תביעה על חיוב חשבון טלפון

פסק דין 1. התובע מבקש לחייב את הנתבעות בתשלום סך של 11,600 ש"ח בגין חשבונות טלפון חריגים בהם חוייב. 2. לתובע משרד שמאות ובמועדים הרלוונטים לתביעה הוא קיבל עדכוני תוכנה למשרדו מנתבעת מס' 2 (להלן: "חברת דאטה קאר"). לטענת התובע, בחודש יוני 2002 הוא רכש מחשב מרכזי למשרדו ולצורך אחזקת התוכנה שבו וקבלת עדכונים הוא נדרש על-ידי חב' דאטה קאר להתקין בו נתב. לצורך כך הוא פנה לאיש מקצוע בשם אורי לחמן (להלן: "לחמן") אשר התקין את הנתב הנדרש (להלן: "הנתב הראשון") ,אולם, הוא לא פעל באופן תקין. בהמלצת חברת דאטה קאר, הזמין התובע מנתבעת מס' 1 נתב שהותקן במשרדו ביום 16/6/02 (להלן: "הנתב השני"). לאחר התקנת הנתב השני בוצעה ממשרד התובע התקשרות בקצב מוגבר לקו טלפון מס' 8107298 לצורך קבלת עדכונים מחברת דאטה קאר והדבר הגדיל באופן משמעותי הוצאות חשבון הטלפון במשרד במהלך החודשים 6/02-11/02. מכאן התביעה. 3. עיקר המחלוקת בין בעלי הדין הינה בשאלה האם הנתב השני הוא שגרם להתקשרות בקצב מוגבר לקבלת עדכונים מחברת דאטה קאר, כטענת התובע, או, שמא הדבר נשלט על-ידי המחשב והתוכנות שבו, כטענת הנתבעות. 4. ביום 17/1/05 הגיעו הצדדים להסכם דיוני (להלן: "ההסכם") לפיו נקבע כדלקמן: "התובע יזמין מחברת בזק פירוט שיחות... ממהלך חודש יוני-יולי 2002 מתחילתם ועד סופם. היה ויתברר כי גם במהלך התקופה שבה הנתב אשר הותקן על ידי מר אורי לחמן עבור התובע היה בשימוש, ההתקשרות לאינטרנט הייתה בקצב מוגבר בדומה לקצב התקשרות לאחר התקנת הנתב על ידי נתבעת מס' 1, אזי המסקנה המתחייבת היא כי המחשב והתוכנות שבו הנמצאות בידי התובע הם אלה שקובעים את קצב ההתקשרות ובהתאם לכך התביעה תדחה. במקרה כזה כל צד יעלה טענותיו לעניין החיוב בהוצאות ובית המשפט ייתן דעתו לדבר במסגרת פסק הדין שיינתן. מאידך, באם יתברר כי קצב ההתקשרות לאינטרנט הייתה מופחתת בתקופה שבה היה הנתב אשר הותקן על ידי מר לחמן בשימוש אצל התובע, התביעה תמשיך להישמע". ההסכם אליו הגיעו הצדדים קיבל תוקף של החלטה לפיה נקבע כי על התובע להמציא כל מסמך שברשותו או ברשות העד מטעמו, לחמן, לעניין מועד התקנת הנתב הראשון. 5. בהתאם להסכם הגיש התובע פירוט שיחות הטלפון נשוא התביעה, 8107298, לתקופה מיום 17/6/01-31/7/02 וכן פירוט שיחות טלפון אחר הנמצא ברשותו ומספרו 8383975 לתקופה מיום 1/6/02-26/6/02. לעניין זה טען התובע כי עד ליום 16/6/02 קו הטלפון נשוא התביעה לא פעל ובמקומו פעל הקו השני. כמו כן, בהתאם להסכם הודיע התובע כי מר לחמן התקין את הנתב הראשון במשרדו ביום 2/6/02, אף כי לא צירף ראיה לכך (למעט העתק משוחזר של חשבונית מס בגין רכישת הנתב הראשון). 6. הנתבעות הגישו בקשה בתיק בש"א 4154/05 לדחיית התביעה על הסף ולחיוב התובע בהוצאות משפט. התובע הגיש תגובתו לבקשה ובהתאם לכך ניתנה לצדדים הזדמנות להעלות טענותיהם לעניין פסיקת ההוצאות, כאמור בהסכם. 7. במהלך התקופה מיום 2/6/02 (מועד התקנת הנתב הראשון) ועד ליום 16/6/02 (מועד התקנת הנתב השני) קצב ההתקשרות מקו הטלפון נשוא התביעה לקבלת עדכונים מחברת דאטה קאר נע בין 2-46 שיחות ליום. מאידך, מקו טלפון מספר 8107298, קצב ההתקשרות היה כדלקמן: 17/6/02- 41 התקשרויות. 18/6/02- 88 התקשרויות. 19/6/02- 69 התקשרויות. 20/6/02- 53 התקשרויות. כמו כן, החל מיום 21/6/05 גבר מאוד קצב ההתקשרות מקו טלפון 8107298 (לדוגמה, ביום 21/6/02 בוצעו 187 התקשרויות). 8. הממצאים, כאמור לעיל, מחייבים דחיית התביעה, שכן, גם מהשוואת ההתקשרויות שבוצעו משני הקווים, 8107298 ו- 8383975, עולה כי לא חלה עליה בהם מיד לאחר התקנת הנתב השני, אלא רק מספר ימים לאחר מכן והרי לו הנתב השני קבע קצב ההתקשרויות, אזי הדבר היה אמור להופיע מיד עם התקנתו ולא רק מספר ימים לאחר מכן. לעניין זה יודגש כי בסעיף 14 לתצהירו הודה התובע כי הנתב השני החל לפעול מיד לאחר התקנתו, וזאת באומרו: "מר דודי (מתקין הנתב מטעם נתבעת מס' 1-ר.ח) עבד כ-20 דקות על כל ההתקנה כולל חיבור הנתב לקו ה- ISDN ובניסיון הראשון נוצרה תקשורת עם מחשבי חברת דאטה קאר". 9. המסקנה כאמור לעיל מתחזקת לאור הודאתו המפורשת של לחמן במכתב מיום 3/2/03 (נספח ג' לתצהיר הנתבעת), לפיה, "אחריותי בעניין החיוב הגדול שקבלת מבזק אינה מוטלת בספק" (אם כי בהמשך הנ"ל מטיל את האחריות גם לפתחן של הנתבעות). 10. בתיק זה התקיימו 6 ישיבות, ניתן נגד התובע פסק דין בהעדר שבוטל בהמשך, הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית וההסכם אליו הגיעו היה בפתח ישיבת ההוכחות שהייתה אמורה להתקיים בתביעה. בהתחשב בכל אלה ייקבעו הוצאות בהם יחוייב התובע. 11. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. התובע ישלם לנתבעות ,ביחד ולחוד, הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ עליו וזאת תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. טלפון (קווי)טלפון