תקנות הביטוח הלאומי מועדים להגשת תובענות

תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 231א ו-233 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, ובהתייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת מועדים להגשת תובענה (א) תובענה נגד המוסד תוגש לבית הדין לעבודה לכל המוקדם בתום שלושים יום מהיום שבו הוגשה התביעה למוסד עצמו, זולת אם נתן המוסד החלטה בתביעה לפני תום המועד האמור. (ב) החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית-הדין לעבודה תוך שנים עשר חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע או מיום תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי המאוחר יותר. 2. מועד להגשת תובענה של מעביד בהעדר תובענה של עובד תובענה של מעביד, בשם עובד או התלוי בו, לגמלה לפי פרק ה' לחוק, כאמור בסעיף 393 לחוק, תוגש לבית הדין לעבודה בתוך שניים עשר חודשים מתום המועד להגשת התובענה על ידי העובד או התלויים כאמור בתקנה 1(ב), או מהיום שבו מסר המוסד הודעה למעביד על דחיית תביעתם של העובד או התלויים, הכל לפי המאוחר יותר. 3. (בוטלה) תקנותביטוח לאומי