תקנות הביטוח הלאומי היוון

תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113(א), 333, 369 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (א) בתקנות אלה, "הקיצבה השנתית" הסכום המתקבל מהכפלת הקיצבה החדשית העומדת להיוון בשנים עשר. (ב) בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה, גם קיצבה לפי פרק י"ז והתקנות שהותקנו על פיו במשמע. (ג) בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה לפי פרק ה' או לפי סעיפים 115, 130 ו132, או בהיוון קיצבה לפי סעיף 113 לחוק, גם קיצבה לפי פרק י"ג במשמע. (ד) בכל מקום בתקנות אלה, למעט בתקנה 10(ג)(1), בו מדובר על תשלום קיצבה, גם הטבה המשתלמת מכוח הסכמים על פי סעיף 9 לחוק במשמע. 2. תאריך עריכת ההיוון היוון גימלה יחושב לתאריך מתן ההחלטה בדבר עריכת ההיוון או לכל תאריך אחר שאינו מאוחר מ-1 לחודש שלאחר מתן ההחלטה אלא אם הוסכם לענין סעיף 113(א) לחוק בין המוסד לבין הזכאי בדבר תאריך אחר (להלן התאריך הקובע). 3. הגדרת הגיל (א) היוון הגימלה יחושב לפי גילו של הזכאי לגימלה בתאריך הקובע. (ב) לענין ההיוון ייקבע גילו של אדם לפי הוראות אלה: (1) הוכחה למוסד שנת הלידה בלבד, יראו את 1 באפריל של אותה שנה כתאריך הלידה; (2) חלפו פחות מששה חדשים מאז יום ההולדת האחרון ייקבע הגיל לפי יום ההולדת האחרון; חלפו ששה חדשים או יותר מאז יום ההולדת האחרון, ייקבע הגיל לפי יום ההולדת הבא. 4. היוון קיצבה לגבר שוויו של כל שקל בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לגבר, למעט קיצבה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ח' לפרק ה' לחוק המשתלמת לאלמן, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י' כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור א'. 5. היוון קיצבה לאשה שוויו של כל שקל בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאשה, למעט קיצבה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ו' או סימן ח' לפרק ה' לחוק המשתלמת לאלמנה, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ב'. 6. היוון קיצבה לאלמנה (א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ו' לפרק ה' לחוק כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו (ג) יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ג'. (ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 252(א)(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 2, טור א'. (ג) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 132(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 3, טור א'. (ד) (1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמנה על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לפי החוק לרגל נישואיה מחדש. (2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 4, טור א'. 7. היוון קיצבה לאלמן (א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ו' לפרק ה', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) - יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ד'. (ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיף 252(א) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 2, טור ב'. (ג) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיפים 132(2) ו-130 (ב)(1) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 3, טור ב'. (ד) (1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמן על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לאלמן לפי החוק לרגל נישואיו מחדש. (2) שוויו של כל שקל חדש מהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 4, טור ב'. 8. היוון קיצבה לילד שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי סעיף 252 לחוק או לפי סעיף 132 לחוק לילד, כשאיו משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 5. 9. היוון קיצבה לנכה מעבודה שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לנכה מעבודה שבעת הפגיעה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה לפי סעיף 115 לחוק יהיה (1) אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה (א) בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 6, טור א': (ב) בעד התקופה אחרי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 6, טור ב'; (ג) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 6, טור ג'; (2) אם מלאו לו שמונה עשרה שנה - (א) בעד התקופה עד שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 7, טור א'. (ב) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 7, טור ב'. 10. ניכויים בהיוון קיצבה (א) משתלמת קצבה לפי פרק י"א, פרק ה', או פרק ט' לחוק, ינוכה, בהיוון הקצבה לענין הסעיפים 113(א), 333 ו-369 לחוק, הערך המהוון של כל קצבה שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320 לחוק, אך לא ינוכה ערך מהוון של קצבה לפי פרק י"א או פרק ה' או פרק ט' לחוק שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע. (ב) לענין תקנה זו, שווין של כל שקל בהיוון קיצבת זיקנה שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי התוספת השלישית, לוחות מס' 1 עד 5, לפי הענין. (ג) הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת לגבי היוון (1) לפי סעיף 113(א) לחוק באם ההיוון נעשה לגבי כל הקיצבה ולכל אורך החיים - מהמכפלה של הקיצבה החדשית, שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320(ד) לחוק, ב - 36; (2) לפי סעיפים 333 ו-369 לחוק - מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל שבו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה; (ד) לענין תקנות משנה (ב) ו-(ג)(2) "קיצבת זיקנה" - קיצבת הזיקנה המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק ללא תוספת תלויים לפי סעיף 247 לחוק וללא תוספת ותק לפי סעיף 248 לחוק. 11. היוון לענין סעיף 70(א) לענין סעיף 113(א) לחוק יכול ההיוון להיות לגבי הקיצבה כולה או חלק ממנה, ולכל אורך החיים או לתקופה מוגבלת. 12. חידוש הזכות לקיצבה תמה התקופה שלגביה נעשה ההיוון בהתאם לסעיף 113(א) לחוק, מתחדשת הזכות לקיצבה. 13. ניכוי מהסכום המהוון לפי סעיף 70 בהיוונה של קיצבה לענין סעיף 113(א) לחוק, ינוכה הסכום ששולם בקיצבה שנכללה בהיוון בעד פרק הזמן שלאחרי התאריך הקובע. 14. ילד נכה ילד נכה כמשמעותו בפרק ט' לחוק (להלן ילד נכה) יראוהו לעניין ההיוון כילד נכה עד שיגיע לגיל 18. 15. היוון לפי התוספת השניה והשלישית קיצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו בתקנות 3 עד 9 תהוון על סמך לוח החיים שבתוספת השניה והלוחות שבתוספת השלישית בהתאם לתקנות 2 ו10 עד 13 בהתאם לעקרונות אלה: (1) שער הריבית יהיה 3%; (2) לענין חישוב הערך המהוון של מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה השניים יונח כי האלמנה, לאחר שנישאה מחדש, תשאר נשואה לאותו בעל למשך שנתיים לפחות אם תשאר בחיים; (3) החישוב לא יכלול הוצאות מנהליות, רווחים וסטיות אפשריות מלוח החיים שבתוספת השנייה; (4) משתלמת לילד או בעדו למעט ילד נכה קיצבה או תוספת קיצבה ולא מלאו לילד שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים שנה; ואם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים ואחת שנה; (5) משתלמת קיצבה לילד נכה או תוספת קיצבה בעדו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה. 16. דמי מחיה (א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים לאלמנה או לאלמן בהתאם לסעיפים 144 ו265 יהיה 11.8 שקלים חדשים. (ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים ליתום בהתאם לסעיפים 144 ו-265 יהיה כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 9. (ג) (1) שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו-143 לחוק, ליתום עם הגיעו לגיל 13, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 10, טור א'. (2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו-143 לחוק, ליתומה עם הגיעה לגיל 12, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 10, טור ב'. 17. ביטול תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ד-1974 - בטלות. תקנותהיווןביטוח לאומי