ראיות חדשות בעניין נכות בביטוח לאומי

פסק דין 1. ביום 10.7.06, החליט ביהמ"ש העליון בע"א 3962/04, להתיר לתובע להביא ראיות חדשות הנוגעות לשיעור הנכות שנקבעה על ידי הביטוח הלאומי (להלן: "הראיות החדשות"), לאחר מתן פסק הדין הקודם שניתן ביום 14.3.04 (להלן:"פסה"ד הקודם"). ביהמ"ש קבע כי לאור הראיות החדשות, יש לערוך מחדש את חישובי הנזק. הנכות התפקודית 2. פסה"ד הקודם ניתן שעה שהנכות של המל"ל, נכון לאותה עת, עמדה על 66% כולל תקנה 15. בהתאם לראיות החדשות שהוגשו, ועדה רפואית של המל"ל העמידה ביום 25.5.06 את נכותו הצמיתה של התובע בשיעור של 83% כתוצאה מהתאונה, החל מיום 13.12.05. על החלטה זו הוגש ערר לוועדה הרפואית לעררים של המל"ל, אשר הפחיתה את אחוזי הנכות, וקבעה ביום 10.7.06 כי נכותו הצמיתה של התובע, כתוצאה מהתאונה, היא בשיעור 75% כולל תקנה 15. בפרק הסיכום והמסקנות קובעת וועדת העררים, כדלקמן: "ידוע שבמקרים של פגיעות מוחיות כגון המקרה הנדון, נוסף להפרעות קוגניטיביות קשות, נלוות גם הפרעות התנהגותיות ורגשיות. לכן הוועדה מתייחסת לאירוע שהוכר כתאונת עבודה כגורם חלקי להפרעות הנפשיות והקוגניטיביות הנצפות היום, שהוחמרו עקב אירועים וסקולריים נוספים שאינם קשורים בתאונה. אי לכך, למרות שכאמור עד שנת 2002 לא היו תלונות על מצב נפשי הוועדה נותנת להנות מן הספק וקובעת שיש לזקוף מצב נפשי ע"ח האירוע משנת 1987 - 10% לפי ס' 34 ב'." 3. לאור הראיות החדשות כמפורט לעיל, שקלתי מחדש את הנכות התפקודית שראוי להעניק לתובע, לצורך חישוב נזקיו בגין התאונה. כפי שציינתי בפסק הדין הקודם, "קשה מאד להפריד בין הנזקים התפקודיים כתוצאה מהתאונה לבין הנזקים התפקודיים כתוצאה מהנכות הקרדיאלית המאוחרת יותר." יחד עם זאת, לאור כל החומר שבפני, ולאור הראיה החדשה, הנני קובעת כי יש להעמיד את נכותו התפקודית של התובע, בשיעור 70% לעבר ולעתיד. השכר הקובע 4. כפי שקבעתי בפסק הדין הקודם כי הפסדי השכר יחושבו על בסיס סך של 2,127 ₪ לחודש, נומינלי ליום התאונה, והכוונה היא לשכר נטו. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ובתחשיבי הנזק שהוגשו, בכתב ובע"פ, הנני קובעת כי נזקיו של התובע כתוצאה מהתאונה נשוא התובענה, הם כדלקמן: הפסד השתכרות לעבר 5. הפסד ההשתכרות לעבר הוא כדלקמן: א. הפסד השתכרות מלא לעבר - מיום התאונה עבור 18 חודש, לפי שכר נומינלי של 2217 ₪ לחודש, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כדין, מיום התאונה ועד התשלום בפועל . (החישוב ייערך לגבי חודש בחודשו). ב. בחלוף 18 חודשים, דהיינו מיום 17.3.89 ועד למועד פסק דין זה, (מחושב עד ליום 31.10.07 דהיינו למשך 224.5 חודשים) - 70% מהשכר הקובע, כשהוא נושא ריבית והפרשי הצמדה מיום התאונה. הפסד השתכרות לעתיד 6. בפסק הדין הקודם חושב הפסד ההשתכרות עד גיל 65, אף כי ציינתי שהמגמה בפסיקה היא להעניק פיצוי אף עד גיל 70, זאת בשל מצבו הרפואי של התובע שאינו קשור לתאונה, ובהתחשב בקביעות המל"ל. עתה, בהתחשב בראיות החדשות, ובהתחשב בכך שפרופ' קפלינסקי קבע שקיצור תוחלת החיים שיש לייחס לתאונה הוא בשיעור 80% - נכון לחשב עתה את ההפסד לעתיד עד גיל 67, וזאת בין השאר תוך הבאה בחשבון של "השנים האבודות". הואיל והתובע יליד 1945, היום כבן 62, הרי שלעתיד יש לחשב הפסד ל- 5 שנים נוספות ממועד פסק דין זה. כאב וסבל כולל ימי האשפוז 7. בהתאם לחוק הפלת"ד, בהתאם לנכות הרפואית של 75% שנקבעה על ידי המל"ל, בתוספת ימי האישפוז - 270,000 ₪. ניידות, עזרת צד ג' והוצאות מיוחדות 8. אדגיש כי בפסק הדין הקודם הסכומים שנקבעו היו סכומים למועד פסק הדין, דהיינו ליום 14.3.04. לאחר ששקלתי שוב הסכומים הראויים לאור השינוי בראיות, העובדה שנקבע על ידי המל"ל שנכותו הנפשית גבוהה יותר - יש השלכה תפקודית גם על הפיצוי ראוי בגין ניידות ובגין עזרת צד ג'. לגבי ההוצאות לא מצאתי לנכון להוסיף על הפיצוי שנקבע בפסק הדין הקודם. לאור כל האמור לעיל אני מעמידה הפיצוי בגין ראשי נזק אלה , ליום פסק הדין הקודם, כדלקמן: א. ניידות - 100,000 ₪ ב. עזרת צד ג' - 125,000 ₪ , זאת מעבר לסכומים שהתקבלו מהמל"ל. ג. הוצאות מיוחדות - 15,000 ₪ (כפי שנקבע בפסה"ד). סוף דבר 9. לאור כל האמור לעיל הנתבעת תפצה את התובע בסכומים כדלקמן: א. הפסד השתכרות לעבר - כמפורט בסעיף 5 לפסק דין זה. ב. הפסד השתכרות לעתיד - כמפורט בסעיף 6 לפסק דין זה. ג. כאב וסבל כולל ימי אשפוז - בשיעור של 270,000 ₪. ד. ניידות - 100,000 ₪, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום פסה"ד הקודם. ה. עזרת צד ג' - 125,000 ₪ , בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום פסה"ד הקודם, את מעבר לסכומים שהתקבלו מהמל"ל. ו. הוצאות מיוחדות - 15,000 ₪ , בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום פסה"ד הקודם. הצדדים יגישו פסיקתא לאישור רשם ביהמ"ש על פי הנתונים המפורטים לעיל. 10. ליתרת הסכומים, לאחר ניכוי תגמולי המל"ל ככל שהם מתייחסים לתאונה בלבד, ולא לנכותו הרפואית שנגרמה לו לאחר התאונה, ואשר אינה קשורה לתאונה - תיווספנה הוצאות משפט, וכן שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ. ראיות חדשותנכותביטוח לאומיראיות