כפל מס

מהו "כפל מס" ? סעיף 50 לחוק מע"מ קובע, כי אדם שאינו רשאי להוציא חשבונית מס והוציא חשבונית מס, או מסמך הנחזה כחשבונית מס, אף אם חסרים בו פרטים הנדרשים לעניין חשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל מס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה. המדובר, בסנקציה אזרחית הבאה לפצות את המדינה על נזק שנגרם או עשוי להגרם לה ומאחר ואין היא נחשבת כסנקציה פלילית, היא יכולה לדור בכפיפה אחת עם הסנקציה הפלילית. לפי פסיקת בית המשפט הטלת כפל מס על הוצאת חשבונית מס שלא כדין יכולה להעשות במקרים הבאים: (א) כאשר מוצאת חשבונית על ידי מי שאינו עוסק מורשה. (ב) כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית על עסקה פיקטיבית שלא נעשתה בפועל. (ג) כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית מס בעבור עסקה שנעשתה על-ידי אחרים ללא הרשאה. (ד) כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית בניגוד לאיסור שהוטל עליו על ידי המנהל מכוח סעיף 113 לחוק שלא להוציא חשבוניות מס. בית המשפט ציין בפסיקתו כי דיווח על עסקאות או "ניפוח" תשומות יכולים להיות נשוא לסנקציות שונות (סנקציות פליליות, או אולי הטלת קנס מנהלי לפי סעיף 95 וקנסות לפי סעיף 96 וכיו"ב סנקציות), אך לא לכפל מס לפי סעיף 50 לחוק. עוד ציין בית המשפט כי במקרה שבו אדם מנצל לרעה את אישיותה הנפרדת של החברה כדי לממש מטרה בלתי כשרה הרצויה לבעל המניות, ניתן ל"הרים את המסך" - (להטיל אחריות אישית על אותו אדם) היותו של אדם אורגן של חברה, אינו מקנה לו חסינות בפני פעולות בלתי כשרות שלו וזאת אף ללא קשר לשאלת הרמת המסך ובמקרה הנדון, המערער הפר בעצמו את הוראות החוק (סעיף 50) ונושא עקב כך באחריות אישית. מיסים