תנאים להכרה במכללה

החלטה בפנינו בקשת "מכללת חושן - מרכז להלכה ולמשפט עברי" (להלן - מכללת חושן) להכרה כמוסד חינוכי מוכר לענין תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001 (להלן - התקנות). ע"פ סעיף 2(א) לתקנות, אדם המבקש רשיון טוען-רבני חייב לעמוד בבחינות הנערכות על ידי ועדה בוחנת שמינה נשיא בית הדין הגדול, וכן בשורה של תנאים נוספים הקבועים בתקנות, ביניהם - לימודים לאחר גיל 18 במשך של ארבע שנים לפחות בישיבה או שלוש שנים במוסד חינוכי שהוכר לענין זה על ידי ביה"ד הגדול, וכן זכאות לתעודת גמר של המוסד החינוכי. האפשרות ללימודים במוסד חינוכי מוכר, כאלטרנטיבה ללימודים בישיבה, נוספה בתיקון משנת תשנ"א לתקנות הקודמות (תקנות הטוענים הרבניים, התשכ"ח-1968). התיקון בא על מנת לאפשר לנשים, אשר השקיעו שנים בלימוד תורה ונמצאות במצב דומה לבוגרי ישיבות, ומעוניינות להכשיר עצמן כטוענות בפני בתי הדין, לקבל רשיון טוען-רבני. בשנת תשנ"ה קבע בית הדין הגדול קריטריונים למוסדות חינוכיים אשר מבקשים לקבל הכרה על פי התקנות. קריטריונים אלו פורסמו ברבים ע"י הנהלת בתי הדין הרבניים, וניתנים על ידה לכל דורש. להלן הקריטריונים העיקריים: א. המוסד מקיים לימודים סדירים במשך השנה 3 פעמים בשבוע, לפחות 4 שעות בכל פעם (להוציא חופשות, חגים וכיו"ב). ב. המוסד מעניק תעודת גמר למסלולי הלימודים שבו וקיים פיקוח על מערכת הבחינות ועל הזכאות לתעודה. ג. תנאי הקבלה למוסד מחייבים, בין השאר, לימודים יסודיים ותיכוניים במשך 12 שנה. ד. משך הלימודים במוסד לתעודה כאמור בסעיף ב' לא יפחת משלוש שנים. ה. רמת הלימודים התורניים במוסד, גבוהה ונאותה. ו. המוסד דורש מתלמידיו קיום אורח-חיים דתי ומקיים פיקוח נאות על כך. ז. סגל המורים או המורות במוסד הוא קבוע. ח. למוסד מוניטין חיובי ברמתו הלימודית, התורנית והדתית. כמו כן נקבע בקריטריונים, כי בית הדין הגדול רשאי לדרוש ממוסד המבקש הכרה, חומר נוסף בכתב או מענה לשאלונים או כל חומר אחד שיידרש, וכן רשאי בית הדין לדרוש מהמבקש להתייצב בפני ועדה שתמונה על ידו, ולהשיב לשאלות שיישאל. ביום י"ט כסלו תשס"ג (24.11.02) הגישה מכללת חושן אל הנהלת בתי הדין הרבניים את בקשתה המקורית למתן הכרה כמוסד חינוכי. בבקשתה נכתב, בין היתר, כי המבקשת הינה מכללה להכשרת טוענים רבניים אשר חרטה (כך במקור!) על דגלה להכשיר טוענים רבניים ברמה הגבוהה ביותר הניתנת כיום בישראל. נאמר שם כי המכללה מנוהלת על ידי חברת חושן מכללה לטוענים רבניים בישראל בע"מ, כי דיקאן המכללה הינו פרופ' אבנר חי שאקי, וכי ראש המכללה הינו מר X. הבקשה מתארת את תנאי הקבלה למכללה, ביניהם דרישה לאורח חיים דתי, השכלה תורנית והמלצה מרב המכהן בפועל. כן מתוארים ימי הלימוד ושעותיו, תכנית הלימודים, סגל המרצים התורני, הפיקוח על החומר הנלמד, ועוד. לבקשה צורפו נספחים, וביניהם חוברת הנחזית כחוברת מידע ותקנון משמעת, וכן טיוטת ספר לימוד בן שני חלקים ובהם כ-800 עמודים. כעבור יומיים מהגשת הבקשה, התבקשה מכללת חושן ע"י היועץ המשפטי לשיפוט הרבני, שערך בדיקה מיקדמית לבקשה, לתקן כמה ליקויים טכניים בבקשה, להשיב בתצהיר לשאלות שפורטו במכתבו, להמציא מסמכים שנדרשו וכן מסמכים אשר תומכים בתשובות לשאלות אלו. ביום י"א טבת התשס"ג (16.12.02) הגישה מכללת חושן בקשה מתוקנת להכרה כמוסד חינוכי. בבקשה המתוקנת תוקנו כמה פגמים טכניים בבקשה המקורית, צורפו מסמכים שונים, וביניהם מכתב של פרופ' מיכאל קורינאלדי, ב"כ מכללת חושן, מכתב המתיימר להשיב על השאלות שהופנו למכללה. ביום ג' שבט תשס"ג (6.1.03) העבירה הנהלת בתי הדין אל בית הדין הגדול את בקשת מכללת חושן, בצרוף אסופת מסמכים, אשר הצטברו אצל הנהלת בתי הדין בכל הקשור לפעילותה והתנהלותה של המכללה המבקשת. ביום י"א שבט תשס"ג (14.1.03) מינה ביה"ד הגדול את מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אליהו בן-דהן, כועדת בדיקה לבקשת ההכרה. הרב בן דהן שלח ביום י"ח שבט תשס"ג (21.1.03) מכתב אל המכללה ובו נכתב: "1 בהתאם להחלטת בית הדין הגדול מיום י"א שבט תשס"ג (14.1.03), מוניתי כועדת בדיקה לצורך הבקשה שבנדון. לוטה החלטת בית הדין. 2. אסב תשומת לבך, כי לטעמי, לא השבתם באופן מלא על מכתבו של יועצנו המשפטי, עו"ד שמעון יעקבי, מיום כ"א כסלו תשס"ג (26.11.2002). הנכם נדרשים להשלים את תשובותיכם, לצרף את כל המסמכים שנדרשו, לרבות תצהיר ערוך כדין אשר יתייחס גם לדרישותי במכתבי זה (איננו מסתפקים לענין זה בתצהיר כללי, אשר כשר בהליכי בג"ץ בלבד או בית משפט למשפחה). 3. לנוחיותכם, להלן הסעיפים במכתב הנ"ל, שלא השבתם עליהם, באופן מלא או חלקי: סעיף 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18. 4. ע"פ הידוע לנו, פרופ' אבנר שאקי איננו משמש כ"דיקאן המכללה", ובודאי לא כנשיאה. אם הנכם עומדים על טענתכם בענין זה, הואילו נא לצרף תצהיר מפורט, אשר יתייחס לכל חודש וחודש בו שימש פרופ' שאקי בתפקידיו הנ"ל. צרפו גם חוזה העסקה, והוכחות לתשלום שכר. 5. אבקש להעביר אלי את מסמכי היסוד של העמותה החדשה, לרבות קורות חיים של חברי העמותה. 6. אבקשכם להעביר אלי את כל המסמכים אשר יכולים להעיד על המוניטין של העמותה החדשה, ברמת הלימודים, התורנית והדתית. 7. נא להעביר אלינו את שמות התלמידים שלכם, כשהם מחולקים לקבוצות הלימוד. כמו כן נא לפרט ביחס לכל קבוצה בנפרד את טבלת מערכת השעות, ביחס לכל שנת תשס"ג, תוך ציון מקצוע הלימוד במסגרת מערכת השעות, לרבות שמות המרצים. לידיעתך, עשויה להיערך ביקורת פתע על ידי נציג שלי, והמרצים ו/או התלמידים עשויים להידרש להשיב לשאלות של הנציג. 8. נא להעביר אלינו חוזי העסקה עם המרצים, לרבות הוכחות לתשלום שכר. 9. אבקש לדעת אם מר X נושא תפקיד כלשהו במכללת חושן ו/או בעמותה החדשה ו/או בכל תאגיד שיש לו קשר כלשהו עם העמותה, ומהו אותו תפקיד. כן אבקש לדעת אם מי מקרובי משפחתו של מר X, נושא תפקיד כלשהו בתאגידים הנ"ל (לרבות העמותה החדשה). אסב תשומת לבך כי ידוע לנו, שמר אורן מלעי הינו אחיו של מר X. 10. אבקש להמציא לי הוכחות כי כל ההתחייבויות של התלמידים הומחו כדין לעמותה החדשה, וכי התחייבויותיהם אלה, אינן משועבדות לתאגיד אחר. 11. כן אבקש להמציא לי הוכחות בדבר האיתנות הכלכלית של העמותה החדשה, ובמיוחד הוכחות כי אם לא תצליחו להשלים שלוש שנות קיום, ו/או אם תידרשו לעשות כן ע"פ דין, תהיה לתלמידים האפשרות לגבות את אשר יש להשיב להם על פי דין, אם שילמו לכם שכר לימוד בשיקים דחויים או באמצעות כרטיסי אשראי." למרבה הצער, המכללה המבקשת לא שיתפה פעולה עם ועדת הבדיקה, ובכך טירפדה את עבודתה. משכך, הוחלט על ידי ביה"ד הגדול לדון בבקשה לגופה, וביום כ"ז ניסן תשס"ג (29.4.03) ניתנה הוראה להנהלת בתי הדין להעביר לבית הדין הגדול, עם העתק אל המכללה, כל חומר נוסף שהצטבר בעניינה של המבקשת, והמכללה נדרשה להגיב על כך עד ליום א' בסיון תשס"ג (1.6.03). מאחר וחלק מן החומר התייחס באופן אישי למר X, שהוצג בתחילה כראש המכללה ומאוחר יותר כנשיא המכללה, התבקש פרופ' קורינאלדי, ב"כ המכללה, להעביר אליו את כל החומר שהצטבר בתיק בית הדין הגדול, כדי לאפשר למר X להגיב באופן אישי לטענות העולות נגדו מן החומר שהגיע אלינו. כתוצאה מהודעה מוסכמת למחיקת עתירה לבג"ץ, עתירה שהוגשה על ידי המבקשת, הוארך המועד להגשת תגובת המכללה לחומר שהצטבר בתיק ביה"ד הגדול, עד ליום ט"ז תמוז תשס"ג (16.7.03). בקשה להארכת המועד, נדחתה. ביום ט"ו תמוז תשס"ג (15.7.03), נשלחה אלינו בקשה נוספת למתן ארכה להגשת תשובה עד לאחר פגרת עורכי הדין, ולחילופין התבקשנו "למחוק את הבקשה מעיקרא, כאשר העמותה תהא מוכנה עם התוכנית החדשה, היא תחזור, להגיש בקשה חדשה". לאחר העיון בבקשה העיקרית ובמסמכים שהוגשו לנו על ידי הנהלת בתי הדין (238 מסמכים שסומנו במספרים סידוריים, וכולם הועברו לתגובת המבקשת), ולנוכח העובדה כי בפתח עומדת שנת לימודים חדשה, החלטנו לדון בבקשה לגופה, ולדחותה. להלן נימוקינו. א. בראש המכללה עומד אדם, ששמו X אשר תלויים נגדו 28 תיקי הוצאה לפועל, ואשר חייב לנושיו סכום של יותר מ-7,000,000 ₪ (מסמך 6). אדם זה הוכרז ביום 10.1.02 על ידי ראש לשכת ההוצאה לפועל בירושלים כ"חייב מוגבל באמצעים", והוטלו עליו כל ההגבלות על פי סעיף 69ד לחוק ההוצאה לפועל (מסמך 7). מתברר כי לצורך כיסוי חובותיו הושת עליו סכום מזערי לתשלום, של כ-300 ₪ לחודש, ואף סכום זה אינו משולם על ידו. עקב כך הוצא נגדו צו מאסר (מסמך 10-11). המבקשת לא נתנה כל הסבר - למרות שהתבקשה לעשות כן על ידי היועץ המשפטי לשיפוט הרבני - כיצד מתיישבת פעילותו של מר X במכללה עם סעיף 69ד(ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, שם נקבע כי: "חייב מוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישר זאת ראש ההוצאה לפועל מראש; לענין סעיף זה, "בעל ענין" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולגבי תאגיד שאין לו הון מניות - מי שהינו חבר בתאגיד או חבר הועד או המנהלה של אותו תאגיד." כמו כן לא ניתן כל הסבר, כיצד מתיישבת פעילות זו עם סעיף 81ג(ג) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, שם נקבע כי: "חייב מוגבל באמצעים אשר כיהן כנושא משרה בחברה כמשמעותו בסעיף 96כד לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או ייסד חברה או תאגיד אחר, במישרין או בעקיפין, שלא על פי צו ראש ההוצאה לפועל, בניגוד להוראת סעיף 69ד(ב), דינו - מאסר שלוש שנים." אגב, מר X ניסה לקבל רשיון טוען רבני ללא בחינות. משנדרש לעמוד בבחינות, ניגש לבחינה הקלה ביותר, בחינה בתקנות הדיון, ונכשל בה (מסמכים 23-21). ב. בבקשת ההכרה של המכללה צויין כי היא מנוהלת על ידי חברת "חושן מכללה לטוענים רבניים בישראל בע"מ". על פי הצירוף של מסמך 12 ומסמך 228 עולה, כי תאגיד זה הוכרז על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות עד יום 30.3.05. די בשני הנימוקים דלעיל כדי לדחות את בקשת ההכרה של המכללה, אולם ראינו לפרט נימוקים נוספים, כדלהלן. ג. בחומר שהוגש לנו קיימות תלונות רבות של תלמידי המכללה כנגד מנהליה. ניתן לראות את סיכומן של התלונות במכתבו של עו"ד חנניה לוינגר (מסמך 226 - גם מסמך זה הועבר לתגובת ב"כ המבקשת), אשר כותב כי הינו מטפל בתביעות של עשרות רבות של תלמידים אשר נרשמו למכללה, וכי: "א. המכללה נוסדה על מנת לשדוד את כספיהם של הנרשמים. ב. לימודים מסודרים לא התקיימו מעולם וכל מורה שהורה, עבד בה עד לאותו רגע בו היה צריך לקבל תשלום ואז עזב בחרי אף. רוב המורים לא הבינו בדיני חושן משפט ואבן העזר כלל. ג. כל הכספים ששולמו ע"י התלמידים נגנבו ע"י מנהלי המכללה, והמכללה הוכרזה כמוגבלת חמורה, ר"ב אישור רשמי. ד. המקומות בהם התקיימו הלימודים נשכרו במרמה ע"י המנהלים וכאשר לא שלמו מאומה נזרקו מהם." האשמות חמורות אלו לא נמצאו, כפי הנראה, ראויות לתגובה בפנינו על ידי המכללה. יש להוסיף כי מעבר לתלונות של תלמידים נגד המכללה, קיימות בחומר שלפנינו תלונות של ספקים של המכללה על אי עמידה בהתחייבויות של המכללה. ד. מן החומר שבפנינו עולה כי מכללת חושן עושה שימוש במספר רב של שמות: מכללת חושן חושן וצדק חושן מכללה לטוענים רבניים בישראל בע"מ תאגיד חושן מרכז הכשרה ארצי לטוענים רבניים תאגיד חושן מאזני צדק חושן - מרכז להלכה ולמשפט עברי בישראל לא ניתן על ידי המכללה הסבר מספק לשימוש בשמות כה רבים. שימוש בכינויים כה רבים מעורר בלבול וטשטוש ביחס לזהות הגוף המשפטי המוסמך של התאגיד. על רקע התלונות הרבות נגד המכללה לא ניתן להתעלם מהתמיהה העולה בהקשר זה. ה. במשך תקופה ארוכה עשתה המכללה שימוש בשמו של פרופ' אבנר חי שאקי כמי שמשמש כדיקאן המכללה. ממסמך 69 עולה לכאורה, כי כבר בחודש יוני 2002 ניתק פרופ' שאקי את קשריו עם המכללה ודרש מהם למחוק את שמו מכל פרסומי המכללה. למרות זאת, הוסיף שמו להתנוסס בפרסומי המכללה, לרבות בפניות מאוחרות יותר של המכללה אל הנהלת בתי הדין. ו. כאמור, הכשילה המכללה את עבודתה של ועדת הבדיקה, ולא השיבה לשאלות שהופנו אליה. עקב כך לא ניתן היה להיווכח אם אכן מקיימת המכללה לימודים סדירים, אם תכניות הלימודים אכן מיושמות הלכה למעשה, ואם תכניות אלו עונות אחר הקריטריונים, שנקבעו על ידי בית הדין הגדול, להכרה במוסד חינוכי. בנסיבות אלו, החלטנו שלא להסתפק במחיקת הבקשה, אלא לדחות את הבקשה לגופה. העתק החלטה זו יועבר ליועץ המשפטי לממשלה. השכלה גבוההמכללההכרה במוסדות חינוך