נזק לכבל תת קרקעי

פסק דין 1. רקע תביעה זו בראשיתה תביעת נזקי רכוש שהגישו התובעות כנגד הנתבעות בגין נזק שגרם טרקטור הנתבעות 1-2 בתאריך 23.12.02, לכבלים תת קרקעיים השייכם לתובעות עת ביצעו עבודת חפירה עבור הנתבעת 4 ובהנחייתה. המחלוקת שבין התובעות לנתבעות וצד ג' הסתיימה בפשרה שקיבלה תוקף של פס"ד חלקי עוד ב- 2.1.06, ולפיו שולם לתובעות סך של 34,452 ש"ח, שחולק באופן שווה בין הנתבעות 1-3, 4 וצד ג', אך הותיר עדיין את שאלת החבות בין הנתבעות וצד ג' בעינה. בתאריך 16.11.06 הגישו הצדדים הודעה על הסכם דיוני לביהמ"ש ועתרו ליתן לו תוקף של החלטה ולפיו יוגשו סיכומים בשאלת החבות בלבד, לאחר שנושא הנזק הסתיים כאמור, כאשר המחלוקת הועמדה על השאלות האם קיים כפל ביטוח בין חברת הביטוח אליהו וחברת הביטוח הראל, מבטחות הנתבעות 1-2, וככל שקיים כפל ביטוח, מה שיעור חלוקת הפיצוי ביניהן. הצדדים הסכימו גם על מועדי הגשת סיכומים וב- 29.1.07 ניתנה החלטה הנותנת תוקף של החלטה להסדר הדיוני וקובעת מועד של 90 ימים לתזכורת סיכומים. משהסיכומים בוששו להגיע, ניתנה החלטה ב- 14.6.07 המורה על הגשת סיכומים בתוך 14 ימים שאם לא כן יראה ביהמ"ש לחלק את שיעור הפיצוי ביחד ולחוד. בתאריך 24.6.07 הוגשה הודעה מטעם הנתבעים המתנצלת על אי הגשת הסיכומים מחמת תקלה ועותרת להארכת מועד להגשת סיכומים מטעם ב"כ הנתבעת עד 15.8.07 ומטעם צד ג' עד 1.10.07 ונעניתי גם לכך. סיכומי הנתבעים הוגשו ב- 8.8.07, אך עד היום לא הוגשו סיכומים מטעם צד ג' למרות שנעשתה פניה למשרדו מלשכתי באמצעות העוזרת המשפטית עוד ביום 23.10.07, ונמסר כי הסיכומים יוגשו בתוך יומיים. פניה נוספת נעשתה ב- 8.11.07 אך גם זו לא הניבה כל תוצאה, לפיכך אין מנוס מלקבוע כי צד ג' בחרה לוותר על הגשת סיכומיה ויש לראות בה כמי שלא התייצבה במועד שנקבע לדיון, כאמור בתקנה 160 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ומשכך הם פני הדברים אין לו לביהמ"ש בפניו אלא את סיכומי הנתבעות, על כל המשתמע מכך. 2. דיון והכרעה עיינתי עיין היטב בסיכומי הנתבעות על ההפניות השונות בחומר הראיות בתיק ובחומר שצורף לסיכומים והגענו למסקנה כי בנסיבות הענין אמנם הן הנתבעת 3 והן צד ג' מבטחות את הנתבעים 1-2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' במהלך ביצוע עבודות טרקטור על ידן. מתחם הסיכון המבוטח בשתי הפוליסות הינו למעשה זהה. לא מצאתי כי בנסיבות הענין ניתן להבין באופן מובהק כי בפוליסות ביטוח הנתבעות אצל צד ג' קיים חריג השולל כפל ביטוח, עם זאת לא יכולתי, לענין שיעור סכום הביטוח המצויין על ידי צד ג', לראות את הסך של 10 מליון (שלא מציין ש"ח/דולר) כסכום הביטוח לנזקי צד ג' המפורט בפוליסה, באשר קיים שיעור ביטוח בסך של 250,000 דולר, המתייחס לגבול האחריות צד ג' כמבטחת בגין נזק אותו יגרום רכב בשירות הנתבעות 1-2. לפיכך, כאמור, קיים כפל ביטוח, כאשר היחס בין פוליסת הביטוח לענין שיעור הנזק המבוטח עומד על 361,797 ש"ח, כשיעור סכום הנזק המבוטח על ידי הנתבעת 3 למול הסך של 1,183,000 ש"ח, שהינם 250,000 דולר על פי שער 4.732 , כאמור ביום המקרה - 23.12.02. היינו 0.035. לפיכך חלקה של אליהו בסכום נזקי התובעות כפי שעולה מהסכם הפשרה עומד על הסך של 10,536 ש"ח וחלקה של צד ג' עומד על הסך של 23,916 ש"ח. מאחר והצדדים נשאו בסכומים כלפי התובעות, תשיב צד ג' לנתבעת 3 את חלקה כפי האמור לעיל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ביצוע התשלום על ידי הנתבעת 3 ועד למועד התשלום המלא בפועל. אשר להוצאות המשפט, בחרה צד ג' להתעלם חזור והתעלם מהחלטת ביהמ"ש ופניותיו להגשת הסיכומים. היה מקום בהחלט בנסיבות לחייב בהוצאות לטובת אוצר המדינה, עם זאת, אסתפק בכך כי צד ג' תשא בהוצאות הנתבעות בסך 15,000 ש"ח + מע"מ, לאחר שאלה טרחו והגישו סיכומיהם כראוי אפילו באיחור לאחר התנצלות. זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 ימים מיום קבלת עותק פסה"ד. כבל תת קרקעי