר נאמר: "אי הבאת עד רלוונטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו מחשיפתו לחקירה שכנגד" וכן "... אכן, ככלל, אי העדת עד רלוונטי "יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו...". (ראה: ע"א 641/87) קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245. ת.א. (ראשון לציון) 4712/01 ב.ג. את א. נ' צ'רבוס ניהול, תק-של 2002 (2) 650, עמ' 655. ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח'. פד"י מה (4), 651, 654) ודי לי בדברים אלו. 15. נטל ההוכחה, המוטל על התובעת, להוכיח את טענתה, כי הנתבעים ביקשו את הביטוח וחתמו על ההצעה, לא הורם. התובעת לא הוכיחה כי הנתבעים או מי מטעמם ביקשו את הביטוח מושא תביעה זו או שחתמו על הצעת הביטוח. 16. לאור המקובץ בפסק דיני זה, אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעים, ביחד ולחוד הוצאות שכר טרחה בסף 1,000 ₪ בצירוף מע"מ. רכבביטוח רכב