תקנות הגבלים עסקיים

תקנות הגבלים עסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "בקשה" - בקשה, פניה או ערר המוגשים לבית הדין או לאב בית הדין לפי הענין; "תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. פרק ב': הסדר כובל 2. בקשה לאישור הסדר כובל בקשה לאישור הסדר כובל לפי סעיף 7(א) לחוק תיערך לפי טופס 1 בתוספת (בפרק זה - בקשה לאישור). 3. מתנגד לבקשה לאישור (א) מתנגד לפי סעיף 8(ב) יגיש כתב התנגדות מנומק במספר עותקים מספיק לבית הדין ולהמצאה לבעלי הדין. (ב) הוגשה התנגדות, יראו את המתנגד, לכל ענין, כמשיב נוסף בבקשה. 4. צירוף צד המבקש לעשות הסדר כובל שלא צויין בבקשה לאישור כמבקש, רשאי להודיע לבית הדין כי הוא מצטרף לדיון; מיום שהצטרף יראוהו, לכל ענין, כמבקש. 5. בקשה למתן היתר זמני (א) בקשה למתן היתר זמני לפי סעיף 13(א) לחוק תוגש לאב בית הדין ותצורף אליה המלצת הממונה. (ב) המבקשים והמשיבים בבקשה למתן היתר זמני יהיו אלה שבבקשה לאישור. 6. בקשה לביטול היתר זמני המשיבים בבקשה לפי סעיף 13(ג) לחוק יהיו הצדדים להסדר הכובל, ואם הוגשה הבקשה בידי משיב בבקשה לאישור - גם הממונה. 7. ערר על ביטול הפטור המשיבים בערר לפי סעיף 15(א) לחוק הם הממונה והצדדים להסדר הכובל שלגביו ניתן פטור. 8. בקשה לביטול או לשינוי אישור המשיבים בבקשה לפי סעיף 12(א) לחוק הם מי שהיו המבקשים והמשיבים בבקשה לאישור. פרק ג': מיזוג חברות 9. משיב בערר על התנגדות הממונה למיזוג חברות המשיב בערר לפי סעיף 22(א) לחוק הוא הממונה. 10. משיבים בערר על הסכמת הממונה למיזוג חברות המשיבים בערר לפי סעיף 22(ב) לחוק הם הממונה והחברות המבקשות להתמזג. 11. בקשה להפרדת חברות (א) בקשת הממונה לפי סעיף 25 לחוק תכלול בנוסף לאמור בתקנה 16(ב), את הפרטים הבאים: (1) מהות המיזוג; (2) הפגיעה שפוגע המיזוג בתחרות או בציבור; (3) דרכים להפרדת החברות שמוזגו. (ב) המשיבות בבקשה הן החברות שמוזגו. פרק ד': מונופולין וקביעת הממונה 12. משיב בערר על דרישת הממונה המשיב בערר לפי סעיף 28 לחוק הוא הממונה. 13. בקשה להסדרת פעולות (א) בקשת ממונה או ארגון צרכנים, לפי סעיף 30 לחוק, תכלול בנוסף לאמור בתקנה 16(ב), את הפרטים הבאים: (1) מהות המונופולין; (2) הפגיעה שפוגע המונופולין בציבור; (3) הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע את הפגיעה. (ב) המשיב בבקשה הוא בעל המונופולין. 14. בקשה להפרדת מונופולין (א) בקשת ממונה לפי סעיף 31 לחוק, תכלול בנוסף לאמור בתקנה 17(ב), את הפרטים הבאים: (1) מהות המונופולין; (2) הפגיעה שפוגע המונופולין בציבור; (3) הטעמים שבגללם יש לנקוט בדרך הפרדת המונופולין ולא להסתפק בהסדרת פעולותיו לפי סעיף 30 לחוק; (4) דרכים להפרדת המונופולין. (ב) המשיב בבקשה הוא בעל המונופולין. 15. ערר על קביעת הממונה. המשיב בערר לפי סעיף 43(א) לחוק הוא הממונה. פרק ה': כתב בקשה וכתב תשובה סימן א': כתב בקשה וכתב תשובה 16. הגשת בקשה (א) בקשה תוגש לבית הדין חתומה בידי המבקש במספר עותקים מספיק בשביל בית הדין ולשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין. (ב) בבקשה יפורטו שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים, שמות המשיבים, מען המשיבים ונימוקי הבקשה. (ג) לבקשה יצורפו העתקי החלטה של הממונה או של בית הדין, לפי הענין. 17. הגשת תשובה (א) תשובה תוגש לבית הדין חתומה בידי המשיב במספר עותקים מספיק בשביל בית הדין ולשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין. (ב) בתשובה יפורטו שם המשיב, מענו ומען למסירת מסמכים, שמות המבקשים ונימוקי התשובה. (ג) תשובה תוגש לבית הדין תוך שלושים ימים מיום שהומצאה הבקשה למשיב. 18. תצהיר לבקשה או לתשובה יצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה או לתשובה, שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא וכן רשאי הוא להצהיר לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך. 19. המצאה המצאת כתבי הבקשה וכתבי התשובה תיעשה בידי בית הדין. סימן ב': הדיון בבקשה 20. קביעת מועד הדיון והזמנת בעלי הדין (א) קביעת מועד הדיון והזמנת בעלי הדין לדיון תיעשה בידי בית הדין. (ב) ההזמנה תישלח שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון. 21. דיון שלא בפני בעלי הדין לא התייצב בעל דין במועד שנקבע לדיון בבקשה, רשאי בית הדין לדחות את הדיון או לדון בבקשה שלא בפניו. 22. סדר הדיון וסיכומים (א) בית הדין יקבע את סדר שמיעת בעלי הדין. (ב) בית הדין רשאי לצוות על בעלי הדין לסכם את טענותיהם בעל פה או בכתב. 23. טענות הממונה הממונה יוזמן לכל דיוני בית הדין והוא רשאי להביע את עמדתו בכל שלב של הדיון. 24. חקירת מצהיר (א) בעל דין רשאי לחקור מצהיר חקירה שכנגד ובלבד שהודיע על כך בדואר רשום לבית הדין ולבעל הדין שכנגד שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון. (ב) לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות מיוחדת של בית הדין. (ג) בית הדין רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר לשם חקירה, והוראות תקנת משנה (ב) יחולו. 25. מומחה מטעם בית הדין (א) בית הדין רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לקבוע מומחה או מומחים לענין שבמחלוקת בין בעלי הדין. (ב) נקבע מומחה כאמור בתקנת משנה (א) לפי בקשת כל בעלי הדין או בהסכמתם, לא יהיו בעלי הדין רשאים להביא עדות נוספת של מומחה לענין הנדון, אלא ברשות בית הדין, ומטעמים שיירשמו. (ג) בית הדין רשאי להורות, בכל עת, לבעלי הדין או לאחד מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע לכיסוי שכרו והוצאותיו של מומחה; בגמר הדיון יחליט בית הדין מי ישא בשכר ובהוצאות המומחה. (ד) בתקנה זו, "מומחה" - מי שעוסק כמומחה בנושא שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע. 26. דיני ראיות בית הדין לא יהיה קשור בדיני ראיות, פרט לדינים בדבר חסינות עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971. 27. צירוף בעלי דין בית הדין רשאי, בכל שלב של הדיון, לצרף כבעל דין מי שימצא לנכון ובתנאים שייראו לו. 28. פומביות הדיון דיוני בית הדין יתקיימו בפומבי זולת אם החליט בית הדין אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו. 29. רישום פרוטוקול הדיונים יירשמו בפרוטוקול בדרך שיקבע בית הדין. 30. מתן החלטה (א) החלטת בית הדין תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי המותב. (ב) החלטת בית הדין תהיה על פי דעת רוב חברי המותב, אך כל אחד מהם רשאי לרשום דעה חולקת וליתן את נימוקיו לכך; אם אין רוב לדעה אחת - תכריע דעת אב בית הדין. סימן ג': שונות 31. המצאת מסמכים על המצאת מסמכים והחלטות לפי תקנות אלה יחול פרק ל"ב לתקנות סדר הדין, בשינויים המחוייבים. 32. הוצאות עדים (א) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית הדין, רשאי בית הדין לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית משפט. (ב) העיד אדם בבית הדין כמומחה, ישולם לו, בנוסף לדמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה לבית הדין. (ג) אוצר המדינה לא יחוייב לשלם לפי תקנת משנה (ב) שכר מומחה העולה על השיעורים הקבועים בתוספת השניה לתקנות סדר הדין. 33. תשלום הוצאות בית הדין רשאי להחליט בדבר הוצאות בעלי הדין, לרבות שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר ייראה לו בנסיבות הענין. 34. חילופי חבר מותב בית הדין (א) נבצר מחבר מותב בית הדין להמשיך בדיון, ימנה אב בית הדין חבר אחר תחתיו. (ב) מונה חבר אחר למותב בית הדין, יימשך הדיון מהשלב שאליו הגיע, אולם רשאי אב בית הדין להורות שראיות שנגבו ייגבו מחדש. 35. סדרי דין באין הוראה בחיקוק בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק או בתקנות אלה, ידון בית הדין בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה. 36. בקשות בפני אב בית הדין פרק זה יחול גם על בקשות הנידונות בפני אב בית הדין, כשבכל מקום שנאמר "בית הדין" יבוא "אב בית הדין". פרק ו': ערעור 37. סדרי דין בערעור על ערעור לבית המשפט העליון לפי סעיף 39 לחוק יחולו בשינויים המחוייבים הוראות פרק ל' לתקנות סדר הדין למעט סימנים א', ב'. פרק ז': שונות 38. ביטול בטלות - (1) תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי הדין של המועצה), התש"ך-1960; (2) תקנות בתי המשפט (ערעורים בעניני הגבלים עסקיים), התש"ך-1960. תוספת (תקנה 2) טופס 1 (תקנה 2) בבית הדין להגבלים עסקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים רח' צלאח א-דין 40, ירושלים תיק הע/___ בקשה לאישור הסדר כובל בהתאם לסעיף 7 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, מוגשת בקשה לאישור הסדר כובל שפרטיו הם אלה: 1. הצד(דים) להסדר הכובל המבקש(ים) החלטה: שם מען מען למסירת ___מען למסירת מסמכים 2. שמות הצדדים להסדר ומעניהם ___ 3. צורת ההסדר בכתב או בעל פה ___ 4. נעשה ההסדר בכתב - תיאור המסמכים הקובעים אותו ואלה הנוגעים לו: (1) (2) (3) (4) 5. הנכס נשוא ההסדר ___ 6. מהות הכבילה ___ 7. תקופת ההסדר הכובל ___ 8. עיקרי הטעמים המצדיקים אישור ההסדר בידי בית הדין. * העתקי המסמכים המתוארים בסעיף 4 מצורפים בזה. * הנני מצהיר שכל הפרטים האמורים הם מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים הם הנכונים ושמלבדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגע לו. פרטי ההסדר הכובל האמור נמסרו לרישום במרשם ההסדרים הכובלים ביום ___ * הריני מבקש שבית הדין יורה בתוקף סמכותו לפי סעיף 42 לחוק, שההסדר האמור/חלק מההסדר האמור הדן ב___ לא יהיה פתוח לעיון הציבור מהנימוקים האלה:___ * אני מבקש היתר זמני לפי סעיף 13 לחוק. תאריך * מחק את הטעון מחיקה. תקנות הגבלים עסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב), 17, 20(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אדם קשור" - אדם השולט בצד למיזוג, תאגיד הנשלט בידי צד למיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם; "בעל מונופולין" - בין שהוכרז לפי החוק ובין שלא הוכרז; "טובין" - לרבות שירותים ולרבות זכויות; "חברת בת" - חברה שחברה אחרת שולטת בה; "חברה מתמזגת" - לרבות אדם קשור לה; "טובין תחליפיים" - הקבוצה המצומצמת של טובין שאספקתם מהווה בעיני הצרכן תחליף ישיר ומשמעותי לטובין מסוימים, לרבות בהיבט הגאוגרפי; "שוק מוצר" - טובין מסוימים וקבוצת הטובין התחליפיים להם; נקבעת הגדרת שוק מוצר בפסק דין של בית הדין להגבלים עסקיים או בערעור עליו, או בהחלטה של הממונה על הגבלים עסקיים או בערר עליה, חזקה כי היא הגדרת שוק המוצר לענין תקנות אלה; "שוק מוצר משיק" - שוק מוצר שטובין הכלולים בו משמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין משוק אחר, וכן שוק מוצר שהטובין הכלולים בו - מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים - מיוצרים, משווקים או מופצים יחד עם טובין משוק מוצר אחר, או שהם מוצרים משלימים להם. 2. מרשם ההגבלים העסקיים מרשם ההגבלים העסקיים יכלול תיקי הסדרים כובלים, תיקי מיזוג חברות ותיקי מונופולין, שינוהלו כאמור בתקנות אלה, בכפוף לאמור בסעיף 42 לחוק. 3. תיקי הסדרים כובלים (א) המבקש פטור מקבלת אישור בית הדין לפי סעיף 14 לחוק (להלן - בקשה לפטור), יגיש לממונה בקשה בשלושה עותקים לפי טופס 1 בתוספת; ואולם בקשה לפטור בגין הסדר כובל הנלווה למיזוג שהוגשה עליו הודעת מיזוג כאמור בתקנה 4, תוגש כחלק מהודעת המיזוג, שבטופס 2 או 3 בתוספת, לפי הענין. (ב) עם הגשת עותק בקשה לאישור או בקשה לפטור כאמור, יפתח הממונה תיק הסדר כובל. (ג) תיק הסדר כובל יכיל מסמכים הנוגעים לאותו הסדר, כמפורט להלן: (1) בתיק בקשה לאישור הסדר כובל (להלן - בקשה לאישור) - כל בקשה לאישור, כל פסק דין שניתן בבקשה, כל החלטה שניתנה לגביה והעתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים; (2) בתיק בקשה לפטור - עותק הבקשה לפטור, כל החלטה של הממונה בבקשה, כל פסק דין שניתן בערר על החלטת הממונה או בערעור על פסק הדין בערר וכן צילום מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות. 4. פרטי הודעת מיזוג (א) הודעת מיזוג תוגש לממונה כשהיא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת (להלן - הודעה מלאה), בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג). (ב) מגיש הודעת מיזוג, שהוא או אדם קשור אליו הגיש במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד ההגשה, הודעת מיזוג אחרת (להלן - ההודעה הראשונה), שפרטיה עדיין נכונים, מלאים ועדכניים במועד הגשת ההודעה החדשה, רשאי להפנות בהודעת המיזוג החדשה להודעה הראשונה (להלן - הודעה על דרך ההפניה); מגיש הודעה על דרך הפניה ימלא את ההצהרה שבנספח לטופס 2 בתוספת ויצרף להודעת המיזוג החדשה העתק מההודעה הראשונה. (ג) בהתקיים כל התנאים המנויים להלן, יהיו צדדים למיזוג רשאים להגיש הודעת מיזוג בנוסח הקבוע בטופס 3 שבתוספת (להלן - הודעה מקוצרת): (1) חלקן המצרפי בישראל של החברות המתמזגות, לרבות כל אדם קשור למי מהן, בשוק המוצר נושא עסקת המיזוג - אינו עולה על שלושים אחוזים; (2) אף אחת מהחברות המתמזגות, לרבות כל אדם קשור למי מהן, אינה בעל מונופולין בשוק מוצר משיק לשוק המוצר נושא עסקת המיזוג; (3) אף אחת מהחברות המתמזגות, לרבות אדם קשור למי מהן, אינה צד להסדר עם צד שלישי המתחרה בה בשוק המוצר נושא עסקת המיזוג. (ד) הגישו צדדים למיזוג הודעות מקוצרות, רשאי הממונה להודיע להם, בתוך 15 ימים, כי עליהם להגיש הודעה מלאה, אם לדעת הממונה - (1) לא מתקיימים התנאים שבתקנת משנה (ג), כולם או חלקם, אם התעורר ספק של ממש בדבר נכונות הנתונים הכלולים בהודעה המקוצרת; (2) הגדרת שוק המוצר שנתן מגיש ההודעה המקוצרת אינה נכונה; (3) החברות המתמזגות מתחרות בשוק מוצר אחר, שאינו שוק המוצר נושא המיזוג, וחלקן המצרפי בו עולה על שלושים אחוזים ועלול, בנסיבות הענין, לעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות. (ה) הודיע הממונה כאמור בתקנת משנה (ד), והוגשו הודעות מיזוג מלאות - יחל מנין שלושים הימים הקבוע בסעיף 20(ב) לחוק, עם הגשת ההודעות המלאות. (ו) הודעת מיזוג על פי תקנה זו תוגש לממונה בארבעה עותקים. (ז) בתקנה זו, "שליטה", לענין הגדרת אדם קשור - היכולת לכוון, במישרין או בעקיפין, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חזקה על אדם שהוא בעל שליטה אם הוא - (1) מחזיק ביותר ממחצית הזכות להצביע מכוח מניות או סוג מניות, באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לאסיפה כללית בתאגיד אחר, או מהזכות למנות למעלה ממחצית ממספר הדירקטורים, ובתאגיד שאינו חברה - מהזכות למנות בעלי תפקידים דומים; (2) מחזיק בזכות למנות מנהל כללי באותו תאגיד; (3) מחזיק ביותר משלושים אחוזים מזכות בתאגיד, ובלבד שאין אדם אחר מחזיק יותר ממחצית מזכות כאמור; לענין זה, "זכות בתאגיד" - כהגדרתה בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001; (4) צד להסדר עם בעלי מניות אחרים בדבר אופן הצבעתם בענינים שונים בחברה, בדבר אופן ניהולה של החברה או בדבר מינוי מנהלים וחלקם המצרפי של הצדדים להסדר מגיע לשיעור הנקוב בפסקה (3) לפחות. 5. תיקי מיזוג חברות ניתנה הסכמת הממונה למיזוג, יפתח הממונה תיק מיזוג חברות, שיכיל מסמכים הנוגעים לאותו מיזוג, כמפורט להלן: (1) הודעת המיזוג, למעט הפרקים הסודיים שבה, ולמעט מצורפיה; (2) כל החלטה של הממונה במיזוג; (3) כל החלטה של בית הדין או אב בית הדין; (4) כל החלטה של בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק; (5) צילום של כל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים; (6) כל החלטה של הממונה בענין הסדר כובל הנלווה למיזוג שעליו הוגשה בקשה לפטור וכל החלטה שנתן בית הדין, אב בית הדין או בית המשפט העליון לגבי בקשה לפטור כאמור. 6. תיקי מונופולין (א) הכריז הממונה על קיום מונופולין לפי סעיף 26 לחוק או קבע כי קבוצת ריכוז היא בעל מונופולין לפי סעיף 43(א) לחוק, ייפתח הממונה תיק מונופולין. (ב) תיק מונופולין יכיל את המסמכים האלה לגבי אותו בעל מונופולין: (1) כל הכרזה או קביעה כאמור בתקנת משנה (א); (2) צילום מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים ומכל דרישה שדרש הממונה לפי סעיף 27 לחוק; (3) נוסח ההוראות שהועמדו לעיון הציבור לפי סעיף 30(ה) לחוק וכל פניה של הממונה לבית הדין לפי סעיף 31 לחוק; (4) כל ערר שהגיש בעל מונופולין, או שהגישו חברי קבוצת ריכוז, לבית הדין; (5) כל החלטה של בית הדין או של אב בית הדין בערר כאמור בפסקה (5) וכל החלטה שנתן בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק. 7. פרטי הפרסום ברשומות ובעיתונים היומיים (א) ההודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות ובשני עיתונים יומיים לפי סעיף 7 לחוק בקשר לרישום בקשה לאישור הסדר כובל, תכלול פרטים אלה: (1) שמות הצדדים להסדר; (2) הנכס או השירות שלגביו נעשה ההסדר; (3) מהות הכבילה; (4) המקום והזמן בהם יכול הציבור לעיין בפרטי ההסדר. (ב) ההודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות לפי סעיף 42(ג) לחוק בקשר לאישור הסדר כובל, תכלול פרטים אלה: (1) שמות הצדדים להסדר; (2) החלטת בית הדין בבקשה לאישור; (3) תאריך מתן ההחלטה. (ג) ההודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות ובשני עיתונים יומיים לפי סעיף 21 לחוק בקשר להודעת מיזוג, תכלול פרטים אלה: (1) שמות החברות המתמזגות; (2) הנכס או השירות שבו עוסקות החברות המתמזגות; (3) החלטת הממונה, לרבות עיקרם של תנאים ככל שהותנו; (4) כל החלטה בדבר שינוי או ביטול תנאים; (5) המקום והזמן שבהם יכול הציבור לעיין בתיק המיזוג. (ד) בפרסום הכרזה על מונופולין ברשומות לפי סעיף 26 לחוק יציין הממונה את שם בעל המונופולין ואת הנכס או השירות שלגביו קיים המונופולין. (ה) הודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות לפי סעיף 14 לחוק בקשר לבקשה לפטור, תכלול פרטים אלה: (1) שמות הצדדים להסדר; (2) הנכס או השירות שלגביו נעשה ההסדר; (3) מהות הכבילה; (4) עיקרי החלטת הממונה, לרבות תנאים, ככל שהותנו; (5) כל החלטה בדבר שינוי או ביטול תנאים; (6) המקום והזמן שבהם יכול הציבור לעיין בפרטי ההסדר. 8. עיון הציבור תיקי בקשות לאישור הסדרים כובלים, תיקי בקשות לפטורים שניתנו לפי סעיף 14 לחוק, תיקי מיזוג שניתנה עליהם הסכמת הממונה ותיקי מונופולין - יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי רשות ההגבלים העסקיים בירושלים, בימים ובשעות שיקבע הממונה וכן באתר האינטרנט של הרשות. 9. קביעת מחזור המכירות במיזוג חברות לענין סעיף 17(א)(2) לחוק, יהיה מחזור המכירות של חברות מתמזגות כמפורט להלן: (1) מחזור המכירות של כל חברה מתמזגת יכלול את ערך מכירותיה לפי דוחות כספיים מבוקרים, בלא מס ערך מוסף ובלא מס קניה; היו לחברה המתמזגת חברות-אם או חברות-בת, ייקבע מחזורה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים; (2) מחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות לא יפחת מ-10 מיליון שקלים חדשים לכל אחת, ומחזור המכירות המצרפי של כל החברות שהן צד למיזוג לא יפחת מ-150 מיליון שקלים חדשים. 10. ביטול תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות), התשמ"ט-1989 - בטלות. 11. תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט לענין האמור בתקנת משנה (ב), 30 ימים מיום פרסומן. (ב) תחילתה של תקנה 8, לענין פרסום באינטרנט, ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), והחובה לפיה תחול על תיקים שנפתחו החל באותו יום. תקנות הגבלים עסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), תשכ"ד-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "הסדר לענין סעיף 10א לחוק" - הסדר שלגביו ניתן אישור על ידי השר כי כל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית, בים או באויר; "השר" - שר התחבורה. 2. מסירת הודעה הודעה על הסדר לענין סעיף 10א לחוק תימסר בטופס שבתוספת ב-4 עותקים. 3. מתן הצהרה מוסר ההודעה יצהיר שכל הפרטים שבה מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים לטופס נכונים ושמלבדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגע לו. 4. חתימת הטופס כל טופס ייחתם לפני הגשתו על ידי צד להסדר. 5. צירוף מסמכים היה הסדר בכתב, יצורפו לטופס המוגש המסמכים המקוריים הקובעים את ההסדר או הנוגעים לו, או העתקיהם או צילומיהם שאחד מהם המצורף לכל טופס יהיה מאושר כהעתק נכון. 6. אישור קבלה השר יאשר בכתב קבלת ההודעה. תקנות הגבלים עסקיים (אגרות), התשמ"ט - 1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ב)(1)(ד) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. חובת תשלום אגרה (א) מבקש שאינו הממונה ישלם עם הגשת הבקשה אגרה כמפורט להלן. (ב) לא ייזקק בית הדין לבקשה אלא אם כן שולמה האגרה. 2. אגרות (א) בבקשות המפורטות להלן תשולם אגרה של 2,144 שקלים חדשים: (1) בקשה לאישור הסדר כובל (סעיף 7 לחוק); (2) ערר על התנגדות הממונה למיזוג חברות (סעיף 22(א) לחוק); (3) ערר על דרישת הממונה (סעיף 28 לחוק); (4) ערר על קביעת הממונה (סעיף 43(ג) לחוק). (ב) בבקשות המפורטות להלן תשולם אגרה של 854 שקלים חדשים: (1) בקשה להיתר זמני (סעיף 13(א) לחוק); (2) בקשה לביטול היתר זמני (סעיף 13(ג) לחוק); (3) ערר על החלטת הממונה להעניק פטור או שלא לבטל פטור שהעניק (סעיף 15 לחוק); (4) ערר על הסכמת הממונה למיזוג חברות (סעיף 22(ב) לחוק); (5) בקשה להסדרת פעולות מונופולין (סעיף 30 לחוק). 3. הצמדה למדד (א) הוראות תקנה 12(א) ו-(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשמ"ח-1987, יחולו על האגרות לפי תקנות אלה, בשינויים המחוייבים. (ב) מנהל בתי המשפט יפרסם הודעה ברשומות על השינוי בשיעור האגרות כמתחייב מהוראות תקנת משנה (א). דיני חברותהגבלים עסקייםתקנות