מיחזור פסולת באתר חיריה

החלטה 1. זוהי בקשה לצו מניעה זמני לפיו מבקשת העותרת לאסור על משיב 1 מלהמשיך בהליכי ביצועו של מכרז לתכנון אספקה, הקמה, הפעלה והחזקה של מתקן למחזור פסולת בנין באתר חיריה, ובכלל זה להימנע מלהתקשר עם משיבה 2 לשם ביצוע המכרז. 2. העובדות: א. משיב 1 (להלן: "האיגוד") פרסם מכרז פומבי מס' 1/2003 להזמנת הצעות לתכנון אספקה, הקמה, הפעלה והחזקה של מתקן למחזור פסולת בנין באתר חיריה (להלן: "המכרז"). ב. למכרז הוגשו שלוש הצעות ובכללן הצעותיהן של העותרת ומשיבה 2. ג. על פי החלטת ועדת המכרזים של האיגוד נבחרה הצעתה של משיבה 2 כהצעה הזוכה. ד. העותרת סברה כי היה מקום לפסול את הצעת משיבה 2 ומשום כך הגישה לבית משפט זה, ביום 10.8.03, תובענה על דרך של המרצת פתיחה לביטול החלטת ועדת המכרזים של האיגוד לפיה נבחרה הצעתה של משיבה 2 כזוכה, ולהצהיר כי הצעת העותרת היא ההצעה הזוכה (ה.פ 969/03). במסגרת המרצת הפתיחה הוגשה בקשה לצו מניעה זמני (בש"א 15725/03) כנגד המשיבים. ה. ביום 11.8.03 התקיים דיון בפני כב' השופט מגן אלטוביה ובו הגיעו הצדדים להסכמה, אשר קיבלה תוקף של החלטה, לפיה תמשוך העותרת את המרצת הפתיחה והבקשות הנלוות אליה ובמקומה תוגש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים תוך 24 שעות. עוד הוסכם כי המשיבות יגיבו תוך 24 שעות והדיון יתקיים ביום חמישי, 14.8.03. ו. בהתאם ובהמשך לאמור לעיל, הגישה העותרת עתירה מנהלית זו ובמקביל הגישה בקשה דחופה לצו ביניים, היא הבקשה נשוא החלטה זו. ז. מאחר ומדובר בעתירה מנהלית הועברה הבקשה לדיון בפני. מתוקף כהונתי כשופטת בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ומאחר ומדובר בעתירה מנהלית. דיון 3. מחומר הראיות שצורף לבקשה על נספחיה, אשר לא נסתר ע"י המשיבים בתגובותיהם, עולה כי בטופס ההצעה שהגישה משיבה 2, בסעיף 1 המתייחס לתשלום דמי הרשאה, נרשם המחיר כ 150,018 ₪ בספרות ובמילים. הספרות נמחקו ובמקומן נרשם המספר 99,018 ₪ כשהמילים נותרו ללא שינוי, כשהשינוי לא נלקח בחשבון בשאר סעיפי המכרז. בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 15.6.03 (נספח א' לבקשה) חיווה היועמ"ש של האיגוד, עו"ד א. הדסי, את דעתו בעניין כשירות ההצעות כדלקמן: "עו"ד אסף הדסי: מוסר חוות דעת משפטית לגבי כשירות ההצעות שנמצאו כשירות מבחינת תנאי הסף למעט חברת אקולוגי שהמחיר בסעיף 1 תוקן בספרות מ 150,018 ל 99,018 אך לא תוקן במילים ויתרה מכך הסכום שתוקן לא נלקח בחשבון בשאר סעיפי המכרז, התיקון נעשה בחתימה אחת ולא שתי חתימות כנדרש על פי אישור מורשי חתימה ושצורפה להצעה קיימות 3 אפשרויות לטיפול בבעיה זו: (1) לקבל את התיקון (2) לא לקבל את התיקון ולהשאיר את הסכום המקורי (3) לפסול את ההצעה". ועדת המכרזים החליטה, כמפורט בפרוטוקול הנ"ל כדלקמן: "לאחר דיון ממצה, מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן: 1. להכשיר את כל ההצעות, ובכלל זה הצעת אקו-לוגי. 2. לא לקבל את התיקון שבוצע בהצעת אקו-לוגי, וזאת מהנימוקים הבאים: 2.1. התיקון הינו בספרות בלבד. 2.2. התיקון חתום בחתימה אחת, במקום שתיים, כנדרש בטופס זכויות החתימה. 2.3. התיקון אינו מופיע בחלק ניכר ממסמכי ההצעה, לרבות בתכנית העסקית." 4. העותרת סברה כי ועדת המכרזים לא היתה רשאית להכשיר את הצעת משיבה 2 מן הטעם שהצעת משיבה 2 לוקה בחוסר ודאות ועירפול (ביחד ובנוסף לנימוקים נוספים) ומשום כך הגישה את העתירה המנהלית ובמסגרתה הבקשה לצו מניעה זמני נשוא החלטה זו. 5. אני סבורה כי טענות העותרת בעניין "חוסר ודאות ועירפול בהצעה" מהוות נימוק כדי להיעתר לבקשה זו. מפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים מיום 15.6.03 עולה כי מדובר במכרז ראשון מסוגו בארץ, מורכב מבחינה כלכלית, הנדסית וטכנולוגית ואשר בו נבדקו שלוש ההצעות שהוגשו למכרז משלושה היבטים שונים: קריטריון 1 - התשלום לאיגוד ערים דן עבור דמי הרשאה. קריטריון 2 - מחיר מקסימום לגבייה מהקבלנים עבור הכנסת הפסולת. קריטריון 3 - איכות ההצעה. מהאמור לעיל עולה כי נושא דמי ההרשאה הוא מהנושאים המהותיים בעניין המכרז ופגם בנושא זה יורד לשורשו של עניין. 6. הצעתה של המשיבה בעניין דמי ההרשאה היא הצעה מעורפלת שכן תיקון המספר בספרות והשארתו באותיות, כאשר אין התייחסות לתיקון בשאר מסמכי ההצעה, משאיר "טווח תמרון" ויכולת לנהל משא ומתן בין משיבה 2 לאיגוד, עובדה אשר אין להתירה במסגרת הצעה למכרז. ר' ע"א 6926/93 מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל, פ"ד מח(3) 749, 779: " הלכה קבועה ונטועה היא, שהצעה במיכרז תיפסל אם לוקה היא באי-וודאות, אם תולה היא עצמה בתנאי העושה אותה בלתי ברורה, או אם יש בה עירפול ואי-בהירות... יסוד העירפול וחוסר הוודאות חזקה עליו שיצמיח חיכוכים וסכסוכים ואף התדיינויות משפטיות; יש בו כדי לשבש אפשרות להשוואה בין ההצעות המתחרות ביניהן; ומעניק הוא לבעל ההצעה 'טווח תמרון' ויכולת לנהל מו"מ במסווה של הבהרות ופירושים ... יש בה כדי לשבש את מאזן הכוחות והצדק גם בין בעל ההצעה לבעל המכרז וגם בין בעל ההצעה לבין שאר בעלי ההצעות (ההדגשות אינן במקור - ש.ג)." ר' גם שושנה גביש/ סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים, 1997, בעמ' 46: "משתתף המגיש הצעה למכרז חייב להגדיר בצורה ברורה ובלתי משתמעת לשתי פנים מהן ההתחייבויות שהוא נוטל על עצמו... הצעה שאינה בהירה וברורה פותחת פתח לסכסוכים משפטיים ואין לדרוש מבעל מכרז להתקשר בחוזה הטומן בתוכו חוסר וודאות; הצעה שאינה בהירה וברורה משמיטה את הבסיס על פיו ניתן לערוך השוואה בין ההצעות; הצעה שאינה בהירה וברורה מותירה לבעליה מרחב תמרון במסגרתו יוכל לשפר עמדות ובכך יפגע עיקרון השיוויון (בג"צ 462/79 שרביב). בית המשפט הדגיש, כי חוסר ודאות בהצעה פוסל אותה בין אם חוסר הודאות מכוון ובין אם הוא בתום לב (ההדגשות אינן במקור - ש.ג)." ור' גם עמ' 47-48 לספרה של שושנה גביש. 7. לטעמי, כאמור לעיל, הצעת משיבה 2 לוקה בחוסר ודאות וערפול בהצעה. ההצעה מעניקה למשיבה טווח תימרון המאפשר לה ניהול אסור של משא ומתן בעניין "שתי ההצעות" שנרשמו בהצעה (בהתייחסות לדמי ההרשאה). על פי ההלכה שנפסקה ע"י כב' השופט מ. חשין בע"א 6926/93 הצעת המשיבה 2, בענייננו, עלולה להצמיח חיכוכים וסכסוכים ואף התדיינויות משפטיות בינה לבין האיגוד בשאלה מהי ההצעה שאותה הציעה המשיבה בעניין דמי ההרשאה. מכרז הטומן בתוכו חוסר ודאות והצעה שאינה בהירה מותיר לבעליו, כאמור, מרחב תימרון אשר במסגרתו יוכל לשפר עמדות. פגם שכזה יורד לשורשו של עניין. זאת ועוד. קבלת הצעה אשר עלולה לגרום לחיכוכים, סכסוכים והתדיינויות משפטיות, אשר יעכבו את תחילת ביצוע עבודות המכרז, מטילה גם ספק בשאלה אם הצעת משיבה 2 היא ההצעה הטובה ביותר. גם אם "שתי הצעותיה" של משיבה 2 טובות מהצעות המציעות האחרות - עדיין לוקה הצעת המשיבה בחוסר בהירות העלול לגרום לחיכוכים, סכסוכים והתדיינויות אשר יעכבו את ביצוע עבודות המכרז, כאמור לעיל. משום כך טענה זו של המשיבות כי מדובר ב"הצעה טובה יותר" משאר המציעות, עם התיקון ובלעדיו, אינה יכולה לבטל את הפגם האמור לעיל. 8. ב"כ משיבה 2 מפנה לפסיקה עניפה ומתייחס גם ע"א 2319/98 מ.ע. בדראן מהנדסים בע"מ נ' ועדת המכרזים במועצה המקומית יקנעם ואח', דינים עליון נז 923. לטענתו, התעלמה העותרת מפסק דין זה אשר תומך בגירסת המשיבים לטענת משיבה 2. לא מצאתי כי פסק דין זה יש בו כדי להועיל למשיבים, ככל שהדבר נוגע לשלב זה של הדיון - בקשה לצו מניעה זמני. העובדות בתיק זה ובשלב זה אינן מוכיחות את "חד משמעיותה של ההצעה, שלא הותירה למציעה מרחב תימרון" כפי שצוין בסעיף 5 בפסק דין בדראן. 9. הצדדים התייחסו גם לנושא של טעות קולמוס ולתיקונה של טעות שכזו. בענייננו - מהחומר שעמד בפני ועדת המכרזים לא ניתן היה לקבוע כי מדובר בטעות קולמוס ומשום כך התיקון מהווה פגם מהותי בהצעה. אוסיף עוד כי צודקת העותרת בטענותיה בעניין זה המפורטות בסעיף 44 לבקשה. 10. אני ערה לעובדה לפיה החליטו הצדדים כי הדיון בבקשה יתקיים ביום חמישי, 14.8.03, והסכמתם קיבלה תוקף של החלטה ע"י כב' השופט מגן אלטוביה. יחד עם זה, לאחר שהוגשה עתירה מנהלית והתיק הועבר לדיון בפני, ומשהחלטתי מתבססת על עובדות אשר אין לגביהן מחלוקת (תיקון הצעת המשיבה בחלק המתייחס לדמי הרשאה), לא מצאתי מקום לקיים את הדיון במעמד שני הצדדים מחר, 14.8.03, והחלטתי ליתן החלטה זו בהיעדר הצדדים ועל בסיס הבקשה ותגובות המשיבים. סמכות זו נתונה לבית המשפט גם מכוח תקנה 9(ד) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א - 2000. 11. אשר על כן אני נעתרת לבקשה ואוסרת על משיב 1 מלהמשיך בהליכים לביצועו של מכרז מס' 1/2003 לתכנון אספקה, הקמה, הפעלה והחזקה של מתקן למחזור פסולת בניין באתר חיריה ובכלל זה להימנע מלהתקשר עם משיבה 2 לשם ביצועו של המכרז, וזאת עד למתן פסק דין בעתירה המנהלית. 12. המבקשת תמציא ערבות מטעמה וכן ערבות מטעם מי ממנהליה על סך 125,000 ₪ לפיצוי נזק שייגרם למשיב, אם ייגרם, מהוצאת צו ביניים זה. 13. הדיון שנקבע למחר, 14.8.03, יבוטל. 14. הוצאות הבקשה בסך 15,000 ₪ + מע"מ יהיו לפי התוצאות בעתירה. מיחזורפסולת