פרמיות לביטוח עסק

פסק דין רקע מונחת בפני תביעה כספית בסך 3,125 ₪. מנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "התובעת") ביטחה את מר גואטה צביקה (להלן: "הנתבע") בשני ביטוחים - ביטוח דירה וביטוח עסק כאשר שניהם הונפקו באותו התאריך, ה - 25/07/06. אולם, הנתבע לא עמד בהתחייבותו לשלם את דמי הביטוח (הפרמיה) עבור הביטוחים דנן ומשכך נאלצה התובעת לבטלם. לשיטתה של התובעת, חייב לה הנתבע את סך התביעה שהוא דמי הפרמיות של שתי הפוליסות האמורות עד יום ביטולן. כל ניסיונותיה של התובעת לגבות את הסכום האמור עלו בתוהו. משכך, לא נותרה לה כל ברירה אלא להגיש תביעה זו. הנתבע הכחיש את טענות התובעת מכל וכל. לשיטתו, כל אשר ביקש מהתובעת היה לקבל הצעת ביטוח ותו לאו. לצורך כך פנה הנתבע לסוכן ביטוח בשם אדר יואב (להלן: "הסוכן") אולם הנתבע לא הסכים להצעה ולא חתם עליה. הסיבות אשר בגינן לא הסכים הנתבע לביטוח נבעו עקב טעויות בפירוט שנעשה על ידי התובעת. לדוגמא, גג דירתו איננה מרעפים כפי שנכתב בפוליסה, אין בדירה דלת מסוג "רב - בריח" למרות שכך נרשם בפוליסה ועוד. הנתבע שוחח בעניין זה עם פקידה פלונית אשר הודיעה לו כי הטעויות יתוקנו ולאחר מכן תועבר אליו פוליסה עדכנית אולם בפועל דבר זה לא נעשה מעולם. יתרה מכך, הנתבע הבטיח לפקידה כי באם יתוקנו הטעויות הוא ישלם בגין הפוליסה במזומן. לאחר זמן מה, קיבל הנתבע העתק מן הפוליסה בה נוכח הוא לגלות כי לא השתנה בה דבר. משכך, יצר הנתבע קשר עם הסוכן, הבהיר לו כי הפוליסה איננה נכונה וכי מבחינתו אין כל עסקה מוגמרת בין הצדדים. משכך, לשיטתו של הנתבע יש לדחות את התביעה כנגדו. התובעת הכחישה את טענות הנתבע בכתב תשובה, וחזרה על כך כי הנתבע רכש את הביטוחים האמורים. התובעת אף צירפה את טופס מתן פרטי כרטיס האשראי כראייה לטובתה. תביעה זו נוהלה בפסים של 'סדר דין מהיר'. משכך, פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. דיון 11. לדידי, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים עברתי על הראיות והמסמכים המצויים בתיק, מצאתי לנכון לקבל את התביעה. 12. בתאריך ה - 25/06/07 התקיימה בפני הישיבה המקדמית בתיק זה בנוכחות ב"כ התובעת והנתבע בעצמו. במהלכו כל צד חזר על טענותיו אשר נוגדות את טענות הצד שמולו. בנסיבות העניין, מצאתי לנכון להורות על המצאת תצהירו של הסוכן וכן את תגובתו לתצהיר של הנתבע. 13. בתאריך ה - 16/08/07 המציאה התובעת את תצהירו של הסוכן. בתצהירו פירט הסוכן כיצד פנה אליו הנתבע בבקשה לקבלת הצעת ביטוח לביתו ולעסקו. בעקבות בקשה זו העביר הסוכן לידי הנתבע הצעת מחיר לפיה ביטוח הדירה יעמוד על 2,500 ₪ וכי ביטוח עסקו של הנתבע עבור הסך של 4,500 ₪. לאחר שהנתבע ראה את הצעת המחיר, יצר עימו קשר טלפוני וביקש את הכיסויים האמורים ובאותו המעמד מסר את פרטי כרטיס האשראי שבשימושו האישי. 14. דא עקא כי חברת האשראי סירבה לאשר את העיסקה. עקב כך יצר הסוכן קשר עם הנתבע מספר פעמים אשר הבטיח להכנס למשרדיו ולשלם עבור הפוליסות במזומן. כמו כן ביקש הנתבע לנסות ולחייב את כרטיס האשראי בגין ביטוח הדירה בלבד אולם גם ניסיון זה לא צלח. למרות הבטחותיו, לא הגיע הנתבע למשרד הסוכן ולכן בוטלו הפוליסות באופן סופי בסוף חודש נובמבר לאותה השנה. סוכן הביטוח הדגיש בסוף תצהירו כי טענות הנתבע בכל הנוגע לאי תחלותה של העסקה איננה אמת והצהרות אלו מעולם לא ניתנו על יד הנתבע. 15. בתאריך ה - 16/09/07 הגיב הנתבע בתצהיר מטעמו. הנתבע חזר על הכחשותיו ואף הרחיב וטען כי טענות הסוכן אינן נכונות. מעולם לא קיבל הנתבע הצעת ביטוח כפי שהוצגה בתצהירו של הסוכן וכי עקב המחיר הגבוה של הפוליסות לא קיבל אותן כלל. נהפוך הוא, הנתבע קיבל הצעות נמוכות בסביבות ה - 1,000 ₪ כך שלא היה כל היגיון בקבלת ההצעה של התובעת. יתרה מכך, וכפי שטען הנתבע בכתב הגנתו, הנתבע הודיע למזכירתו של הסוכן כי הפרטים עליהם מבוססת הפוליסה אינם נכונים וכי יש לתקנם אולם הדבר לא נעשה בפועל. התובעת גם לא שלחה סוקר לביתו של הנתבע בכדי לבדוק ולקבוע את תנאי הפוליסה. 16. הטוען טענה החשובה לעמדתו במשפט נושא בנטל השכנוע להוכחתה, כך תובע המבקש סעד, נושא בנטל השכנוע שנתקיימו כל העובדות המהוות את עילת התובענה, קרי, עובדות אשר את התקיימותן מתנה הדין המהותי על מנת לזכות בסעד המבוקש, (ראה ע"א 642/61 טפר נ' מרלה פ"ד טז 1000, 1005 - 1004 וכן ע"א 641/66 שפיר נ' קליבנסקי פ"ד כ"א (2) 358, 364). 17. אכן בתיק זה, כבכל הליך תביעה שיגרתי, התובע הוא בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה" ולפיכך נטל ההוכחה להוכיח את טענותיו עליו הוא מוטל. 18. נטל ההוכחה - הוא נטל הבאת הראיות, אשר במשפט אזרחי נקבע עפ"י "הטיית מאזן ההסתברות". בע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ (1) 589,598 נקבע: "דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51% " 19. לשיטתי, התובעת עמדה בנטלים אלו והנתבע כשל בלהוכיח את טענותיו הנגדיות. בתאריך ה - 14/02/08 התקיים בפני דיון ההוכחות בו העידו הסוכן והנתבע. הסוכן, נחקר בחקירה נגדית ולא סתר את תצהירו. עדותו הייתה אחידה קוהרנטית, תואמת את המסמכים שהוגשו ואמינה. 20. מאידך, הנתבע סתר עצמו ואת אשר הצהיר בפני בדיון הקודם. במהלך הישיבה המקדמית התכחש כלל לצורך בביטוח עסק שהיא למעשה "סככה" באיזה שהוא משק פלוני ומאידך לשנת 2007 נזקק הנתבע לביטוח לכיסוי 5 מיליון דולאר וארבעה עובדים. 21. יתרה מכך, לא הייתה ברורה לבית המשפט תשובותיו לעניין מדוע לא המציא בפני בית המשפט פוליסות ביטוח חופפות זולות יותר או ההצעות שלהן כפי שטען. תשובתו לעניין זה היה שמשפחתו הפנתה אותו לסוכן ועקב כך רצה לבטח את ביתו דרכו. אם כך כלל לא ברור מדוע המחיר היה השאלה שבמחלוקת. סוף דבר 22. די לי בכל אלו בכדי לקבל את התביעה. 23. בנוסף, הנני מחייב את הנתבע בהוצאות התובעת וכן שכ"ט עו"ד בסך 1,200 ₪ + מע"מ. פרמיהביטוח עסק