תקנות הביטוח הלאומי תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 170, 171 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "הפקודה" - פקודת מס הכנסה; "שכר" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה; "שכר חודשי רגיל" - שכר שנהוג לשלמו לעובד מדי חודש; "תשלום נוסף" - שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים. 2. פטור מתשלום דמי ביטוח לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 9(5), (11) ו-(12) לפקודה. 3. תשלומים חודשיים תשלום חודשי לעובד, שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, בהתאם לדיווח של העובד, יראו כשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו משולם התשלום החודשי האמור. 4. הפרשים הפרשים ייראו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו. 5. תשלום נוסף על תשלום נוסף יחולו, לענין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה: (1) אם שיעורו 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה, יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים). (2) אם שיעורו נמוך מ25% מהשכר החודשי הרגיל, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם. 6. (בוטלה) 7. מועד תשלום דמי ביטוח המועד לתשלום דמי ביטוח, החלים על תשלומים חודשיים כאמור בתקנה 3, על הפרשים כאמור בתקנה 4 ועל תשלום נוסף כאמור בתקנה 6, הוא ב15 לחודש שלאחר החודש שבו שולמו. 8. תחולה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995). תקנותביטוח לאומי