סעיף 236 לפקודת החברות

סעיף 236 לפקודת החברות "236 (א) הציעה החברה הנעברת תכנית או חוזה שכרוכה בהם העברת מניות או סוג מניות, ובעלי מניות של החברה המעבירה, המחזיקים בתשע עשיריות של ערך המניות העומדות להעברה (למעט מניות שהיו מוחזקות ביום ההצעה בידי החברה הנעברת או חברת-בת שלה או בשבילן) אישרו תוך ארבעה חדשים לאחר ההצעה את התכנית או את החוזה, רשאית החברה הנעברת, ולענין סעיף זה - אף אם אינה חברה כהגדרתה בפקודה זו, תוך שני חדשים לאחר תום ארבעת החדשים האמורים, להודיע בדרך שנקבעה לכל בעל מניות המתנגד להעברה כי יש ברצונה לרכוש את מניותיו, ומשהודיעה כך, זכאית היא וחייבת לרכוש אותן בתנאים שנקבעו בתכנית או בחוזה להעברת מניותיהם של בעלי המניות המסכימים להעברה, זולת אם ראה בית המשפט ליתן הוראה אחרת על יסוד בקשה שהגיש בעל מניות מתנגד תוך חודש ימים לאחר תאריך ההודעה. (ב) הודיעה החברה הנעברת כאמור בסעיף קטן (א) ולא נתן בית המשפט הוראה נוגדת על יסוד בקשה של בעל מניות מתנגד, תשלח החברה הנעברת בתום חודש ימים מתאריך הודעתה, ואם היתה אותה שעה בקשתו של בעל מניות מתנגד תלויה ועומדת לפני בית-המפשט- לאחר שפסק בה בית-המשפט, העתק הודעתה אל החברה המעבירה ותעביר לה את התמורה בעד המניות שהיא רשאית לרכשן לפי סעיף זה, והחברה המעבירה תרשום את החברה הנעברת כבעלת המניות הללו. (ג) סכומי כסף שתקבל החברה המעבירה לפי סעיף זה ישולמו לחשבון מיוחד בבנק, וכסף זה או כל תמורה אחרת שתקבל החברה המעבירה כאמור יהיו בידה בחזקת נאמן למען האנשים שלהם הזכות על המניות שבעדן נתקבלו הכסף או התמורה האחרת. (ד) "בעל מניות מתנגד" לענין סעיף זה - לרבות בעל מניות שלא הסכים לתכנית או לחוזה, או לא העביר או סירב להעביר לפיהם את מניותיו לחברה הנעברת דיני חברותפקודת החברות