פסק דין בהעדר הגנה - ביטוח לאומי

החלטה 1. ביום 1.6.05 הגיש המשיב, המוסד לביטוח לאומי (להלן - "המוסד") תביעת שיבוב נגד המבקשת, לפי סעיף 328 לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב] תשנ"ה - 1995, לתשלום 80% מגמלאות ששלם המוסד במסגרת נכות כללית לנפגעת, אשר נפגעה בתאונת דרכים ביום 3.9.98, ואשר נקבעו לה במסגרת נכות כללית 30% נכות בגין מחלת סכרת ו- 25% נכות בגין פגיעה בכתף. 2. כתב התביעה נמסר למבקשת בו ביום, דהיינו: ביום 1.6.05, על פי אישור מסירה המצוי בתיק בית המשפט. 3. משלא הגישה המבקשת כתב הגנה עד ליום 13.7.05, עתר המוסד לבית המשפט למתן פסק דין נגד המבקשת, בהעדר הגנה. 4. פסק הדין ניתן על ידי ביום 25.8.05. למותר לציין, כי עד ליום מתן פסק הדין, לא הוגש כתב הגנה מטעם המבקשת. 5. ביום 11.9.05 הגישה המבקשת בקשתה בבש"א זו לביטול פסק הדין שניתן בלא הגנה. ב"כ המשיב נדרש ליתן תגובתו לבקשה, תוך 20 יום. עותק מן ההחלטה, המחייב את ב"כ המשיב להגיב לבקשה, שוגר אליו בדואר אלקטרוני על ידי מזכירות בית המשפט, ועל פי הרישומים המצויים במזכירות השדר נקרא על ידו ביום 14.9.05. 6. משלא נתקבלה תגובת ב"כ המשיב עד היום, התייצב בפני ב"כ המבקשת ובידו "בקשה למתן החלטה" בבקשה לביטול פסק הדין. לבקשתו צרף אישור מסירה לפיו עותק הבקשה לביטול פסק הדין נמסר לב"כ המשיב ביום 13.9.05. 7. תמהתני על ב"כ המשיב, אשר לא מצא לנכון להגיש תגובתו לבקשה. בהעדר תגובת המשיב לבקשה, החלטתי לדון בבקשה לביטול פסק דין על יסוד האמור בה, על נספחיה. 8. בבקשה מסביר ב"כ המשיב את סיבת המחדל בגינו לא הוגש כתב הגנה במועד. לדברי עו"ד עמיקם, שתצהירה צורף לבקשה, בחודשים יוני-אוגוסט ש.ז. נערכו שיפוצים נרחבים במשרד ב"כ המבקשת. ב"כ המבקשת פינתה את חדרה לצורך ביצוע השיפוצים ורק בסיומם נתגלה התיק נשוא תביעה זו, מאחורי אחת הארוניות. 9. באשר לסיכויי ההצלחה של המבקשת להדוף את תביעת המשיב, מסתמך ב"כ המבקשת על ההלכה שנפסקה בפסק הדין בעניין רע"א 3953/01 פרלה עמר נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ פ"ד נ"ז(4) 350 (להלן - "פס"ד פרלה עמר"), אשר אושר לאחרונה בע"א 3754/04 בייבוק נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, על פיה אין מקום לניכוי מלוא תגמולי המל"ל בנכות כללית, אלא רק של החלק היחסי בלבד של תרומת התאונה לנזקים הכוללים של הנפגע. ב"כ המבקשת מציין כי ד"ר אידלסון, מומחה שמונה על ידי בית המשפט, במסגרת תביעת הנפגעת שהתנהלה בבית משפט השלום בקריות, סבר כי לנפגעת אמנם 15% נכות בגין "כתף קפואה" אך אין זה אפשרי מבחינה רפואית לקבוע האם מקור הכתף הקפואה הוא בתאונה, או שמא מדובר בנטייה הנפוצה בקר חולי סכרת לפתח כתף קפואה. ב"כ המבקשת מפרש את מסקנתו של המומחה כאילו לא נקבעה לנפגעת כלל נכות כתוצאה מן התאונה, ועל כן אין מקום לתביעת השיבוב שהגיש המוסד. 10. שני מסלולים לביטול החלטה שנתנה במעמד צד אחד: ביטול מחמת הצדק - אם נפל פגם בהליך מתן ההחלטה או פסק הדין, וביטול לפי שקול דעת - ואזי נהוג להפעיל מבחן כפול: יש לבחון את סיבת אי הגשת כתב ההגנה או אי התייצבות בעל הדין לדיון, וכן את סיכויי ההצלחה של טענות המבקש אם יבוטל פסק הדין. באשר לסיבת אי הגשת כתב ההגנה או אי ההתייצבות, נקבע בע"א 32/83 ויולט אפל נ' דוד קפח פ"ד לז(3) 431: "אם יתברר, למשל, שהמבקש לא הופיע למשפט תוך גילוי זלזול מופגן כלפי בית המשפט וללא כל סיבה סבירה, הרי שיש להניח, שבית המשפט יעתר לו, רק אם ישוכנע שאחרת ייגרם עיוות דין בולט. אולם אם יסתבר כי אי ההופעה ארעה כתוצאה מצירוף נסיבות אומלל, מתוך אי הבנה או בהיסח הדעת, או אף בשל רשלנות מסויימת מצד המבקש או בא כוחו, ויחד עם זאת מסתבר, כי יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, כי אז יהיה בית המשפט נוטה, בדרך כלל, לקבל את הבקשה ולאפשר את ליבון הנקודות השנויות במחלוקת, לגופן". שאלת סיכויי הצלחת המבקש להצליח בתביעה, אם יבוטל פסק הדין, היא העיקר, ובשלב זה די בראיה לכאורה בלבד. לסיבת אי ההתייצבות או אי הגשת כתב ההגנה, חשיבות משנית בלבד. 11. בענייננו, אין מדובר בביטול מחמת הצדק, אלא בביטול לפי שיקול דעת בית המשפט, בהתאם למבחנים שנזכרו לעיל. 12. לכאורה, הנני מוצאת כי המבקשת מגלה סיכויים להצליח בהגנתה, לאור הטענה כי המשיב התעלם בתביעתו מן ההלכה שנקבעה בפסק דין פרלה עמר, לעניין יחסיות הניכוי. באשר לסיבת מחדלו של ב"כ המבקשת מלהגיש כתב הגנה, מדובר בתקלה מצערת, ולא חלילה בזלזול חמור בהליכי בית המשפט. 13. אשר על כן הנני סבורה כי יש לקבל את הבקשה, תוך פסיקת הוצאות, ולהורות על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ביום 25.8.05. 14. המבקשת/הנתבעת תגיש כתב ההגנה למזכירות בית המשפט תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו. המשך הדיון בתובענה מותנה בתשלום הוצאות המשיב בסך 2,000 ₪ בצרוף מע"מ. פסק דין בהעדר הגנהביטוח לאומי