משיכת חוות הדעת - הגבלים עסקיים

החלטה לאחר שניתנה החלטת בית הדין באשר לחסיון המבוקש על-ידי המבקשים, מבקשים המבקשים למשוך מתוך חוות הדעת פרקים 5 ו-6 ומרבית פרק 7. עוד הודיעו המבקשים, כי נציגם ימשוך את עותקי חוות הדעת המלאה. תחת עותקים אלה יגישו המבקשים עותקים אחרים של חוות הדעת, ללא המסמכים מושא בקשת החסיון. סברנו כי יש להעביר הבקשה לתגובת שאר הצדדים. הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן - הממונה) סבור כי אין לאפשר למבקשים למשוך את חוות הדעת. בהמשך תגובתו מפרט הממונה את נימוקיו, כאשר הוא סבור כי אם יאפשר בית הדין משיכת הנתונים שחסיונם התבקש, יווצר קושי משמעותי בניהול ההליך. הממונה הנכבד מסביר, כי בהעדר המסמכים הרלוונטיים, לא יוכל בית הדין לעשות מלאכתו כשורה, ובדעתו להגיש חוות דעת מטעמו, ובה, בין היתר, תוצע מתודולוגיה ראויה לחישוב שיעורי העמלה הצולבת. הממונה אף מתכוון לבקש מבית הדין למנות מומחה מטעמו, אשר יעיין בחוות דעת המומחים ויחווה דעתו עבור בית הדין, בדבר ההצדקה לקיום הסדר העמלה הצולבת והמתודולוגיה הראויה לחישוב עמלה כזו, כאשר בפני אותו מומחה מטעם בית הדין יעמדו כל הנתונים, כולל אלה שחסיונם התבקש. תגובת המתנגדות ככלל דומה לתגובת הממונה, תוך שהן סוברות כי בלא הפרקים אותם מבקשים המבקשים להוציא, נשמט הבסיס המעשי של חוות הדעת והדיון הופך להיות תיאורטי גרידא. נראה, כי בשלב זה אין מקום להכריע באשר למעמדה של חוות הדעת אותה מבקשים המבקשים להגיש, שכן עורכיה טרם חתמו עליה והיא טרם הוגשה. חזקה על עורכי חוות הדעת שיחתמו על חוות דעת מעשית, שעליה לענות על מטרתה, והיא, שכנוע בית הדין בצורך בעמלה הצולבת ובשיעורה. השאלה בה עלינו להכריע היא, האם יש לאפשר למבקשים למשוך את חוות הדעת, לאחר שבקשתם לחיסיון נדחתה. נראה, כי במקרה דנן ניתן לאפשר למבקשים "למשוך" את חוות דעתם. אין בדברים אלה כדי להתייחס לחוות דעת חדשה, שכן כזו טרם הוגשה כאמור לעיל. המדובר, לדברי המבקשים, בסוד מסחרי, כאשר סברתם היא, שלא ניתן לגלותו אלא לבית הדין ולממונה. בית הדין סבר אחרת, ולאור החלטתו מתבקשת "משיכת" חוות הדעת. אכן, צודקים המבקשים בטענתם כי עליהם לשכנע את בית הדין שההסדר המבוקש הוא לטובת הציבור, ובמסגרת זו יביאו את ראיותיהם. היה וראיותיהם לא ישכנעו את בית הדין, לא יאושר ההסדר הכובל. במסגרת זו ניתן לראות את חוות הדעת המלאה שהגשתה התבקשה ביחד עם בקשה לחסיון חלקיה, כ"הגשה על תנאי", שאם לא יאושר החסיון כמבוקש - יוכלו למשוך את חוות הדעת. אשר-על-כן, אנו נעתרים לבקשת המבקשים למשוך את חוות הדעת. יחד עם זאת, גם חוות הדעת הנמצאת בידי שאר הצדדים, אשר אינה כוללת את הפרקים שחסיונם התבקש, נחשבת כאילו לא הוגשה. המבקשים 1-2 רשאים לשלוח שליח מטעמם לקחת את חוות הדעת הנמצאת בלשכת המשנה לאב בית הדין. דיני חברותהגבלים עסקייםחוות דעת