נזק למטען - כיסוי ביטוחי

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי בסך 4,020 ₪ בשל נזק שנגרם למטען. לטענת התובע, לקראת חזרתו ארצה בתום שירותו כשגריר ישראל במקסיקו, בספטמבר 2006, ביטח את מטענו, באמצעות משרד החוץ, אצל הנתבעת. לאחר פירוק המטען נתגלו נזקים. 2. על פי ההתכתבות בין התובע לנתבעת שצורפה לכתב התביעה, הנזקים מתייחסים לחפצים הבאים: (א) נזקים שאינם מכוסים תחת תנאי הפוליסה - שידה, פסלון לבן, צילום ממוסגר של תשמישי קדושה, מזנון קטן, מיטת תינוק ותמונת חיות. עיקר הנזקים מתייחסים לקילופי צבע, שריטות, מעיכה, והם הוערכו על ידי השמאים מטעם הנתבעת בסך 3,220 ₪. (ב) נזקים המכוסים תחת תנאי הפוליסה - כד קריסטל, כוס שמפניה קריסטל מתוך סט של 18 כוסות, כד זכוכית גדול, מגש מזכוכית. בתחילה הכירה הנתבעת בשל ראש נזק זה בסכום של 58 $, ולאחר מכן היתה מוכנה לשלם 200 $. התובע סבור שמגיע לו החזר מלא, ומכאן התביעה. 3. לטענת הנתבעת, שפשופים, שריטות ונזקי צבע מוחרגים מפורשות ממסגרת הכיסוי של הפוליסה. לפנים משורת הדין, היתה הנתבעת מוכנה לשלם 200 $ על אף שבשל אופי הנזקים, ממצאי השמאים וכן מומחה מר אריה ששון ובהתאם להיקף הכיסוי הביטוחי לא זכאי התובע אף לסכום זה. 4. בתשובתו לכתב ההגנה וכן בעדותו בפני, טען התובע כי עיקר הנזק מתייחס לאובדן חלקים ברגל מיטת התינוק שהוציאו מכלל שימוש את גלגלי המיטה ועלות התיקון, כפי שהוערך על ידי המומחה, מסתכמת בסך 1,990 ₪. עוד טוען התובע, כי לא מדובר בשריטות בלבד אלא בנזקים חמורים יותר ואין מקום להכניס את כל הנזקים לסעיף ההחרגה שבפוליסה. 5. סעיף 2 לפוליסה, שצורפה לכתב ההגנה, מתייחס להחרגות (EXCLUSIONS ). בין היתר, נקבע בסעיף קטן (D) כי הביטוח אינו מכסה נזק שמקורו ב: “SCRATCHING, CHAFING AND/OR DAMAGE TO PAINT AND/OR VARNISH, AND THE LIKE”. הואיל ולפחות לגבי מיטת התינוק מדובר בנזק מסוג אחר, שאינו כלול בסעיף ההחרגה, וכך גם לגבי השידה, שלגביה קבעו השמאים מטעם הנתבעת שמדובר ב"מעיכה ושבר עץ על משטח השידה" ועלות התיקון נקבעה לסך של 400 ₪ - נראה שדין התביעה להתקבל באופן חלקי. 6. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע בשל הנזקים המכוסים תחת הפוליסה סכום בשקלים חדשים השווה לסך של 58 $, דהיינו סך של 232 ₪, ובשל הנזקים האחרים כפי שפורט לעיל, סכום של 2,400 ₪ וכן 300 ₪ הוצאות משפט. בסה"כ תשלם הנתבעת לתובע סכום של 2,932 ₪. הסכום האמור ישולם תוך 21 ימים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (16.5.07) ועד לתשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. פוליסהנזק למטעןכיסוי ביטוחי