התנגדות מבוטח לפשרה

מה המשמעות של התנגדות מבוטח לפשרה בתביעה בחברת ביטוח מנהלת בשמו ? האם המבוטח חייב לשלם דמי השתתפות עצמית בתביעה שנסגרה בפשרה מבלי לבקש את הסכמתו לפשרה ? סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח קובע כדלקמן כי בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. בית המשפט ציין בפסיקתו כי את הפטור מהשתתפות עצמית ניתן לדמות לפיצויים מוסכמים בגין הפרת חובת ההודעה הקבועה בסעיף 68. חשוב לזכור שבמקרה השכיח יתקשה המבוטח להוכיח מהו הנזק שנגרם לו עקב הפרת חובת ההודעה, ושראוי להמריץ מבטחות לקיים את החובה: כך יתאפשר ליבון כדבעי של השאלה אם הסדר הפשרה משרת כהלכה את האינטרסים של שני הצדדים, ותיפתח בפני המבוטח דרך להפעיל את זכות ההתנגדות לפשרה שהחוק מקנה לו. זכות ההתנגדות לפשרה היא זכות מהותית ולא טכנית בלבד. אמנם למבוטחת אין זכות וטו על התשלום לנפגע והמבטחת אינה חייבת לקבל את ההתנגדות בכל מקרה, אך על מנת שהזכות תהיה ממשית ואפקטיבית, על המבטחת ובא כוחה להציג בפניה את כל הנתונים הרלוונטיים להחלטה. יש לבדוק האם חברת הביטוח במישרין או באמצעות שלוחה, קיימו את החוזה בדרך מקובלת ובתום לב, ובין היתר, האם נהגו כך בזכות הנוסעת מהחוזה - מהפוליסה, דהיינו, האם הפשרה שנעשתה, נעשתה באופן סביר בהתייחס לנסיבות המקרה. אין מקום לחייב את המבוטח בתשלום הוצאות דין וטורח, כאשר לא היה מעורב בהליכים המשפטיים ולא ניתנה לו האפשרות להביע את עמדתו בנוגע לפשרה. העובדה שהתובעת ויתרה על החזר הוצאות מהצד שתביעתו נדחתה, בלא לפנות לנתבע קודם לכן, מלמדת כי ראתה בכך ענין שלה ולא ענינו של הנתבע. פוליסהחברת ביטוחפשרה