תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 287 ו-400 לחוק ביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. מטרות ההתנדבות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית (א) אלה המטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית לענין התנדבות לפי סעיף 287(1) לחוק: (1) הנחלת הלשון העברית; (2) ביעור הבערות; (3) חינוך מבוגרים; (4) טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער; (5) קליטת עולים; (6) שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים; (7) (א) טיפול בקשישים, בנכים, בחולים, או במשפחותיהם; (ב) עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים; (8) טיפול במשפחות שכולות; (9) עזרה לקיבוצים, לישובים חקלאיים או לישובי ספר בדרך של שמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות לפי פיסקה זו הינה ארעית ואינה עולה על ששה שבועות רצופים; (10) טיפול בחיילים ובמשפחותיהם; (11) סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום, עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמיתקני המשטרה וביחידותיה; (12) התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967; (13) אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור; (14) אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים וליווים ואבטחת מסעות גדנ"ע וליווים; (15) גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול; (16) מניעת עבריינות; (17) שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים; (18) פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות. ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור בישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו איזור פעולות איבה. (19) שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002. (20) החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחת אומנה, על ידי משרד העבודה והרווחה; לענין זה, "החזקה" - בכל שעות היממה. (21) הנצחת זכר השואה וחלליה. (22) פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים, על פי הפניה של משרד ממשלתי, המוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ ישראל, או פעילות כאמור שאירגן גוף ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 287 לחוק ושמקומה ומועדה נקבעו מראש. (ב) כל מטרה ממטרות ההתנדבות המנויות בתקנת משנה (א) כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל ועידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה. 2. סייגים להתנדבות פעולה של אדם כמתנדב, המיועדת כולה או בעיקרה למען בן-משפחתו או בן משפחה של בן זוגו, או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא תיחשב התנדבות לענין תקנות אלה. 3. אישור גוף ציבורי (א) שר העבודה והרווחה יאשר גוף ציבורי לענין סעיף 287(1) לחוק אם התמלאו בו כל אלה: (1) הוא מתנהל ללא כוונת רווח; (2) הוא מפעיל לפחות מאתיים וחמישים מתנדבים במשך שנה או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002; (3) הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות; (4) יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים; (5) הוא קיים פעילות סדירה במשך ששה חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיש בקשתו לאישורו כגוף ציבורי או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002; (ב) הודעה על אישור גוף לפי סעיף 287(1) לחוק תפורסם ברשומות. 4. הגשת בקשה לאישור גוף ציבורי (א) גוף המבקש לאשרו כגוף ציבורי לענין סעיף 287(1) לחוק, יגיש לשר בקשה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד, וימסור פרטים על מטרות הגוף ופעולתו בשנה שקדמה להגשת הבקשה. (ב) לבקשה יצורפו: (1) תקנות הגוף או מסמך אחר שעל פיו פועל הגוף; (2) רשימת חברי ההנהלה של הגוף ופרטיהם האישיים, לרבות מקום עיסוקם או מקום עבודתם. 5. תקפה של הפניה תוקפה של הפניה כמשמעותה בסעיף 287(1) לחוק, יפקע כעבור שנה מתום עשייתה, זולת אם נקבע בה מועד מוקדם יותר. 6. ביטול אישור של גוף ציבורי (א) שר העבודה והרווחה רשאי לאחר שנתן לגוף הזדמנות להשמיע טענותיו, בין בפניו ובין בפני מי שהשר קבעו לכך, לבטל אישור שניתן לגוף, אם חדלו, לדעתו, להתקיים בו אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3. (ב) הודעה על ביטול אישור לפי תקנה זו תפורסם ברשומות, וכעבור שלושים ימים מיום הפרסום בטלה כל הפניה שנעשתה על ידי אותו גוף. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בניסן תשל"ח (25 במרס 1977). תקנות הביטוח הלאומי (תשלום פיצויים בשל עוולה של מתנדב), תשמ"א-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 21), התשל"ו-1976 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. מינוי ועדה לטיפול בתביעות שר האוצר ימנה ועדה של שלושה, אשר אחד מחבריה לפחות יהיה חבר לשכת עורכי הדין, לטפל בתביעות לתשלום פיצויים לפי סעיף 38 לחוק, ויפרסם על כך הודעה ברשומות. 2. תביעה לתשלום פיצויים (א) תביעה לתשלום פיצויים תכיל פרטים אלה: (1) שמו של הנפגע או הניזוק, מענו, גילו והתעסקותו; (2) שמו ומענו של המתנדב; (3) תיאור האירוע שבו נגרמו הפגיעה או נזק; (4) שמותיהם ומעניהם של עדים שנכחו במקום האירוע; (5) סכום הפיצויים הנתבע ואופן חישובו. (ב) לתביעה יצורפו - (1) תצהיר המאמת את העובדות הכלולות בתביעה; (2) ההוכחות או הטענות שאין לתובע זכות לפיצויים מאדם אחר זולת המתנדב. (ג) היה התובע תלוי בנפגע או בניזוק, כמשמעותו בפקודת הנזיקין (נוסח חדש), יצרף ראיות להוכחת תלותו. 3. שמיעת טענות והחלטה יושב ראש הועדה שנתמנתה לפי תקנה 1 יעביר למתנדב העתק מן התביעה על מצורפיה ויתן הזדמנות לתובע ולמתנדב להשמיע טענותיהם לפני הועדה; הוא ימציא להם בכתב את ההחלטה המנומקת של המדינה. הפיצויים שאוצר המדינה ישלם לפי סעיף 38 לחוק לא יעלו - (1) בשל נזק גוף - על סכום שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל לפי סעיף 4 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; (2) בשל נזק אחר - על הסכום המשתלם לפי סעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, בשל נזק מלחמה ונזק עקיף. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל"ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192א ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מתנדב", "התנדבות לעבודה" ו"מעסיק" - כמשמעותם בתקנות-שעת-חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), תשכ"ז-1967 (להלן - תקנות המתנדבים); "אזור מוחזק" - אזור מוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל. 2. החלת הוראות פרק ג' לחוק הוראות פרק ג' לחוק יחולו לגבי מתנדב בהיותו מועסק בהתנדבות לעבודה באזור מוחזק (להלן - מתנדב באזור) למשך תקופת תקפן של תקנות המתנדבים. 3. חישוב הגימלה הגימלה לגבי מתנדב באזור מוחזק תיקבע לפי הכללים שלפיהם נקבעת הגימלה לגבי מתנדב לפי תקנות המתנדבים. 4. חובת תשלום דמי ביטוח היה מעסיקו של המתנדב באזור מוחזק תושב ישראל - ישלם בעדו דמי-ביטוח כאמור בתקנות המתנדבים. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתשרי תשל"ד (1 באוקטובר 1973). התנדבותתקנותביטוח לאומי