תביעת שיבוב על נזק תלמידים למלון

פסק-דין תביעת תיחלוף על סך כ-52,500 ₪. בתאריכים 19 עד 21 באוקטובר 2004 התארחו תלמידי כתה י"ב של הנתבע 2 (השייך לרשת בתי הספר של הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 3) במלון שלום פלאזה טבריה, המבוטח על ידי התובעת. במהלך שהותם בבית המלון פגעו התלמידים ברכוש המלון וגרמו לו נזק. הואיל והנזק היה מכוסה בפוליסת הביטוח שהעניקה התובעת לבית המלון, שילמה התובעת לבית המלון סך של כ-44,300 ₪, ונשאה בשכר טרחת שמאי בסכום של כ-2,400 ₪. התובעת טוענת כי על הנתבעים היתה החובה למנוע את התנהגות התלמידים הפרועה אשר גרמה להשחתת רכוש בית המלון בזדון ומשלא מילאו אחר חובה זו, עליהם לשפות את התובעת בגין תגמולי הביטוח שנאלצה התובעת לשלם לבית המלון. התובעת טוענת כי התלמידים השחיתו שטיחים ומשטחי פרקט; שברו נורות וגופי תאורה; שברו זכוכיות; שברו גלאי עשן; השחיתו את קירות המסדרנות וקשקשו עליהם; שברו תמונות, והציתו אש במסדרון בית המלון באמצעות השלכת חזיז. התובעת הגישה חוות דעת שמאי אשר פירט את הנזקים ואת עלות תיקונם. התובעת תומכת גרסתה ברשימת נזקים שנערכה על ידי נציג המלון ונחתמה בידי מדריך הטיול. הנתבעים טוענים כי אין להטיל עליהם אחריות למעשי התלמידים וכי על התובעת להפנות את תביעתה אל התלמידים ואל הוריהם. הנתבעים טוענים כי התלמידים קיבלו הדרכה עובר לטיול, וכי במהלך הטיול והשהות במלון היו התלמידים תחת השגחה של האחראים על הטיול. הנתבעים לא התרשלו בפיקוח על התלמידים, ועל כן יש לדחות את התביעה. הנתבעים טוענים כי לא הוכח קשר סיבתי בין מעשי התלמידים לרשימת הנזקים המפורטים בחוות דעת השמאי מטעם התובעת. הנתבעים טוענים כי האירוע של זריקת החזיז הוא אירוע חריג אשר הנתבעים לא היו יכולים ולא היו צריכים לצפותו ועל כן אין להטיל עליהם אחריות בגינו. לא ניתן להטיל על הנתבעים אחריות לחיפוש בכליהם של תלמידים בני 17. הנתבעים טוענים כי יש לייחס למבוטחת התובעת אשם תורם בשיעור של 100%. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובראיות שבפני החלטתי לקבל את התביעה. שאלת אחריות מורים למעשי תלמידיהם נדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בתיק אזרחי 915/02, ק.ג. נ' מדינת ישראל ואח', ובפסקי דין נוספים המוזכרים באותו פסק דין. נפסק כי על המורים מוטלת חובה של השגחה ופיקוח על התלמידים לבל יזיקו לעצמם ולאחרים. חובת הפיקוח וההשגחה המוטלת על המורים כלפי התלמידים זהה לחובת הורה כלפי בנו. ככל שגובר החשש להתנהגות בלתי מרוסנת של התלמידים, כגון ביציאה לטיולים או כאשר הם נמצאים בחבורה, כן נדרש פיקוח הדוק יותר מצד המורים. הנזק הנרחב שהצליחו התלמידים לגרום בבית המלון, בחדרים ובמסדרונות, מלמד כי חובת הפיקוח על התלמידים הופרה. המבחן, במקרה זה, הוא מבחן התוצאה ולא יועילו לענין זה עדויות המורים המלווים בדבר רשימות שמירה כאלה ואחרות שנערכו במהלך הטיול. הנזקים המפורטים בתביעה לא נגרמו באירוע בודד ופתאומי אלא במעשי ואנדליזם שנעשו לאורך זמן, במהלך שהות התלמידים בבית המלון. השלכת החזיז היתה שיאם של מעשי ההתפרעות ואחריה נקטע המשכו של הטיול אשר ממילא עמד להסתיים. היה על המורים לזהות את יכולתם המוגבלת להשליט משמעת על התלמידים בשלב מוקדם יותר ובמידת הצורך להפסיק את הטיול או את שהות התלמידים בבית המלון. המורים המלווים לא עשו כן, ועל כן מוטלת על הנתבעים האחריות לנזק שגרמו התלמידים. העובדה שהנתבעים החתימו את הורי התלמידים על התחייבות לשפות את הנתבעים בגין נזקים שיגרמו התלמידים במהלך הטיול, אינה פוטרת את הנתבעים מאחריות כלפי צד ג' אשר ניזוק ממעשי התלמידים. אדרבא, החתמת ההורים על התחייבות כאמור מלמדת כי הנתבעים ערים לחובתם כלפי צד ג' ועל כן דאגו לכתב שיפוי בעוד מועד. אני דוחה את טענת הנתבעים בדבר אשם תורם של מבוטח התובעת. מבוטח התובעת השכיר לנתבעים חדרים בבית מלון והוא מילא אחר התחייבותו כלפיהם. לא מצאתי כי בית המלון או עובדיו אחראים בדרך כלשהי לנזק שגרמו התלמידים או להחמרתו. לא מצאתי כי היו בידי מבוטח התובעת כלים להקטנת הנזק. הנזק שנגרם על ידי החזיז נגרם בעת התפוצצות החזיז ועובדי המלון פעלו כנדרש לצורך כיבוי האש תוך שימוש במטפי כיבוי. לענין היקף הנזק - עד הנתבעים, רפי בן זקרי, מאשר בסעיף 25 לתצהירו רשימה של נזקים שנגרמו באירוע (במהלך הדיון נעשה ניסיון לא מוצלח להתנער מהודאה זו). העד אינו מפרט כיצד מתייחסת רשימה זו לנזקים המפורטים בחוות דעת השמאי מטעם התובעת. מכל מקום, בהיעדר חוות דעת נגדית ואומדן נזק מצד הנתבעים, מהווה רשימה זו הודאה של הנתבעים בדבר הקשר הסיבתי בין חלק מהנזקים המפורטים בתביעה לבין מעשי התלמידים. בסמוך לאחר האירוע עבר נציג המלון עם מדריך הטיול וערך עימו רשימה של הנזקים שאותרו. הרשימה נחתמה בחתימת מדריך הטיול, וצורפה כנספח ב' לכתב התביעה. אני דוחה את טענת הנתבעים כאילו מדובר בניסיון לעשות שיפוץ כללי על חשבון הנתבעים. אני סבור כי מדריך הטיול הבין היטב את משמעות חתימתו על דו"ח הנזקים ואילו היה סבור כי אין מדובר בליקויים שמקורם במעשי ההתפרעות של התלמידים היה מציין זאת בדו"ח הנזק. כמו כן, המורים המלווים היו נציגי הנתבעים בבית המלון ואיש לא מנע מהם את האפשרות לערוך רשימת נזקים נגדית או לחזור למקום זמן קצר לאחר האירוע בלווית שמאי מטעם הנתבעים. הנתבעים בחרו שלא לעשות כן ועל כן על בית המשפט ליתן את מלוא המשקל לרשימת הנזקים המצורפת לכתב התביעה, ולחוות דעת השמאי מטעם התובעת. לא זו אף זו, ראוי לזכור שמדובר בתביעת תחלוף וחזקה על התובעת כי אין היא משלמת כמתנדבת. חוות דעת השמאי מטעם התובעת כוללת פריטים שנדרשו על ידי מבוטח התובעת ולא אושרו לתשלום לאחר שלא הוכחו או לא נמצא קשר בינם לבין האירוע. יש בכך כדי לחזק את המסקנה האומרת שתגמולי הביטוח ששילמה התובעת מתייחסים לנזקים שנגרמו באירוע נשוא התביעה. סוף דבר, התובעת הוכיחה את תביעתה, הן באשר לאחריות הנתבעים והן באשר לשיעור הנזק, ועל כן דין התביעה להתקבל. הנתבעים ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים: סכום התביעה בסך 46,772 ₪ צמוד מיום 28/2/05; אגרת משפט כפי ששולמה בצירוף הפרשי הצמדה ממועד כל תשלום. שכ"ט עו"ד בשיעור 10% ומע"מ מהסכום הפסוק, והחזר הוצאות העדים מטעם התובעת בסך 800 ₪. התשלום ישולם תוך 30 יום. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום. דיני חינוךבית מלוןתביעת שיבובבתי מלון (תביעות)