פציעת ירי - מינוי מומחה

החלטה 1. לפי כתב התביעה, שהוגש ביום 18/7/04, נפגע התובע, ביום 31/10/01, כאשר היה בן 13, בחאן יונס, מירי של חייל צה"ל. לכתב התביעה צורף תיעוד רפואי מאת בית חולים באזור עזה, 5/6/02, 13/10/02, וכן סיכום מחלה מתאריך 8/11/01 מאת המרכז הרפואי על שם שיבא, תל-השומר. בכתב ההגנה, שהוגש ביום 6/6/05 מובאות טענות סף, כאשר בפרק הנושא את הכותרת "לגופה של התביעה טוענת הנתבעת", מוכחש הארוע האמור, ובכלל זאת מוכחשים הנזקים הנטענים. ביום 25/6/06 הגישה הנתבעת כתב הגנה מתוקן. 2. בתאריך 30/4/07 עתר התובע למינוי מומחה רפואי בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי וזאת בהמשך לדברים שאמר בא כוחו בעל-פה בישיבת קדם משפט מראשית חודש מרץ 2007. באותה ישיבה, הצעתי בין השאר, כי בעלי הדין יגיעו להסכמה בדבר מומחה רפואי שיבדוק התובע, אך נראה שהצעתי זו לא התקבלה. בבקשת התובע פורט כי מאז ארוע הירי סובל התובע משיתוק מלא בגפיו התחתונות. נאמר, כי בהתחשב בחומרת מצבו הרפואי ובשים לב לקשיי הניידות הן בתנועה בתוך אזור עזה והן במעבר מאזור עזה לישראל, יהיה קושי רב בזימון התובע למומחים רפואיים מטעם בעלי הדין ורק לאחר מכן, אם כך יוחלט, למומחה מטעם בית-המשפט. בא כוח התובע מבקש לכן לקצר את הדרך על-ידי מינוי של מומחה מטעם בית המשפט לפי תקנה 130, תוך ויתור על מינוי מומחים מטעם בעלי הדין. סגן בכיר לפרקליטת מחוז תל-אביב (אזרחי) כתבה בתגובה ביום 18/4/07, כי הנתבעת מתנגדת לבקשה. היא ציינה כי "כל נימוק בגין קושי בהתייצבות לבדיקות על ידי מומחים רפואיים רבים לאו נימוק הוא, שכן קושי זה יכול להיפתר על נקלה על ידי תיאום כל הבדיקות הנחוצות לאותו היום, האחת בסמוך לשניה." 3 אני סבור שחומרת הפגיעה הנטענת בצד גילו הצעיר של הנפגע מצדיקים התייחסות מיוחדת. אינני יכול להתעלם מהקשיים הרבים הניצבים בפני המבקשים לעבור מאזור עזה לתחומי המדינה. קשיים אלה קיימים גם לגבי מי שזומנו לבית משפט כאן כעדים או כבעלי דין, כך שלא יכול להיות ספק שהקשיים עשויים להתעורר גם לגבי מי שמבקש להגיע לישראל לצורך בדיקות רפואיות, לרבות קבלת חוות דעת. נראה לי שהמקרה הנוכחי מצדיק מינוי מומחה מטעם בית המשפט לפי תקנה 130, הגם שאין בפניי, בשלב זה, חוות דעת של מומחה מטעם התובע. הסגנית הבכירה לפרקליטת מחוז תל-אביב כתבה כי יש צורך במתן אפשרות לנתבעת להגיש חוות דעת רפואית מטעמה גם "לצורך התייעצות במידת הצורך במהלך ניהולו של התיק, וכן ככל שתידרש התייעצות בנושאים תפקודיים, כגון ניידות, טיפול וסיעוד וכדומה". הפתרון בעניין זה יהיה בכך שבא כוח התובע יודיע את מועד הבדיקה אצל המומחה המתמנה על-ידי להלן ואין מניעה כי באת כוח הנתבעת תידאג לבדיקה של מומחה מטעמה אם יחד עם המומחה המתמנה על-ידי, ואם בסמוך לאחריה ובתנאי שהבדיקה תערך במרכז רפואי אחד, ובאותו יום. אין, כמובן, גם מניעה, שבאת כוח הנתבעת תתייעץ עם מומחה/ים מטעמה על סמך התיעוד הרפואי שיהיה בידיה בתום הבדיקות שיבוצעו על ידי המומחה המתמנה להלן. 4. אני מחליט , איפוא, כדלקמן: א. מתמנה בזה מומחה רפואי (להלן: "המומחה") בשטח הנוירולוגיה על מנת שיבדוק את התובע ויחווה דעתו ביחס למצבו עקב התאונה הנדונה בתיק זה. המומחה יהיה: פרופ' אברהם שטינברג, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים. ב. התובע ימציא בתוך 15 ימים מהיום למומחה/מומחים וכן לב"כ הנתבע טופס ויתור על סודיות רפואית חתום לפי הנוסח שבתוספת לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ה - 1975. ג. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, למעט חוות דעת רפואית, הן למומחה/מומחים והן לצדדים האחרים בתיק זה. התובע ימציאם תוך 15 ימים מהיום, וכל יתר הצדדים תוך 15 ימים מהיום שיקבלו את מסמכי התובע. ד. התובע מתחייב לעמוד לבדיקות רפואיות על ידי המומחה/המומחים או כפי שיורה המומחה/המומחים לצורך מתן חוות הדעת. על ב"כ התובע לתאם בהקדם עם המומחה/המומחים מועד לבדיקת התובע. ה. שכר טרחתו של המומחה/המומחים יקבע על ידי המומחה/המומחים וישולם להם ישירות על ידי הנתבעת בסמוך לאחר שהמומחה/המומחים יקבע/ו את שכר טרחתו/ם. ו. לבקשת ב"כ הנתבעת ובשים לב להסכמה המדווחת אני דוחה את המשך ק.מ. ליום: 14/5/08 שעה 09.00 (במקום: 3/3/08). ז. ככל שלא יהיו בתיק בית המשפט חוות הדעת הרפואיות במועד, ידאג ב"כ התובע להגשת בקשה מתואמת מראש לשינוי מועד הדיון. ח. בא כוח התובע יודיע ללא דיחוי את המועד שתואם לבדיקתו של התובע אצל המומחה לבא כוח הנתבעת וזאת על מנת שניתן יהיה לדאוג לקבלת כל האישורים הדרושים לכניסתו לישראל לצורך הבדיקה של התובע, וכן כדי שבאת כוח הנתבעת תוכל, אם תמצא זאת לנכון, לדאוג לבדיקה של מומחה מטעמה בהתאם לאמור לעיל. מינוי מומחהמומחהמקרי ירי