תקנות דמי מחלה

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) 4(ד) ו-13 (א) לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה למעביד עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעביד הודעה על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה; ההודעה תימסר על-ידי העובד או מטעמו, ובלבד שהמעביד הביא לידיעת העובד את חובתו לקיום הוראות תקנה זו. 2. תעודת מחלה (א) עובד הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו, שבה מצויינים הפרטים כדלקמן: (1) שם החולה ומספר זהותו; (2) אבחון המחלה; (3) התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה; ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה; (4) שם הרופא ומענו; (5) תאריך הוצאת התעודה. (ב) עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת חולים או המאושרת מטעמה, שבה מצויינים הפרטים כאמור בתקנת-משנה (א). (ג) התעורר ספק אצל המעביד לגבי תוכן של תעודת מחלה שלא ניתנה לפי תקנת-משנה (ב), הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעביד ולהיבדק. 3*. מועד תשלום דמי מחלה (א) המעביד ישלם לעובדו דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעודת המחלה הוגשה למעביד לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. (ב) לא הוגשה תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד האמור, ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה. 4. הפסקות בעבודה המזכות בדמי מחלה הפסקות בעבודה כאמור להלן יובאו בחשבון בחישוב תקופת הזכאות לדמי מחלה: (1) יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי נוהג או הסכם; (2) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967; (3) ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד; (4) חופשת לידה על פי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה מיום ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1976). תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת עובד עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת. 2. צירוף מסמכים להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לענין זה - "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית; "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף. 3. אי מסירת מסמכים כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק. 4. שמירת הוראות אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה. תוספת (תקנה 1) הצהרה לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 - (1) אני הח"מ שם פרטי ושם משפחה מס' זהות מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי מען בשל מחלת בן זוגי ולצורך טיפול בו מיום עד יום (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום) (2) פרטי בן הזוג: שם פרטי ושם משפחה מס' זהות מען (3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן זוגי במשך שנה זו תאריך חתימת העובד תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-5 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת עובד עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת. 2. היעדרות לשם טיפול בהורה שבמוסד סיעודי עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעותו בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשכ"ח-1968, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק. 3. אין שני זכאים בעד אותו פרק זמן עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן; לענין זה, "אח" - בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים. 4. צירוף מסמכים להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום: לענין זה - "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית; "רופא" - גם רופא מחליף. 5. אי מסירת מסמכים כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו4- לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק. 6. שמירת הוראות אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה. תוספת (תקנה 1) הצהרה לענין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 (להלן - החוק): 1. אני הח"מ - שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו מיום עד יום (מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום). 2. פרטי ההורה: שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז תאריך לידה מען מגורים 3. אני מצהיר כי אף לא אחד מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק בפרק הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא במוסד סיעודי. 4. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו תאריך חתימת העובד תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת עובד עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי סעיף 1 לחוק, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת. 2. צירוף מסמכים להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות תקנה 4; לענין זה, "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף. 3. אי מסירת מסמכים כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 1 לחוק. 4. נחיצות ההיעדרות של העובד היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף 1 לחוק, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה: (1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה; (2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה (1), אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור; (3) נוכחות בלידה; לענין זה, "לידה" - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה. 5. שמירת הוראות אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד לענין חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה. תוספת (תקנה 1) הצהרה לענין היעדרות מהעבודה לפי סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000 - (1) אני הח"מ שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז מען מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מיום עד יום ומצהיר כי היעדרותי היתה נחוצה לצורך - ? ליווי בת הזוג לטיפולים / בדיקות / הפלה* בקשר להריון שכרוך בהם סיכון לחייה / לחיי העובר*; ? ליווי בת הזוג לטיפולים / בדיקות* בקשר להריון בנסיבות שבהן היא תלויה בעזרת הזולת לביצוע טיפולים או בדיקות כאמור. ? נוכחות בלידה של בת הזוג - תחילת הופעתם של צירי לידה: ; מועד תום הלידה; יום שעה יום שעה מצורף אישור רפואי המעיד על סיבת ההיעדרות שלי כמפורט לעיל ועל מועדיה. (2) פרטי בת הזוג: שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז מען (3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת הזוג שלי או בשל לידה שלה במשך שנה זו: תאריך חתימת העובד * מחק את המיותר תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-4 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הצהרת עובד (א) עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיפים 1, 1א או 1ג לחוק בשל מחלת ילד, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, או בידו בלבד, הכל לפי העניין, לפי הטופס שבתוספת הראשונה. (ב) עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיפים 1ב או 1ג לחוק, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת השניה. 1א. בן זוג עובד עצמאי בן זוג של עובד יוכיח כי הוא עובד עצמאי באמצעות אחד מאלה: (1) מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי; (2) מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידיו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או ממשלח יד באותה שנת מס; (3) אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. 2. צירוף מסמכים (א) להצהרה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד את המסמכים והאישורים האלה: (1) לגבי היעדרות לפי סעיפים 1 ו-1א, אישור רפואי בדבר מחלת ילדו; (2) לגבי היעדרות לפי סעיף 1ב לחוק, אישור של רופא המעיד שהאדם שבגינו נדרשת ההיעדרות הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו, ואם הסיוע האישי נדרש לצורכי לווי, סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פארה-רפואי, גם אישור של הגורם מטפל המעיד על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול; (3) לגבי עובד שבן זוגו עובד עצמאי, מסמך או אישור כאמור בתקנה 1א; (4) לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; (5) לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, אישור כי העובד הינו הורה במשפחת אומנה, שניתן על ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי עובד למסור למעבידו את המסמכים או את האישורים האלה במועדים ובתקופות המפורטות להלן, ובלבד שיודיע למעבידו, בתוך זמן סביר, אם חדל לחול תנאי שעליו מעידים האישורים או המסמכים האמורים, או אם פקע תוקפם או בוטל: (1) אישור של רופא כאמור ברישה לתקנת משנה (א)(2), לגבי מוגבלות קבועה - פעם אחת בלבד; ואם המוגבלות אינה קבועה - פעם אחת בתוך תקופה של שנים עשר חודשים; (2) אישור או מסמך כאמור בתקנת משנה (א)(3) - פעם אחת בתוך תקופה של שישה חודשים; (3) צו מינוי אפוטרופסות כאמור בתקנת משנה (א)(4) - פעם אחת בלבד אם ניתן צו אפוטרופסות קבוע, או פעם אחת בתוך תקופת אפוטרופסות קצובה, אם ניתן צו אפוטרופסות זמני. 3. אי מסירת הודעה כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהעדרותו כהעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק. 4. שמירת הוראות אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה. תוספת ראשונה (תקנה 1(א)) הצהרה לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1/1א/1ג לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק) - (1) אני הח"מ ................................................................................... שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז ...................................................................................מודיע בזה, כי מען נעדרתי מעבודתי מכוח סעיף 1/1א/1ג לחוק, בשל מחלת ילדי, מיום ...... עד יום ..... (מצורף אישור רפואי). (2) פרטי הילד: ................................. .......................... שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז ........................ ......................... תאריך לידה מען הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או אם הינך הורהו היחיד עבור לפסקה (7) (3) לענין זה אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן: פרטי בן הזוג: ............................... ........................ שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז ....................................................................................................... מען אם בן הזוג הוא עובד עצמאי: . שם העסק או משלח היד מען העסק או משלח היד סוג המסמך/האישור המצורף פרטי המעביד של בן הזוג: ..................... ................................................. שמו שם בית העסק או מקום העבודה ................................................................................................. מען (4) מספר הימים שבהם נעדרו בני הזוג מהעבודה בשל מחלת ילדיהם במשך שנה זו ............................ ימים. (5) בן הזוג לא נעדר מעבודתו או מעסקו/משלח ידו (מחק את המיותר) בימי ההיעדרות המפורטים בפסקה (1). (6) העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בן הזוג לפי הפרטים בפסקה (3) ביום ............... (ימולא בידי בן זוג שאינו עובד עצמאי). (7) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בפסקה (2) נמצא בהחזקתי הבלעדית או שאני הורהו היחיד. (8) הנני מצהיר כי אני הורה במשפחת אומנה של הילד אשר פרטיו רשומים בפסקה (2), כי בימים האמורים בפסקה (1) הילד היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים (מצורף אישור מאת המפקח הארצי על האומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך או אישור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה, על היותי הורה במשפחת אומנה). ........... .................... ...................... תאריך חתימת העובד חתימת בן הזוג תוספת שניה תקנה 1(ב) הצהרה לפי סעיפים 1ב ו-1ג לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק) לעניין היעדרות מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות - (1) אני הח"מ ........................................... (שם ושם משפחה), מס' זהות…………………………………. ........................................., הורה/אפוטרופוס/הורה במשפחת אומנה (מחק את המיותר) של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו (מצורף אישור של רופא בדבר הזדקקות של אדם עם מוגבלות לסיוע אישי), מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי ביום……………………… .................................. משעה: ......................................... עד שעה: .................................. לפי סעיפים 1ב או 1ג לחוק, לשם מתן סיוע אישי, שמחייב היעדרות, לאותו אדם. (מצורף אישור הגורם המטפל המעיד על יום ושעה שבו ניתן הטיפול, ככל שהסיוע האישי נדרש לצורך לווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פרה רפואי). (2) אם העובד הוא הורה או הורה במשפחת אומנה של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי ומבקש לנצל את זכותו להעדר מהעבודה כאמור בפסקה (1) יותר מ-15 ימיםבשנה - (מחק מהבאים מטה את המיותר) (א) הנני מצהיר כי אני הורה יחיד של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות; (ב) הנני מצהיר כי האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5), נמצא בהחזקתי הבלעדית ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות; (ג) הנני מצהיר כי בן זוגי ..................................... (שם ושם משפחה של בן הזוג) מס' זהות.................................. המועסק כעובד שכיר ב ....................................... (שם מקום העבודה) מיום ............................................/בעל עסק/חברה/ משלח יד בשם .................................., מס' זהות .................................. נעדר מעבודתו או מעסקו/משלח ידו במהלך שנה זו לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) בהתאם לחוק ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות. (3) אם העובד הוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות (מחק את המיותר) - (א) הנני מצהיר בזאת כי מוניתי כאפוטרופוס של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) (מצורף בזה צו בית משפט/בית דין אחר) ואין אדם אחר המטפל בו. (ב) למיטב ידיעתי, יש/אין (מחק את המיותר) לאדם אשר פרטיו רשומים בפסקה (5), אפוטרופוס/ים אחרים בשם (ג) הנני מצהיר כי ביום האמור בפסקה (1) האדם עם המוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) היה עמי ולא עם האפוטרופוס/ים האחר/ים. (4) אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה - הנני מצהיר בזה כי אני הורה במשפחת אומנה של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) וכי ביום האמור בפסקה (1) האדם עם המוגבלות היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים. (מצורף אישור מאת המפקח הארצי על האומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך או אישור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה, על היותי הורה במשפחת אומנה). (5) פרטי האדם עם מוגבלות: …………………… ………………. ……………. שם ושם משפחה מס' זהות תאריך לידה . . ……………. ………….. ……………. תאריך שם העובד חתימה רפואהדמי מחלהתקנות