מהי מכינה קדם אקדמית (צבאית) ?

מהי מכינה קדם אקדמית ? מכינה קדם צבאית הינה מסגרת חינוכית שהלימודים בה מאפשרים דחיית גיוס של תלמידיה. לשר הביטחון סמכות לדחות את ההתייצבות לשירות של התלמידים במכינה (ראו סעיף 36(3) לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986). מכינה קדם צבאית פירושה ויתור של צה"ל על גיוסם במועד של מאות מתגייסים מידי שנה מתוך ידיעה והכרה כי ויתור זה תועלת בצידו או לפחות עשוי להיות בו ערך מוסף, השנה בה דחוי []גיוס הלומדים במכינה קדם צבאית אמורה לחזק את יכולותיהם הפיזיות והערכיות ואת עולמם הערכי-רעיוני, את שאיפתם לשירות מלא ומשמעותי ביחידות מובחרות ובמסלול הקצונה, וכי כל אלו יבואו לידי ביטוי חיובי בעת השירות הצבאי הנדחה. המכינה הקדם צבאית מאפשרת את חשיפת הלומדים בה לתכנים חינוכיים. תכנים אלה יכולים לשרת את יעדיו של הצבא. לעיתים, הלומדים במכינה יוכלו לעשות שימוש בתכנים שלמדו במסגרת שירותם הצבאי. הצבא מפיק תועלת מהמכינה לאור העלאת איכותם של חייליו המשרתים בו ושלמדו בה. אשר על כן, יכול שר הביטחון להימנע מהכרה במכינה שעה שמשרד החינוך חיווה דעה שלילית אודות היכולות החינוכיות של המכינה. משרד החינוך מצידו מספק תמיכה לעניין תקציבה של המכינה הקדם צבאית. תמיכה זו נעשית בהתאם למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור. תמיכתו של משרד החינוך בפעילות מכינה אינו תנאי יסוד לפעולתה. לא ניתן לשלול קיומם של מקרים בהם שר הביטחון מאשר את פעילותה של מכינה ואילו משרד החינוך אינו תומך בה, ועדיין זו תפעל מכוח מקורות מימון חלופיים שתשיג. ואכן בענייננו למשך פרק זמן קצר אישר שר הביטחון את פעילותה של העותרת שעה שמשרד החינוך המשיך ובדק את עניינה, ואף התנגד לפעילותה. מהבחינה הפורמאלית לא קיים קשר הכרחי בין ההכרה שמכיר שר הביטחון במכינה לבין נכונותו של משרד החינוך לתמוך בה. אלא שמבחינה מהותית השיקולים החינוכיים (ששוקל משרד החינוך) והשיקולים הביטחוניים-צבאיים (ששוקל שר הביטחון) קשורים אלה באלה. מכינה קדם צבאית היא מקום בו משתלבים חינוך וצבא. זהו מפעל חינוכי המיועד לנוער הנמצא לפני גיוסו לצה"ל. שר הביטחון גם יכול להימנע מהכרה במכינה למרות שמשרד החינוך מכיר ביכולותיה החינוכיות, משום שלדעתו דחיית השירות לא תפיק יתרונות ראויים לצבא המצדיקים זאת. שאלות משפטיותצבא