תקנות גנים לאומיים

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "המנהל" - מי שמונה להיות מנהל שמורות הטבע לפי סעיף 31 לחוק; "ערך טבע מוגן" - ערך טבע מן המפורטים בתוספת לאכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל"ט-1979. 2. אחזקה בערך טבע מוגן וסחר בו (א) לא יחזיק אדם בערך טבע מוגן, למעט ערכי טבע המפורטים בתוספת. (ב) לא יוציא אדם ערך טבע מוגן מישראל ולא יסחר בו, אלא לפי היתר מאת המנהל. 3. פגיעה בערך טבע מוגן (א) לא יפגע אדם בערך טבע מוגן, אלא לפי היתר מאת המנהל. (ב) המנהל רשאי להתיר פגיעה בערך טבע מוגן אם הדבר דרוש לצרכי מחקר מדעי. (ג) היתר לפי תקנה זו יינתן בכתב ויצויינו בו המקום, המועד והיקף הפגיעה המותרת לפיו ותנאים נוספים שימצא המנהל לנכון. 4. ביטול תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשל"ח - 1977 - בטלות. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-66 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן - הרשות), לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מבוגר" - אדם שגילו מעל 18 שינם, ולענין הגנים הלאומיים שבטור א' בתוספת הראשונה - שגילו מעל 14 שנים; "עונת הרחצה" - התקופה שמיום 1 באפריל עד יום 31 באוקטובר של כל שנה. "קבוצה" - 30 איש ומעלה המבקשים להיכנס יחד לגן לאומי או לשמורת טבע. 2. אגרות כניסה בעד כניסה לגן לאומי או לשמורת טבע תשולם לרשות אגרת כניסה כמפורט בתוספת הראשונה לענין אותו גן לאומי או אותה שמורת טבע. 3. הצמדה למדד (א) התברר ביום פרסומו של מדד כלשהו, כי המדד עלה בשיעור של 5 אחוזים או יותר לעומת המדד היסודי או כי חלפו 6 חודשים מיום שינוי האגרות האחרון (להלן - היום הקובע), ישתנו סכומי האגרה שבתוספת הראשונה ב-1 בחודש שלאחר היום הקובע, בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש הקודם ליום הקובע; "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש הקודם ליום הקובע הקודם, ולענין היום הקובע הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש אוגוסט (מדד חודש יולי) 1998. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית הרשות שלא לשנות סכומים ביום הקובע אם ראתה כי המדד עלה בשיעור נמוך ולא מהותי; השיעור האמור יצטבר לשיעור שיחושב ביום הקובע הבא אחריו וכן הלאה. (ג) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. (ד) מנהל הרשות יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג). 4. פטור סוגי מבקרים כמפורט בתוספת השניה פטורים מתשלום אגרת כניסה. 5. הנחות סוגי מבקרים כמפורט בתוספת השלישית זכאים להנחה בתשלום אגרת כניסה בשיעור כמפורט באותה תוספת. 6. ביטול בטלות - (1) תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לשמורות טבע), התשנ"ה-1994; (2) תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים לאומיים), התשנ"ה-1995; תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ"ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42 ו-50 לחוק גנים לאומיים ושמורות-טבע, תשכ"ג-1963, ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "שמורת האלמוגים" - חלק ממימי-חופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ400- מטר דרומית מנחל-שלמה - בצפון - לבין גבול ישראל - בדרום, ובין קו גיאות המים שבחוף - במערב - לבין גבול מימי-חופין - במזרח; "השמורה" - שמורת האלמוגים וכן חלקים ממימי-חופין ומחוף המדינה בים התיכון המשתרעים מטנטורה (קו-רוחב 2248) עד שפך נחל מערות (קו-רוחב 2306) ומהכפר אכזיב (קו-רוחב 2726) עד גבול מדינת ישראל ולבנון; "אלמוגים" - Hydracoralina (אלמוגי-האש), וAnthozoa- המחולקים ל - Hexacorallia (בעלי שש או הכפלה של שש זרועות) ול- Octoccorallia (בעלי שמונה זרועות), שהם כוללים: שושני-ים, אלמוגים בעלי שלד גירני, אלמוגים רכים ואלמוגים שחורים ((Anthepataria, אשר הוכרז עליהם באכרזת גנים לאומיים ושמורות-טבע (ערכי-טבע מוגנים) (מס' 3), תשכ"ה-1965 (להלן - האכרזה), שהם ערכי-טבע מוגנים; "חסרי חוליות" - בני מערכת הנבוביים, למעט אלמוגים, סדרת תולעים רב-זיפיות, בת מחלקת הסרטנים העילאיים, מערכת הרכיכות, ומערכת קווצי-העור, אשר הוכרז עליהם באכרזה שהם ערכי-טבע מוגנים; "דגים" - בני מחלקות הדגים - כל הדגים, בכל דרגות-התפתחותם, שהוכרז עליהם באכרזה שהם ערכי-טבע מוגנים; "ערך-טבע מוגן" - אלמוגים חסרי חוליות או דגים; "חומר זר" - כל דבר, בין חי, בין צומח ובין דומם, בצורת מוצק, נוזל או גז, שאינו נמצא בשמורה בדרך הטבע או שהוכנס לשמורה שלא על ידי רשות שמורות הטבע או שהוכנס שלא בהסכמתה; "פגיעה" - לרבות השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, נטילה, שינוייה של צורה או של תנוחה טבעית, והפרעה מלאכותית למהלך התפתחות טבעית; "פקח" - מי שמונה כפקח לפי סעיף 38 לחוק. 2. איסור פגיעה באלמוגים לא ישלה אדם אלמוגים ולא יפגע בהם. 3. איסור פגיעה בחסרי חוליות לא ישלה אדם חסרי-חוליות ולא יפגע בהם בשמורה. 4. איסור פגיעה בדגים (א) לא ידוג אדם דגים ולא יפגע בהם בשמורה. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) לא יחולו על דיג ועל דגים שנידוגו במקום ובדרך האמורים בתקנה 6. 5. איסור הכנסת כלים ומכשירים לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בה כשהוא נושא או מחזיק בכלי או מכשיר העלול לפגוע בכל דרך או צורה שהיא בערך-טבע מוגן שבשמורה. 6. התרת דיג בחכה על אף האמור בתקנות 4 ו-5, מותר לדוג דגים באמצעות חכה מחוץ לתחום של 200 מטר הנמדד מקו שפל המים שבחוף שמורת האלמוגים. 7. איסור הכנסה והשטה של כלי שיט (א) לא יכניס אדם ולא ישיט כלי-שיט בשמורה בתחום שבין קו גיאות המים שבחוף שמורת האלמוגים לבין הקו החוצה, ולא יגרום, לא יאפשר, לא ירשה ולא יביא לידי כניסתו של כלי-שיט לתחום האמור. (ב) בתקנה זו - "הקו החוצה" - הקו במים המחבר שורה של מצופים בצבע אדום - לבן, שהונחו על ידי רשות שמורת הטבע, החוצה את שמורת האלמוגים לשניים מכיוון צפון לדרום. 8. איסור מכירת ערך-טבע מוגן לא ימכור אדם, לא יעביר לאחר, בכל דרך מדרכי-ההעברה, ולא יחזיק אלמוגים שנישלו, חסרי-חוליות שנישלו בשמורה או דגים שנידוגו בה לאחר תחילתן של תקנות אלה. 9. איסור פגיעה בשמורה לא יפגע אדם בדבר, בין חי, בין צומח ובין דומם, בצורת מוצק או נוזל, הנמצא בשמורה בדרך הטבע או שהוכנס לשמורה על ידי רשות שמורות הטבע או בהסכמתה, כשיש בכך כדי לגרום או להביא לידי פגיעה בערך-טבע מוגן, הפרעה למהלך התפתחותו הטבעית או לרבייתו, הפרעה או פגיעה בדרכי השמירה עליו או באמצעיה, או הפרעה להחזקתו או להגנה עליו מפני פורענויות-הטבע. 10. איסור הכנסת חומר זר לא יכניס אדם לשמורה, לא יניח ולא ישליך בה חומר זר ולא יגרום, לא יאפשר ולא יביא לידי כניסתו של חומר זר לתוכה, בכל דרך או מכל סיבה שהיא. 11. היתרים (א) על אף האמור בתקנות אלה, רשאי אדם לעשות מעשה שנאסר בתקנות אלה אם ניתן לו היתר בכתב לכך מראש מאת רשות שמורות הטבע. (ב) רשות שמורות הטבע רשאית להתלות היתר, לבטלו ולחדשו ולכלול בו תנאים. (ג) לא יעשה אדם מעשה שהותרה עשייתו בהיתר אלא במידה, בתנאים ובדרך שנקבע בהיתר. 12. היתרים לצרכי מחקר ומדע ולשם קידום מטרות החוק והתקנות (א) רשות שמורות הטבע לא תתיר עשיית מעשה שנאסרה עשייתו בתקנות 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 או 10 אלא אם הדבר דרוש, לדעתה, לצרכי מחקר או מדע או לשם מניעת פגיעה בערך-טבע מוגן או קידום המטרות האמורות בפרק החמישי לחוק או בתקנות אלה. (ב) בהיתר לפי תקנה זו יצויינו המקום, המועד והיקף המעשה שהותר. 13. ציות לפקח ולרשות אדם יציית להוראות פקח וכן להוראות הכלולות בהודעות רשות שמורות הטבע בכל הנוגע להוראות תקנות אלה. 14. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכל דין אחר. גן לאומיתקנות