תקנות הגנת הצומח

תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(4) לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 (להלן - החוק), לאחר התייעצות בועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב) בתקנות אלה - "תכשיר" - חומר או תערובת חומרים כימיים - למעט דשנים וזבלים - המכילים חומר פעיל אחר או יותר והמיועדים למטרות אלה: (1) ויסות צמיחה, פריחה ופוריות; (2) מניעת מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות; (3) שילוך עלים; (4) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, ויסות גידולם או מניעתם; (5) שיטות, הדבקה והרטבה של תכשירים; (6) ריפוי פצעי גיזום והרכבה; "תכשיר המיובא במסלול מקביל" - תכשיר שניתן לגביו היתר מאת המנהל לפי תקנה 19; "תכשיר רשום" - תכשיר שיש לו תעודת רישום תקפה; "חומר פעיל" - חומר כימי הנמצא בתכשיר ושנוכחותו בתכשיר גורמת לפעולות שלהן מיועד התכשיר; "אצווה" - כמות של תכשיר שיוצרה במהלך ייצור אחד; "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; "היתר מכירה" - היתר לפי תקנה 19א למכירת תכשיר המיובא במסלול מקביל; "מכירה" - לרבות הצגה למכירה, פרסום, החזקה ומסירה אף ללא תמורה; "תעודת רישום" - כמשמעותה בתקנה 9, לרבות היתר שימוש לפי תקנה 12(א); "הועדה הבין-משרדית" - הועדה שהוקמה לפי תקנה 6. 2. היתר לעריכת ניסויים בתכשיר (תיקון: תשס"ב) (א) לא יערוך אדם ניסויים בתכשיר אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר. (ב) בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר תוגש על גבי טופס שקבע המנהל לאחר התייעצות עם הועדה הבין-משרדית. (ג) המנהל רשאי לקבוע בהיתר תנאים והגבלות, לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יתן היתר לפי תקנה זו אלא אם כן הוכח לו כי ננקטו בידי המבקש אמצעים מניחים את הדעת למניעת כניסתו לשוק של תכשיר שנערך בו ניסוי, כל עוד לא נרשם. (ד) בעד היתר לעריכת ניסויים בתכשיר תשולם אגרה של 728 שקלים חדשים. 3. בקשה לרישום תכשיר (תיקון: תשס"ב) (א) המבקש לקבל תעודת רישום לתכשיר שהוא מייצר או מייבא (להלן - המבקש), יגיש למנהל בקשה לרישום התכשיר על גבי טופס שקבע המנהל (להלן - בקשה). (ב) המבקש ימלא את כל הפרטים שבבקשה באופן מדויק ומפורט. (ג) היה התכשיר מיובא, ילווה המבקש את הבקשה במסמך של יצרן התכשיר המסמיכו לסחור בתכשיר האמור, וכן בהתחייבות של היצרן לטיבו של התכשיר ולעקביות בהרכבו בעתיד וכן במידע על אורך חיי המדף של התכשיר. (ד) לגבי כל תכשיר תוגש בקשה נפרדת ויצורפו אליה דוגמאות התכשיר בכמות שידרוש המנהל; כמו כן יספק המבקש דוגמה של החומר האנליטי והחומר הטכני שממנו יוצר התכשיר. (ה) לבקשה יצורפו שלושה עותקים מהדוגמה המוצעת של תווית האריזה של התכשיר. (ו) עם הגשת בקשה תשולם אגרת בקשה של 380 שקלים חדשים. 4. נספחים לבקשה לרישום (תיקון: תשס"ב) לכל בקשה יצרף המבקש בנוסף לאמור בתקנה 3 - (1) ספרות מקצועית על תוצאות ניסויים בתכשיר בתנאי הארץ, המשמשת הוכחה ליעילות התכשיר למטרות שלשמן הוא נועד, וכן על דרכי השימוש בתכשיר בחוץ-לארץ ויעילותו, לרבות תווית האריזה בארצות בהן מורשה התכשיר, מלוות בתרגום לעברית (למעט מאנגלית); (2) פירוט השיטה המוצעת לאנליזה כימית של התכשיר; (3) תוצאות בדיקת התכונות הכימיות והפיזיקליות של התכשיר שבוצעו במעבדה שאישר המנהל; ביקש מבקש תעודת הרישום לערוך בדיקות אלה במעבדה של האגף להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות, ישא בהוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה. (4) פירוט השיטה לבדיקת שאריות התכשיר בפריטי תוצרת חקלאית; המנהל יקבע את הגידולים בהם תיבדק רמת השאריות, האופן והיקף הבדיקות שיידרש ויאשר את המעבדה לביצוע הבדיקה; ביקש מבקש תעודת הרישום לבצע בדיקות אלה במעבדת האגף להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות, ישא בהוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה; (5) דוגמת האריזה המוצעת, שצריך שתבטיח שמירת התכשיר מקלקול ופגיעה; (6) תיק טוקסיקולוגי מלא אחד ותקצירו, שיכלול נתוני רעילות מלאים לגבי החי והסביבה, ונתונים נוספים בהתאם לדרישת המנהל. 5. תוכן תווית האריזה (תיקון: תשס"ב) (א) תווית אריזה של תכשיר תהיה בשפה העברית ותכלול פרטים אלה: (1) שם יצרן התכשיר ומענו; (1א) שם היבואן ומענו, אם היה התכשיר מיובא; (2) שם המפעל בו הוכן התכשיר ומענו; (3) הכינוי המסחרי של התכשיר; (4) מיתכון התכשיר; (5) ריכוז החומר הפעיל בתכשיר; (6) הנוסחה הכימית והשם המקובל של החומר הפעיל; (7) מטרת השימוש בתכשיר; (8) משקל או נפח נטו של התכשיר באריזה; (9) מספר אצוות היצור; (10) פרטים בדבר התכשיר ואופן השימוש בו, ובכלל זה - (א) פירוט הגידולים והתנאים האגרוטכניים שלהם מיועד השימוש בתכשיר; (ב) כמות התכשיר לדונם או הריכוז הדרוש נגד כל נגע בכל גידול; (ג) אם הוא מיועד לריסוס - אופן הכנת התרסיס וכמות התרסיס לדונם; (ד) מועד אחרון לשמוש בתכשיר לפני אסיף בכל גידול אכיל; (ה) הערות אחרות, אם ישנן, לגבי שימוש בתכשיר בכל הקשור לצירוף של גידול עם נגע מסוים; (ו) בתכשירים שחיי המדף שלהם קצרים משנתיים - תאריך התפוגה של התכשיר; (ז) השפעת הסביבה על יעילות, מהירות ומשך הפעולה של התכשיר, אפשרויות שילובו של התכשיר עם תכשירים אחרים, מידת הקורוסיביות של התכשיר לכלי הישום וכן תנאי אחסנה מיוחדים אם יש צורך בהם; (ח) אמצעי זהירות מפורטים לשימוש בתכשיר בעת אחסנה, הכנת התרסיס, שימוש בחומר בשדה והאופן שבו יש להיפטר מחומרי האריזה של התכשיר; (ט) אמצעים לסתירת התכשיר ואמצעים לניקוי הציוד שבאמצעותו נעשה שימוש בתכשיר: (י) מספר רשיון האגף להגנת הצומח ולביקורת שניתן, לפי תקנה 11(א), לתכשיר; (יא) אמצעי עזרה ראשונה במקרה של הרעלה ומספר הטלפון של המרכז למידע על הרעלות בבית החולים "רמב"ם" בחיפה; (יב) מספר או"ם, אם התכשיר מכיל חומר שהוא בעל מספר או"ם כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978. (11) דרגת רעילות התכשיר לדבורים ולדגים; (12) המלים "לא לשימוש ביתי", בעברית ובערבית, באותיות אדומות ומודגשות; (13) בתכשיר המיועד לקטילת עשבים יודפסו שני פסים ירוקים מסביב לתווית; (14) סימון תאריך אישור נוסח התווית או עידכונה; (15) סימון דרגת רעילותו של התכשיר כמפורט להלן: חלוקת תכשירי הדברה לפי קבוצות רעילות LD50 לחולדות (מ"ג/ק"ג משקל גוף) דרך העור דרך הפה סימון קבוצת רעילות נוזל מוצק נוזל מוצק 40 10 20 5 גולגולות ועצמות שלובות רעיל ביותר (I) 40-400 10-100 20-200 5-50 גולגולות ועצמות שלובות רעיל (II) 400-4000 100-1000 200-2000 50-500 משולש ובתוכו סימן קריאה מסוכן (III) לבריאות 4000 1000 2000 500 מסוכן(IV) כפי שיקבע המנהל גולגולת ועצמות שלובות בעלי השפעה לטווח ארוך (V) משחררים גזים רעילים (VI) (16) בתכשירים קורוזיביים או מגרים יופיע הסימון (17) בתכשירים דליקים יופיע הסימון (ב) לא ישנה בעל תעודת רישום את נוסח תווית האריזה אלא על פי היתר מראש ובכתב מאת המנהל. 6. ועדה בין-משרדית לרישום תכשירים (תיקון: תשס"ב) (א) שר החקלאות ימנה ועדה בין-משרדית לענין רישום תכשירים שתהיה בת שלושה עשר חברים, מהם ארבעה נציגי משרד החקלאות, ארבעה נציגים מתוך רשימה שהגיש שר הבריאות, שני נציגים מתוך רשימה שהגיש שר העבודה והרווחה, שני נציגים מתוך רשימה שהגיש השר לאיכות הסביבה ונציג של ארגון צרכנים; יושב ראש הועדה יתמנה מבין נציגי משרד הבריאות. (ב) תפקידי הועדה הבין-משרדית יהיו ליעץ למנהל בהתאם להוראות תקנות אלה וכן לקבוע אם השימוש בתכשיר מהווה סכנה לבני אדם או לבעלי חיים או שהוא בעל השפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבה. (ג) הועדה הבין-משרדית תקבע לעצמה את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה. 7. סירוב לרשום תכשיר (תיקון: תשס"ב) (א) המנהל רשאי לסרב לרשום תכשיר בכל אחד ממקרים אלה: (1) מבקש תעודת הרישום לא הביא הוכחות, להנחת דעתו, שהתכשיר יעיל למטרות המוצהרות שעל גבי תווית האריזה המוצעת; (2) תוצאות הבדיקה הכימית כאמור בתקנה 4(3) הראו שהתכשיר אינו מכיל את הכמות המוצהרת של החומר הפעיל, או שתכונותיו הפיסיקליות של התכשיר אינן מתיישבות עם המיתכון המוצהר על גבי תווית האריזה המוצעת. (ב) המנהל יסרב לרשום תכשיר אם קבעה הועדה הבין-משרדית כי השימוש בתכשיר מהווה סכנה לבני אדם או לבעלי חיים או שהוא בעל השפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבה. 8. מועד להחלטת המנהל תור ששה חודשים מהיום שבו הוגשה בקשה, לרבות כל ההוכחות והמסמכים שיש לצרף אליה בהתאם להוראות תקנות אלה, ושולמה האגרה לפי תקנה 3(ו), ישלח המנהל למבקש הודעה על החלטתו בדבר הרישום; סירב המנהל לרשום את התכשיר - ינמק החלטתו. 9. תעודת רישום (תיקון: תשס"ב) (א) ראה המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים והראיות שהוגשו בהתאם להוראות תקנות אלה, ולאחר התייעצות עם הועדה הבינמשרדית, כי תכשיר מתאים ליעודו, יתן המנהל למבקש תעודת רישום שתשא את מספר רשיון האגף להגנת הצומח ולביקורת ותכלול את נוסח תווית האריזה שאושר בידי המנהל. (ב) המנהל רשאי להגביל תעודת רישום בתנאים שייראו לו. (ג) תוקף תעודת רישום לתקופה של שלוש שנים. 10. אגרת רישום (תיקון: תשס"ב) החליט המנהל לרשום תכשיר, תשולם אגרת רישום של 3,789 שקלים חדשים. 11. חידוש תעודת רישום (תיקון: תשס"ב) (א) בעל תעודת רישום המבקש לחדשה, יגיש למנהל בקשה על כך לא יאוחר מחודש ימים לפני פקיעת תוקפה של תעודת הרישום; לבקשה יש לצרף תווית מעודכנת וכן דוגמה של החומר האנליטי והחומר הטכני שממנו יוצר התכשיר. (ב) בעת חידוש תעודת הרישום כאמור בתקנת משנה (א), תשולם אגרת חידוש רישום של 422 שקלים חדשים. (ג) פג תוקף תעודת רישום, ולא הגיש בעלה בקשה לחדשו כאמור בתקנת משנה (א) וברצונו להמשיך ולמכור את התכשיר, יחולו עליו כל ההליכים לרישום התכשיר כמפורט בתקנות אלה, כאילו היה תכשיר שטרם נרשם. 12. היתר שימוש (א) ראה המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים והראיות שהוגש לו לצורך רישום התכשיר, ולאחר התייעצות עם הועדה הבין-משרדית, כי התכשיר מתאים ליעודו, אך השימוש בו לא נבדק באופן מקיף בקנה מידה ארצי או שלא הובאו בפניו כל הנתונים הטוקסיקולוגיים, רשאי הוא לתת היתר שימוש בתכשיר לתקופה של שנה אחת. (ב) בתום השנה, יובאו ראיות ומסמכים, על סמך התוצאות בשימוש בתכשיר בקנה מידה ארצי או תושלם הבאת כל הנתונים הטוקסיקולוגיים, והמנהל ידון מחדש במתן תעודת רישום. 13. איסור מכירת תכשיר שהרכבו שונה מן הרשום (תיקון: תשס"ב) בעל תעודת רישום לא ימכור תכשיר שהרכבו הכימי ותכונותיו הפיסיקליות אינם זהים עם הדוגמאות שהוגשו לבדיקה בעת הרישום או אינם מתאימים לפרטים שרשם בבקשה. 14. מכירה באריזה מאושרת לא ימכור אדם תכשיר אלא באריזה שאושרה בידי המנהל בתעודת הרישום, כשהיא סגורה כיאות. 15. ביטול תעודת רישום (תיקון: תשס"ב) המנהל רשאי, בהודעה שתישלח לבעל תעודת הרישום בדואר רשום למען שצוין בטופס הבקשה, לבטל, לשנות או להגביל את תעודת הרישום או כל פרט המופיע בתעודת הרישום, בכל אחד מאלה: (1) התברר למנהל שאין התכשיר משמש באופן יעיל למטרות שלשמן הוא אושר או ששימוש בתכשיר, בהתאם לנהלים חקלאיים טובים וסבירים, עלול לגרום נזק לצמחים; (2) התברר למנהל, לאחר שהתייעץ עם הועדה הבין-משרדית, ששימוש בתכשיר, בהתאם לנהלים חקלאיים טובים וסבירים, עלול לגרום נזק לבני אדם, לבעלי חיים או להשפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבה; (3) התווית שצורפה לתכשיר המוצע למכירה אינה זהה בנוסחה עם התווית שאישר המנהל; (4) הרכב התכשיר המוצע למכירה אינו זהה עם הדוגמה שנמסרה למנהל לבדיקה בעת הגשת הבקשה לרישום התכשיר; (5) חלו שינויים במידע שצוין במסמכים שהיוו בסיס לקבלת תעודת הרישום ושאותם צירף בעליה לבקשה בהתאם לתקנה 3(ג). 16. שינוי תווית אריזה (תיקון: תשס"ב) (א) המנהל רשאי להורות לבעל תעודת רישום להכניס כל תיקון או שינוי בתווית האריזה, אם לדעת המנהל חלו שינויים בתגובת מזיקים או נגעים לפעולות התכשיר. (ב) המנהל רשאי, לאחר שהתייעץ עם הועדה הבין-משרדית, להורות לבעל תעודת רישום להכניס כל תיקון או שינוי באמצעי הזהירות המופיעים על גבי תווית האריזה. (ג) הורה המנהל על שינוי תווית האריזה, חייב בעל תעודת רישום לשנותה תוך תשעים ימים מיום מתן ההוראה, ולא ימכור בעל תעודת רישום תכשיר בתום תשעים ימים כאמור אלא אם כן צורפה לו תווית אריזה בנוסח שדרש המנהל. (ד) לא שינה בעל תעודת רישום תווית אריזה בהתאם להוראת תקנה זו, רשאי המנהל לבטל את תעודת הרישום שניתנה לאותו תכשיר. 17. שינוי פרט בתווית אריזה על פי בקשת יצרן (תיקון: תשס"ב) (א) המנהל רשאי, לבקשת בעל תעודת רישום, להתיר שינוי בנוסח תווית האריזה שאישר. (ב) הוגשה בקשה לשינוי נוסח התווית, ימציא בעל תעודת הרישום למנהל הוכחות והסברים לביסוס בקשתו לשינוי. 18. מכירת תכשיר שאין לו תעודת רישום לא ימכור אדם תכשיר שאין לו תעודת רישום בת תוקף. 19. היתר ליבוא במסלול מקביל (תיקון: תשס"ב) (א) אדם שאינו בעל תעודת רישום, רשאי לייבא תכשיר רשום, אם נתן לו המנהל היתר ליבוא במסלול מקביל (להלן - היתר ליבוא במסלול מקביל) ובהתאם לתנאי ההיתר. (ב) בקשה להיתר ליבוא במסלול מקביל תוגש למנהל לפי טופס שעליו הורה ויצורפו לה כל אלה: (1) דוגמאות מהתכשיר באריזתו המקורית בכמות שידרוש המנהל; (2) 3 עותקים מתווית האריזה המוצעת לתכשיר ובלבד שהתווית תהיה בצבע וגרפיקה שונים מאלה של תווית האריזה של התכשיר הרשום, ושיצוינו בה המילים "תכשיר מיובא במסלול יבוא מקביל" באותיות מודגשות. (ג) עם הגשת בקשה להיתר יבוא במסלול מקביל תשולם אגרה של 1,500 שקלים חדשים. (ד) לא ייתן המנהל היתר לפי תקנה זו תוך שימוש במידע שנמסר לו על ידי בעל תעודת הרישום של תכשיר רשום אלא אם כן - (1) מגיש הבקשה קיבל את הסכמת בעל תעודת הרישום של התכשיר לשימוש במידע; או (2) עברו 5 שנים לפחות מהיום שבו ניתנה לראשונה תעודת רישום לתכשיר הרשום; (3) עברו 3 שנים לפחות מיום שהורה המנהל לבעל תעודת הרישום לשנות או לתקן את תווית האריזה של התכשיר הרשום לפי תקנה 16(ב), לאחר שבעל תעודת הרישום הגיש חומר טוקסיקולוגי נוסף לפי דרישת המנהל, ובלבד שאם תקופה זו מסתיימת לפני תום 5 השנים האמורות בפסקה (2), תוארך התקופה עד שיעברו 5 השנים האמורות. (ה) המנהל ייתן היתר לפי תקנה זו רק אם התכשיר אינו נמנה עם התכשירים המפורטים בתוספת הראשונה. (ו) תוקף היתר ליבוא במסלול מקביל לתקופה של שלוש שנים. 19א. חידוש היתר ליבוא במסלול מקביל (תיקון: תשס"ב) (א) בעל היתר ליבוא במסלול מקביל המבקש לחדש את תוקף ההיתר, יגיש בקשה על כך לא יאוחר מחודש ימים לפני פקיעת תוקף ההיתר; לבקשה יצרף תווית מעודכנת וכן דוגמה של התכשיר באריזתו המקורית. (ב) בעד חידוש היתר ליבוא במסלול מקביל תשולם אגרת חידוש היתר של 165 שקלים חדשים. (ג) פג תוקף היתר ליבוא במסלול מקביל ולא הגיש בעל ההיתר בקשה לחדשו כאמור בתקנת משנה (א), ורצונו להמשיך ולייבא את התכשיר, יחולו עליו כל ההליכים לקבלת היתר ליבוא במסלול מקביל לפי תקנה 19. 19ב. היתר מכירה (תיקון: תשס"ב) (א) לא ייבא אדם תכשיר במסלול יבוא מקביל אלא אם כן בידו היתר תקף ליבוא במסלול מקביל וכן היתר מאת המנהל למכירת המשלוח שהוא מבקש לייבא (להלן - היתר מכירה); לענין זה, "משלוח" - כל יחידות התכשיר המיובא בהובלה מסוימת אחת, במסלול יבוא מקביל. (ב) בקשה להיתר מכירה תוגש למנהל לפי טופס שעליו הורה ויצורפו לה כל אלה: (1) דוגמה מכל אצווה שבמשלוח; (2) תוצאות בדיקות שעליהן הורה המנהל מן האצוות שבמשלוח, שנערכו במעבדה שאישר המנהל. (ג) עם הגשת בקשה להיתר מכירה תשולם אגרה של 2,500 שקלים חדשים. (ד) המנהל רשאי לסרב ליתן היתר מכירה או לקבוע בו תנאים והגבלות, לפי שיקול דעתו. (ה) לא ייתן המנהל היתר מכירה לתכשיר שחלפו למעלה משנתיים מיום ייצורו. 19ג. הוראות מיוחדות לענין תכשיר המיובא במסלול מקביל (תיקון: תשס"ב) (א) הוראות תקנות 3(ב), 5, 13, 15(3) ו-(4), 16 עד 18 ו-20 עד 23 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על בקשת היתר ליבוא במסלול מקביל של תכשיר, על ביטול היתר כאמור, על תווית האריזה של תכשיר כאמור ועל מכירתו, אחסנתו ופרסומו, כאילו היה ההיתר תעודת רישום, מבקש ההיתר - מבקש תעודת רישום ובעל ההיתר - בעל תעודת רישום. (ב) בעל היתר ליבוא במסלול מקביל ינהל ספר יבוא לפי הטופס שבתוספת השניה ויעמידו לעיון המנהל, לפי דרישתו. (ג) בעל היתר מכירה ישמור דוגמה מכל אצווה של התכשיר שייבא, למשך שנתיים לפחות מיום היבוא. (ד) לא ימכור אדם תכשיר שיובא במסלול יבוא מקביל אלא באריזתו המקורית, כשהיא סגורה כיאות. (ה) ביטל, שינה או הגביל המנהל תעודת רישום של תכשיר רשום לפי תקנה 15(1), (2) או (5), או הורה לבעל תעודת רישום לתקן או לשנות את תווית אריזת התכשיר לפי תקנה 16, יבטל, ישנה או יגביל, בהתאם את ההיתר ליבוא במסלול מקביל; הודעה על ביטול, שינוי או הגבלת היתר ליבוא במסלול מקביל תישלח לבעל ההיתר בדואר רשום למען שצוין בטופס הבקשה להיתר. (ו) ביטל בעל תעודת רישום את תעודת הרישום של התכשיר הרשום או לא חידשה לפי תקנה 11, לא ייתן המנהל היתר נוסף ליבוא במסלול מקביל של אותו תכשיר. 20. הצמדת תווית אריזה לתכשיר (תיקון: תשס"ב) (א) בעל תעודת רישום ידפיס את תווית האריזה באותיות ברורות וקריאות בנקל, שאינן קטנות מ-2 מ"מ, ויחבר אותה לאריזת התכשיר בדרך שאין להסירה או ידפיס את נוסח התווית ישירות על גבי אריזת התכשיר בצדה החיצוני. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לענין הצמדת תווית האריזה, רשאי בעל תעודת רישום - (1) להצמיד לאריזה כיס חיצוני שיכיל הוראות השימוש בתכשיר כשהן מודפסות בצורה ברורה וקריאה, ובלבד שעל האריזה תוצמד תווית שתכיל את שם התכשיר, הרכבו, שם היצרן, אמצעי זהירות בעת השימוש בתכשיר ומספר אצווה; (2) להשתמש בתווית מודבקת שחלקה מקופל ומחובר לאריזה בצורה כזו שניתן לפרשה ולקרוא את ההוראות המודפסות עליה בבירור. 21. איסור מכירת תכשיר ללא תווית לא ימכור אדם תכשיר אלא אם כן תווית האריזה שאושרה לאותו תכשיר מצורפת אליו. 22. אחסנת תכשיר לא יחסין אדם תכשיר אלא באריזה מקורית ובהתאם להוראות היצרן כפי שפורטו בתווית האריזה. 23. איסור פרסום לא יפרסם אדם ולא יגרום אדם לפרסום תכשיר שאין לו תעודת רישום בת תוקף או שלא בהתאם לפרטי תווית האריזה המאושרת. 24. ביטול תקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), התשכ"ז-1967 - בטלות. 25. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן. 26. הוראת מעבר תעודות רישום והיתרים שניתנו לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), התשכ"ז-1967, והיו בני תוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו ניתנו לפי תקנות אלה. תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ב) (תקנה 19(ה)) תכשירים שאין לייבא במסלול מקביל: אלדיקרב (Aldicarb) פרתיון (Parathion ethyl) סולפומתורון מתיל (Sulfometuron methyl) אלפא כלורלוז (Glucochloralose) פלואורואצטאמיד או סודיום פלואורואצטט (fluoroacetamide Sodium fluoroacetate or) תוספת שניה (תיקון: תשס"ב) (תקנה 19ג(ב)) ספר יבוא שם היבואן: כתובת: מס' חברה או מס' ת"ז: שם התכשיר: מס' היתר ליבוא מקביל: מס' היתר מכירה: תאריך יבוא: ארץ ייצור: ארץ קניה: תאריך קניה: מספרי אצווה במשלוח: תאריך ייצור: כמות כוללת במשלוח: מס' רישיון יבוא: תקנות הגנת הצומח (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשכ"ח-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ד(ב) לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "ועדה" - ועדת-ערר שנתמנתה לפי סעיף 2ד לחוק; "ערר" - ערר לפי סעיף 2ד או 2ו לחוק; "משיב" - ועדת ההדברה. 2. הגשה (א) העורר ימסור לועדה, או ישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות, כתב-הערר בארבעה עותקים. (ב) היה מענה של הועדה בבית-משפט, יימסר כתב-הערר במשרד הרישום של אותו בית-משפט. 3. פרטי הערר בכתב-הערר יפורטו - (1) שמו של העורר, משלח-ידו, מענו והמען למסירת מסמכים; (2) תמצית תכנית ההדברה שעליה עוררים, או תוכן הבקשה לפי סעיף 2ה לחוק או התנאים והסייגים שנקבעו על ידי המשיב ושעליהם מוגש הערר; (3) התאריך שבו בוצעה התכנית להדברה והתאריך שבו נקבעו סייגים ותנאים לפי סעיף 2ה לחוק; (4) נימוקי הערר, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור; (5) הסעד המבוקש על ידי העורר. 4. צירוף מסמכים לכתב-הערר יצורפו שני עותקים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר ושל העתק ההודעה אם נמסרה לעורר בכתב. 5. חתימת הערר כתב-הערר ייחתם ביד העורר או בא כוחו. 6. העברת כתב הערר למשיב הוגש ערר לועדה, ישלח יושב ראש הועדה למשיב עותק אחד של כתב-הערר ושל כל מסמך שצורף אליו. 7. תשובת המשיב המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר מחמישה-עשר ימים מהיום שנמסר לו עותק מהערר, תשובה מנומקת בשני עותקים בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך; יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אם ראה לכך סיבה מוצדקת. 8. חתימת התשובה התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא-כוחו. 9. העברת התשובה לעורר יושב ראש הועדה ישלח לעורר עותק אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף אליה. 10. החלטה על יסוד חומר בכתב ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה. 11. קביעת מועד לשמיעת הערר לא ויתרו בעלי-הדין כאמור בתקנה 10, או החליט יושב ראש הועדה להזמין את בעלי - הדין, יקבע יושב ראש הועדה מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולמשיב; ההזמנה תימסר לבעלי-הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה. 12. התייצבות לחקירה שכנגד (א) רצה אחד מבעלי-הדין לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-הדין השני, יודיע על כך בכתב לבעל-הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב ראש הועדה. (ב) הודיע אחד מבעלי-הדין כאמור בתקנת-משנה (א), לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראייה אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה-שכנגד, זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק. 13. שמיעת הערר (א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב. (ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב. 14. התייצבות בעלי הדין לפני הועדה לא התייצב אחד מבעלי-הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו או לדחות את השמיעה למועד מאוחר יותר. 15. דחיית הדיון הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו, לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחייה הדרושה, לדעתה, למען הצדק. 16. הגבלת הדיון לנימוקים בערר או בתשובה (א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל-הדין המבקש להיעזר בו, או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק. (ב) הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל ענין הנזכר בערר או בתשובה או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור בתקנה-משנה (א). 17. החלטת הועדה (א) החלטות הועדה יתקבלו פה אחד או ברוב דעות. (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש וחברי הועדה. (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד היושב ראש או ביד מי שהוא קבע לכך, יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה. 18. מיזוג עררים הועדה רשאית לאחד עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, באחת מאלה: (1) אם העררים הוגשו על הודעה אחת או על שימוש אחד בסמכות; (2) אם כרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות זהות או שכרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות דומות. תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), תשל"ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הפעלת תכשיר הדברה לא יפעיל אדם תכשיר הדברה בעל תעודת רישום אלא לגבי נגעים וגידולים ובהתאם להוראות השימוש המפורטות בתווית האריזה, שאושרה בידי מנהל האגף להגנת הצומח, כמפורט בתקנה 3 לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ"ז-1967. תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות סקלרוציום רולפסי), תש"ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. טלטול צמחים לא יטלטל אדם פקעות של תפוחי אדמה ושל איריסים ונרקיסים וכן שתילים של עגבניות, סלק סוכר ופלפל (להלן - ירקות) ושל צפורן ועצי פרי בכביש אשקלון-פלוגות-קרית-גת או בשטח דרומה לכביש האמור, אלא לפי אישור בכתב לכך מאת מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוסמך על ידיו לכך בכתב (להלן - הרשות). 2. בקשה לאישור בקשה לאישור טלטולם של הצמחים המפורטים להלן בטור א' תוגש לנקובים לצידם בטור ב': טור א' טור ב' (1) פקעות של תפוחי אדמה או של איריסים ונרקיסים או שתילים של ירקות או של צפורן הרשות (2) שתילים של עצי פרי משתלה שנרשמה לפי תקנה 4 לתקנות ההגנה על הצומח (משתלה), 1934. 3. מועד הגשת הבקשה הבקשה תוגש לפחות שלושה שבועות לפני המועד המשוער לביצוע הטלטול. 4. דוגמאות בעת הגשת הבקשה ימציא המבקש בדרך שתורה הרשות דוגמה של הצמחים שיש בדעתו לטלטל. 5. מתן אישור האישור יינתן לאחר שהדוגמא נבדקה על ידי הרשות ונמצאה נקיה מסקלרוציום רולפסיי ((Sclerotium Rolfsii. תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים), התשס"ד-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מכירה" - העברת הבעלות או החזקה במכל, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות משלוח והובלה; "מכל" - יחידת אריזה המשמשת לשיווק תוצרת חקלאית; "תוצרת חקלאית" - פירות וירקות טריים, פרחים וענפי קישוט קטופים. 2. איסור מכירת מכל לא ימכור אדם מכל לצורך אריזה חוזרת של תוצרת חקלאית, אלא אם כן הוא חופשי משיירים ומסימנים אחרים, נראים לעין, של תוצרת חקלאית או של חומר זר אחר. תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב-טמיק), תשל"ח-1978 בתוקף סמכויותינו לפי סעיף 4, 5, 6, 7 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956 ולפי סעיף 47 לפקודת הרוקחים, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו) בתקנות אלה - "תכשיר" - תערובת של חמרים כימיים המכילה עד 15% של החומר הפעיל Aldicarb - (methylcarbamoyl) -O propionaldehyde-(methylthio) -2- oxime 2 - methyl בתוארית גרגירית (פורמולציה גרגולרית); "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך; "מכירה" - לרבות העברה ללא תמורה; "רכישה" - לרבות קבלה ללא תמורה. 2. איסור מכירה (א) לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שיש לו היתר מאת המנהל (להלן - היתר) ומסר העתק ממנו למוכר. (ב) המוכר ישמור את העתק ההיתר 24 חדשים לפחות ממועד המכירה. 3. איסור שימוש לא ישתמש אדם בתכשיר אלא אם יש לו היתר ובהתאם לתנאיו. 4. תנאים למתן היתר (א) לא יתן המנהל היתר אלא אם נתקיימו במבקש שני אלה: (1) הוא כשיר להפעלת התכשיר לפי תעודה שהמנהל הכיר בה; (2) הוא המציא ערובה, להנחת דעתו של המנהל, לכיסוי נזק העלול להיגרם משימוש בתכשיר לבני אדם, לבעלי-חיים לצמחים או לסביבה. (ב) אין בהמצאת ערובה כדי לפטור את המבקש מאחריותו למלוא הנזק שגרם כאמור. 5. פרטים בהיתר בהיתר יצויינו פרטים אלה: (1) שם המוכר ומענו; (2) שם הרוכש ומענו; (3) כמות התכשיר; (4) מטרת השימוש בתכשיר; (5) שם הגידול שלגביו ישתמשו בתכשיר; (6) האתר בו ישתמשו בתכשיר; (7) קבע המנהל תנאים - אותם תנאים. 5א. אגרת היתר (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ט) (א) בעד היתר לשימוש בתכשיר תשולם אגרה בסך 35 שקלים חדשים. (ב) (1) הסכום האמור בתקנת משנה (א) יועלה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כלהלן: (א) ב-1 באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי; (ב) ב-1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד היסודי; (ג) ב-1 באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי; (ד) ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד חדש, לעומת המדד לחודש יולי של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד היסודי. (2) סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל הקרוב; (3) בתקנה זו "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; (4) המנהל הכללי של משרד החקלאות יפרסם הודעה ברשומות בדבר הגדלת האגרה עקב עליית המדד. 6. אמצעי בטיחות (א) לא יפעיל אדם תכשיר, ולא ייכנס אדם לאתר, שבו מופעל תכשיר, אלא אם הוא לבוש סרבל, כפפות מגומי או מחומר פלסטי ומגן פנים המונעים מגע ישיר בין גופו לבין התכשיר. (ב) המפעיל תכשיר יהיה מצויד במידע על אמצעים לגרימת הקאה וחמרי נגד (אנטידוט). 7. סייגים לאחסון (א) לא יחסין אדם תכשיר אלא במחסן שהוא בנין יציב או בחלק מבנין יציב, המיועד להחסנת חמרים רעילים בלבד. (ב) המחסן יוחזק נעול ומוגן במצב שלם, תקין ונקי ובאופן שלא יסכן חיי אדם, בעלי-חיים או בריאותם בין במקום ובין בסביבה. (ג) בצד החיצון של דלת המחסן יהיה מוצג שלט אזהרה בגודל של 30X40 ס"מ לפחות, עשוי פח שעליו יסומנו המלים: "ס כ נ ה רעל - חמרי הדברה" באותיות שגבהן לפחות 4 ס"מ, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של 15X10 ס"מ לפחות. 8. ארגז אחסנה ארגז להחסנת תכשיר או להחזקת תכשיר בשעת הובלתו - (1) יהיה עשוי מתכת או עץ שעביו לא פחות מ-2 ס"מ ומצופה פח מבחוץ; (2) יוחזק בתוך בנין שנתקיימו בו הוראות תקנה 7; (3) יהיה מצוייד במנעול ויוחזק נעול והמפתח יימצא בידי בעל היתר; (4) יוחזק במצב נקי, שלם ותקין בתנאים שלא יסכנו חיי אדם או בריאותו. 9. איסור פיזור תכשיר (א) לא יתחיל אדם בפיזור תכשיר, אלא לאחר שיציב שלט אזהרה במקומות, בנוסח, בגודל ובאופן שצויינו בתוספת. (ב) שלט אזהרה לא יוסר לפני תום 90 ימים מיום פיזור התכשיר. (ג) לא יפזר אדם תכשיר מן האוויר, ולא יסייע ולא יגרום לפיזור כאמור, לא במעשה ולא במחדל. 10. השמדת אריזות ריקות אריזות ריקות של תכשיר יושמדו על-ידי שריפתן מיד עם תום פעולות ההדברה. 11. איסוף וניקוי (א) לא ישאיר אדם באתר הדברה אריזות שלא השתמש בהן, אריזות ריקות או כלי שהשתמש בו לפיזור התכשיר. (ב) כלי שהשתמשו בו לצורך הדברה בתכשיר ינוקה בו ביום אך לא במיתקן המיועד לרחצת בני-אדם. 12. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בדבר הסדר מכירה, שימוש, טיפול והחזקה של רעלים, של תכשירים כימיים ושל תכשירי הדברה. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), תשכ"ב-1961 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2, 3 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956 אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור: 1. הגדרות בתקנות אלה - "עץ" - עץ הדר מהסוג קומקואט; "שתיל" - שתיל עץ; "רכב" - ענף עץ או חלק ממנו המשמש להרכבה; "משתלה" - משתלה לקומקואטים; "המחלה" - מחלת הטריסטזה ((Tristeza; "המנהל" - מנהל המדור להדברת מחלות באגף להגנת הצומח של משרד החקלאות; "בעל" - לגבי משתלה - לרבות אחד הבעלים וכן מי שמנהל עסקי הבעלים או עסקי אחד מהם. 2. עסקאות ברכב לא יעביר אדם לאחר בשום דרך מדרכי העברה את הבעלות על רכב או את החזקה בו, וכן לא ירכוש בכל דרך את הבעלות עליו או את החזקה בו ולא ירכיבנו, אלא אם נלקח מעץ שנרשם לפי תקנות אלה. 3. בקשה לרישום עץ בקשה לרישום עצים תוגש למנהל בטופס שיקבע. 4. בדיקה וסימון הוגשה בקשה כאמור בתקנה 3 יבדוק מפקח על הצמח (להלן - מפקח) את העצים ולאחר שמצאם נקיים מהמחלה וראויים לריבוי יסמנם במספרים לשם זיהוי וימסור לבעל העצים תעודת-רישום בטופס שיקבע המנהל. 5. ספר רישום ועיון המנהל ינהל ספר רישום של העצים שעליהם ניתנו תעודות רישום. העתק ממנו יונח במשרד האגף להגנת הצומח, רחוב דרור 6, תל-אביב יפו, וכל מעונין רשאי לעיין בו בשעות הקבועות לקבלת קהל. 6. אגרה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2 בעד בדיקת עץ תשולם אגרה בסך 3.20 שקלים חדשים; בעד סימון ורישום עץ תשולם אגרה בסך 1.10 שקלים חדשים. 7. מסירת רכב לא ימסור בעל עץ רשום רכב לאחר, אלא בנוכחות מפקח ויחד עם תעודת-מסירה בטופס שיקבע המנהל. 8. ספר רישום של משתלה בעל משתלה יסמן את השתילים שבמשתלה במספרים לשם זיהוי בדרך שיורה המנהל וינהל ספר רישום השתילים בטופס שיקבע המנהל. 9. שמירה על תעודות מסירה בעל משתלה ישמור את תעודות המסירה שנמסרו לפי תקנה 7 כל עוד השתילים שלגביהם ניתנו התעודות נמצאים ברשותו. 10. הצגת מסמכים בעל משתלה יציג, לפי דרישה לפני מפקח את ספר הרישום של המשתלה ואת תעודת המסירה שהוא חייב בשמירה לפי תקנה 9. 11. סמכות להשמיד מצא מפקח שתילים שהורכבו ברכב שנלקח מעץ בלתי רשום לפי תקנות אלה או שבעל השתילים אינו יכול להוכיח את מוצא הרכב, או שהם נגועים במחלה, רשאי הוא לצוות בכתב על בעל השתילים להשמידם בנוכחתו במועד ובאופן שייקבע על ידיו. 12. קיום אחריות פלילית השמדת שתילים לפי תקנה 11 לא תגרע מאחריותו הפלילית של בעל השתילים. תקנות להגנת הצומח (נזקי עזים - מכירה), תשל"ח-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הגנת הצומח (נזקי עזים), תש"י-1950 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה על תפיסת עזים תפס מפקח עז שרעתה בניגוד לסעיף 3 לחוק ואין בידי המלווה אותה היתר לפי סעיף 4 או 5 לחוק או שחרג מתנאי ההיתר, יודיע על כך לממונה שנתמנה בהתאם לסעיף 7 לחוק (להלן - הממונה). 2. קביעת מחיר קיבל הממונה הודעה על תפיסת עז כאמור בתקנה 1, יקבע את מחירה. 3. מכירת עזים (תיקון: תשמ"ח) תוך שבעה ימים מיום שמסר לממונה הודעה על תפיסת עז כאמור בתקנה 1, יוציאה המפקח למכירה בדרך שימצא לנכון. 4. הוצאות הוצאות החזקת העז במקום תפיסתה, הזנה והטיפול בה יחולו על בעלה. 5. החזקת תמורה התמורה שנתקבלה ממכירת העז תופקד בקופת המדינה ובית המשפט יחליט אם להחרימה או להחזירה כולה או מקצתה בניכוי הוצאות ההחזקה כאמור בתקנה 4. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן. תקנות הגנת הצומח (שימוש באלפא כלורלוז), תשל"ו-1197 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 4, 5 ו-7 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "יצרן" - אדם המייצר או המייבא תכשירים; "מדביר" - בעל היתר לקטילת מכרסמים מאת ועדה לפי תקנה 30 לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה-1975; "פתיון" - גרעינים או פירות מטופלים באלפא כלורלוז שריכוזו אינו עולה על 4%; "תכשיר" - תערובת של חמרים כימיים המכילה אלפא כלורלוז בכל ריכוז שהוא, למעט פתיון. 2. מכירת תכשיר על-ידי היצרן (א) לא יעסוק יצרן במכירת תכשיר, אלא אם ניתן לו רשיון בהתאם לתקנה 22 לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ"ז-1967, ובהתאם לתנאיו. (ב) לא ימכור יצרן תכשיר אלא למדביר שמסר לו היתר לפי תקנה 3. (ג) יצרן יעביר למנהל את ההיתרים שנמסרו לו בכל חודש, במכתב בדואר רשום עד החמישי בחודש שלאחריו. 3. רכישת תכשירים בהיתר (א) לא יקנה מדביר, לא יחזיק ולא יעביר תכשיר אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל (להלן - ההיתר), ובהתאם לתנאיו. (ב) מדביר המבקש היתר, יפרט בבקשתו את מטרת השימוש, כמות התכשיר, ושם המשק שבו ישתמש בתכשיר. (ג) לא יתן המנהל היתר למדביר אלא אם, לדעתו של המנהל, יש לו הידע בהכנת פתיון ובנקיטת אמצעי זהירות בהכנתו, והמנהל שוכנע שיש בידו ערובה מספקת לכיסוי כל נזק העלול להיגרם לבריאות אדם ובעלי-חיים בעקבות הכנת הפתיון והשימוש בו. 4. פרטי ההיתר בהיתר כאמור בתקנה 3 יצויינו פרטים אלה: (1) שם הקונה ומענו; (2) מטרת השימוש; (3) כמות התכשיר; (4) פירוט המקומות שבהם ישתמש בתכשיר. 5. הפעלת פתיון לא יפזר אדם פתיון אלא בחצר המשק או בשטחים חקלאיים ובאופן כדלקמן: (1) בחצר המשק יפוזר הפתיון להדברת מכרסמים וציפורים מזיקות, הפתיון יונח על גבי מגשים, שקיות נילון, משטחי בטון או משטחים נקיים אחרים המאפשרים איסוף הפתיון; (2) בשטחים חקלאיים יפוזר הפתיון להדברת ציפורים מזיקות בלבד ובכמות שלא תעלה על 1000 גרם לדונם; הגרעינים יפוזרו בצורה אחידה על פני השטח ולא בערימות; (3) פתיונות פירות יש להניח על מגשים מעל לנוף הצמחים ובגובה של לא פחות מ-1.70 מטר מעל פני הקרקע. 6. שלט אזהרה (א) בעת פיזור הפתיונות יש להציג במקומות שצוינו בתקנה 5 שלט אזהרה שיהיה בצורה, בנוסח ובגודל שנקבע בתוספת לתקנות הגנת הצומח (שימוש בפלורואצטאמיד), תשכ"ח-1967. (ב) שלט האזהרה לא יוסר מהשטח, אלא לאחר איסוף הכלים או המגשים שבהם השתמשו לפיזור ולא לפני תום עשרים ואחד ימים מיום פיזור הפתיון. 7. איסורים (א) לא יפזר אדם פתיונות אלא בהתאם לאמור בתקנות אלה. (ב) לא יפזר אדם פתיונות במקומות המשמשים מעבר לבני אדם. (ג) לא יערים אדם פתיונות בערמות אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל. (ד) פתיונות גרעינים יהיו צבועים בצבע תכלת בהיר כאזהרה. 8. החסנה לא יחזיק אדם מלאי של תכשיר או פתיון אלא במחסן בארון המיועד להחסנת חמרים רעילים בלבד, הסגור מכל צדדיו, נעול על מסגר, ומוגן בפני כל מגע אדם ובעלי-חיים; המחסין תכשיר או פתיון יציב במקום ההחסנה שלט אזהרה מתאים, במקום נראה לעין ושעליו מסומנים בצבע אדום גולגולת ושתי עצמות מצטלבות וכן המלים "סכנה רעל". 9. אריזת תכשירים וסימונם תכשיר לא יימכר אלא באריזות סגורות שעליהן מודבקת תווית שבה מצויינים דרכי השימוש ואמצעי הזהירות. 10. היתר מיוחד לגבי חיות בר על אף האמור בתקנות 5 ו-7 רשאי המנהל, במקרה מתאים, לתת למדביר היתר מיוחד לפיזור פתיון אף להדברת חיות בר, וזאת בתנאים שקבע המנהל. 11. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. תקנות להגנת הצומח (נזקי עזים - מכירה), תשל"ח -1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הגנת הצומח (נזקי עזים), תש"י-1950 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה על תפיסת עזים תפס מפקח עז שרעתה בניגוד לסעיף 3 לחוק ואין בידי המלווה אותה היתר לפי סעיף 4 או 5 לחוק או שחרג מתנאי ההיתר, יודיע על כך לממונה שנתמנה בהתאם לסעיף 7 לחוק (להלן - הממונה). 2. קביעת מחיר קיבל הממונה הודעה על תפיסת עז כאמור בתקנה 1, יקבע את מחירה. 3. מכירת עזים (תיקון: תשמ"ח) תוך שבעה ימים מיום שמסר לממונה הודעה על תפיסת עז כאמור בתקנה 1, יוציאה המפקח למכירה בדרך שימצא לנכון. 4. הוצאות הוצאות החזקת העז במקום תפיסתה, הזנה והטיפול בה יחולו על בעלה. 5. החזקת תמורה התמורה שנתקבלה ממכירת העז תופקד בקופת המדינה ובית המשפט יחליט אם להחרימה או להחזירה כולה או מקצתה בניכוי הוצאות ההחזקה כאמור בתקנה 4. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים), תשל"ב- 1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור: 1. השמדת צמחי קלמונדין בעלו של מקום שבו גדלים צמחי קלמונדין ביום תחילתן של תקנות אלה, חייב להשמידם. 2. הודעה על גידול צמחי קלמונדין לא יגדל אדם, לא יטע ולא יזרע צמחי קלמונדין אלא לאחר שהודיע על כך בכתב למנהל השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות והמנהל נתן לו אישור על כך. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. תקנות הגנת הצומח (הגבלת ריסוס ליד מטעי הדרים ואבוקדו), תשל"ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אזור מוגן" - רצועת קרקע ברוחב של 200 מטר המקיפה מטע של הדרים או של אבוקדו. "חומר מסוכן" - כל אחד מהחמרים פרתיון, ד.ד.ט. וסיאולן בכל הרכב שהוא. 2. איסור ריסוס בחומר מסוכן לא ירסס אדם ולא יאבק בחומר מסוכן בתחום אזור מוגן. 3. הגבלת ריסוס מהאויר ובמכשירי ריסוס בתחום אזור מוגן לא ירסס אדם ולא יאבק על ידי קוטלי חרקים (אינסקטיסידים) וגפרית כשהריסוס או האיבוק מבוצע מן האוויר או באמצעות מכשירים המופעלים על ידי הדף אוויר אשר הפתח שלהם מופנה כלפי מעלה. 4. סייג להחלת התקנות הוראות תקנות אלה לא יחולו על מטעי הדרים ואבוקדו שניטעו לאחר תחילתן ללא אישור בכתב מאת מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. 6. ביטול תקנות הגנת הצומח (הגבלת ריסוס ליד מטעי הדרים), תשכ"ב- 1962 - בטלות. תקנות הגנת הצומח (איסור השימוש בסטריכנין ובגפרת התליום), תשל"ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. איסור השימוש בסטריכנין ובגפרת התליום (א) לא יקנה אדם, לא ימכור ולא יפעיל סטריכנין וגפרת התליום או תכשיר המכיל חמרים אלה, למטרה של ביעור נגעים. (ב) לא יחזיק אדם מלאי של החמרים כאמור בתקנת-משנה (א). תקנות הגנת הצומח (מניעת הפצת כנימה קמחית כדורית בעצי הדר, ,(Nipaecoccus Vastator - Viridis התשמ"ז-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "כנימה" - כנימה קמחית כדורית; "אזור הסגר" - האזור בעמק הירדן הנגוע בכנימה המתוחם: בדרום - בקו שתחילתו בנהר הירדן, דרך קיבוץ גשר עד כפר תבור; במערב - בקו תבור, צומת גולני, כפר חנניה; בצפון - כפר חנניה, אלמגור, גמלא, עד הגבול עם סוריה, ובמזרח - הגבול עם סוריה והגבול עם ירדן עד לנקודה המקבילה לקיבוץ גשר; "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; "פונדקאים" - עצי הדר למיניהם ולזניהם השונים, לרבות כל חלק מהם ופריים. 2. איסורים למניעת הנגע לא יקטוף אדם ולא יטלטל פונדקאים בתוך אזור ההסגר, ולא יוציא אדם פונדקאים אל מחוץ לאזור ההסגר, אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת המנהל (להלן - היתר) 3. חובת ריסוס (א) המחזיק בפרדס הנמצא באיזור ההסגר, ירסס את הפרדס לשם הדברת הכנימה בדרך ובאופן שיורה המנהל. (ב) תוך 30 ימים מיום הריסוס יערוך המנהל בדיקה; מצא את הפרדס נקי מכנימה חיה יתן המנהל היתר לעונת קטיף פרי אחת; ניתן ההיתר - לא יתחיל אדם בקטיף פרי ההדר ולא יקטוף לפני תום 30 ימים ממועד ביצוע הריסוס. (ג) נמצאה כנימה חיה בפונדקאים לאחר מתן ההיתר יבטל המנהל את ההיתר. תקנות הגנת הצומח (מכירת כותנה והובלתה), תשכ"ג-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. מכירת זרעי כותנה לא ימכור אדם זרעי כותנה אלא אם חוטאו לפחות 30 יום לפני מועד המכירה על ידי עישון בגז של חומצה הידרוציאנית או על ידי טיפול בחומצה גפריתית (להלן - החיטוי). 2. מתן אישור על חיטוי מוכר זרעי כותנה ימסור לקונה במעמד מסירת הזרעים אישור בכתב חתום בידו שבו פרטים אלה: (1) מועד ביצוע החיטוי; (2) החומר בו חוטאו הזרעים; (3) כמות החומר שהשתמשו בו לחיטוי; (4) השיטה בה חוטאו הזרעים ומשך זמן החיטוי; (5) שם ומען האדם שביצע את החיטוי על פי הוראות המוכר. 3. הובלת כותנה לא תועבר כותנה בלתי מנופטת ממקום למקום אלא במיכלים המכוסים מכל עבריהם בדרך שתימנע בעת ההעברה נפילת כל חלק ממנה. תקנות הגנת הצומח (תכנית-הדברה ודרישת-תשלום), תשכ"ח-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א(ב), 2י(ג), 2יא(ב) ו-19 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז - 1956, אני מתקין תקנות אלה: 1.פרטי תכנית הדברה תכנית-הדברה כמשמעותה בסעיף 2א(ב) לחוק (להלן - תכנית) תכלול פרטים אלה: (1) מטרת ההדברה; (2) ציון הנגעים המיועדים להדברה; (3) האזור בו תופעל התכנית; (4) השטח בו תופעל התכנית, בציון סוגי אתרים; (5) המועדים לביצועה; (6) האמצעים לביצועה; (7) כל פרט נוסף שיורה מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות (להלן - המנהל). 2. תנאי ביצוע התכנית (א) התכנית תבוצע רק לאחר שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו לגביה תנאים אלה: (1) נערך סקר, על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, של השטחים שבהם תבוצע ההדברה; (2) לסקר מצורפת מפה שבה מסומנים השטחים להם מתייחס הסקר. (ב) לא יעסקו בביצוע התכנית אלא אנשים שהוכיחו להנחת דעתו של המנהל שיש להם הכשרה מתאימה בהדברה שבה מטפלת התכנית. 3. דרכי פרסום (א) האזור בו תופעל תכנית ההדברה יסומן לשם זיהוי בקו אדום במפה הערוכה בקנה-מידה 1:20,000 והחתומה בידי מנהל האגף להגנת הצומח; העתק מהמפה יופקד במשרדי האגף להגנת הצומח, רח' דרור 6, תל-אביב-יפו, וכל המעוניין יהיה זכאי לעיין בו בשעות-העבודה הרגילות. (ב) הודעה הכוללת את פרטי התכנית כאמור בתקנה 2 תפורסם במשרדי הרשות המקומית שבתחומה תבוצע ההדברה וכן בכל מקום אחר שהורה המנהל. 4. מבחנים לקביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות (תיקון: תש"ל) (א) שיעור ההשתתפות בהוצאות ביצוע התכנית על ידי מי שחייב לשאת בהן ייקבע לפי מבחנים אלה: (1) גדלו ואפיו של השטח שבו בוצעה ההדברה; (2) סוג הנגעים שהודברו; (3) סוגי חמרי ההדברה שבהם השתמשו לביצוע ההדברה וריכוזם. (ב) היה בעל ההסמכה מועצת שיווק, רשאית היא לגבות את הוצאות ביצוע תכנית ההדברה לפי כמות היבולים שקיבלה לשיווק מבעלי הקרקע או מחליפיהם, לפי סוגי היבולים ויעדי השיווק השונים. 5 תוכן דרישת התשלום (א) אישרה ועדת ההדברה את הוצאות ביצוע ההדברה, ישלח המנהל לחייב בהם, תוך חודש מיום האישור, דרישת-תשלום. (ב) דרישת התשלום תישלח בדואר רשום על גבי טופס כמפורט בתוספת. ת ו ס פ ת (תקנה 5) מדינת ישראל משרד החקלאות, האגף להגנת הצומח, רח' דרור 6, תל-אביב-יפו תאריך לכבוד א.נ., דרישת תשלום היות ובוצעו פעולות לביעור נגעים, לרבות השמדתם של צמחים ושל אמצעי-לוואי באזור הנך רשאי לערור על גובה השיעור לפני ועדת הערר, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישה זו, לפי המען שלעיל. הסכום מורכב כלהלן: תאור השטח שיעור ההשתתפות לכל יחידה מנהל האגף להגנת הצומח תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן ומטאציל), תשכ"ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשל"ב) בתקנות אלה - "תכשיר" - תערובת של חמרים כימיים המכילה כחומר פעיל - dithiolane- 1.3 diethoxy phosphylimino המוצע למכירה בשם "סיאולן" תוצרת חברת "אמריקן ציאנאמיד", ארה"ב; "מנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "היתר" - היתר שניתן לפי תקנה 2; "רשיון" - רשיון שניתן לפי תקנה 3. 2. רכישה תכשיר לפי היתר (תיקון: תשל"ב) (א) לא יקנה אדם תכשיר אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת המנהל. (ב) לא יתן המנהל היתר אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו, כי יש ערובה מספיקה לכיסוי נזק כלשהו לבריאות האדם ולבריאות בעלי חיים העלול לבוא בעקבות השימוש בתכשיר. (ג) בהיתר הרכישה יצויינו פרטים אלה: (1) שם הקונה ומענו; (2) כמות התכשיר; (3) השימוש מותר לגבי כותנה בלבד; (4) שם המשק שבו ייעשה השימוש בתכשיר. 3. רשיון להפעלת תכשיר (תיקון: תשל"ב, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2 (א) לא יפעיל אדם תכשיר ללא רשיון הפעלה מאת המנהל. (ב) בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 3.70 שקלים חדשים. (ג) תקנת משנה (א) לא תחול על המחזיק ברשיון בר תוקף להפעלת תכשיר פרתיון ועל המפעיל תכשיר כעוזר של מחזיק ברשיון ובנוכחותו. 4. חובת נשיאת רשיון המפעיל תכשיר ישא את רשיונו עמו ויציגו למפקח על הצמח, לפי דרישתו. 5. מכירת תכשיר (תיקון: תשל"ב) לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שמסר לו היתר; המוכר ישמור את ההיתר לצרכי ביקורת המנהל במשך שנתיים לפחות מיום המכירה. 6. מטרת הפעלתו של תכשיר (תיקון: תשל"ב) לא ישתמש אדם בתכשיר אלא להדברת פרודניה בכותנה. 7. הגבלות להפעלת תכשיר מן האויר (א) לא יפעיל אדם תכשיר בדרך של ריסוס מן האויר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור, ברדיוס של מאה ועשרים מטר מבית-מגורים; מבית-ספר, מגן-ילדים או מכל מקום אחר שבו נוהגים בני אדם להתאסף. (ב) לא יטיס אדם מטוס טעון בתכשיר מעל בית-מגורים, בית-ספר, גן-ילדים או כל מקום אחר שבו נוהגים בני אדם להתאסף. 8. הגבלות להפעלת תכשיר מן הקרקע (א) לא יפעיל אדם תכשיר בדרך של ריסוס מן הקרקע, ולא יסייע לריסוס כאמור, ברדיוס של חמישים מטר מכל אחד מהמקומות המצויינים בתקנה 7(א). (ב) לא יפעיל אדם תכשיר בדרך של ריסוס מן הקרקע באמצעות מרסס מפוח, כשמוצא הנוזל כלפי מעלה. 9. בגדי מגן לא יפעיל אדם תכשיר אלא באחד התנאים האלה: (1) לבוש בגד-מגן, כפפות ומרכיב משקפי-מגן או מגן-פנים; (2) נמצא בתא סגור המצוייד במערכת אוורור אוטומטית במצב תקין. 10. שלט אזהרה (א) המחזיק בשטח המיועד לריסוס בתכשיר יציג בשטח, לפני הריסוס, שלטי אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת. (ב) לא יפעיל אדם תכשיר אלא אם הוצגו בשטח המיועד לריסוס שלטי אזהרה. (ג) שלט אזהרה לא יוסר מהשטח לפני תום 10 ימים לאחר הפעלת התכשיר. 11. איסוף כלים לא ישאיר אדם בשדה כל כלי, מיכל או שאריות תכשיר שהשתמש בהם בעת הריסוס או לצורך הריסוס. תוספת (תקנה 10) 1. שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן: הכניסה אסורה סכנה רעל מסוכן לבני-אדם ובעלי-חיים שם הרעל 2. שלט אזהרה בשטח המיועד לריסוס יהיה בגודל 70X40 ס"מ, עשוי מפח במסגרת עץ. על השלט יופיעו בצבע אדום על רקע לבן - המלה "סכנה" באותיות שגדלן 8 ס"מ, סימן גולגולת ושתי עצמות מצטלבות בגודל 15X20 ס"מ. השלט יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של לא פחות ממטר אחד מעל פני הקרקע. השלטים יוצבו בכל אחת מהצלעות של החלקה המרוססת והמרחק ביניהם לא יעלה על 100 מטרים. תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין, אלדרין ודיאלדרין), תשל"ה- 1975 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "תכשיר" - תערובת של חמרים כימיים לביעור נגעים, המכילה אנדרין אלדרין או דיאלדרין פעיל; "חומר פעיל" - חומר כימי שמציאותו בתכשיר גורמת לפעולות אשר להן מיועד התכשיר; "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "היתר" - היתר שניתן לפי תקנה 3. 2. איסור החזקה, קניה, מכירה ושימוש בתכשיר לא יקנה אדם, לא ימכור ולא יפעיל תכשיר או פתיון המכילים אנדרין, אלדרין או דיאלדרין, ולא יחזיק מלאי שלהם. 3. היתר (א) על אף האמור בתקנה 2, רשאי המנהל לתת היתר ליצרן להחזיק אנדרין, אלדרין ודיאלדרין, ובמקרים מיוחדים - להפעלת גרעינים המכילים אנדרין. (ב) היתר הוא אישי. (ג) המנהל יציין בהיתר את מקום ההחזקה, כמות המלאי, הכמות שבה מותר להשתמש והמטרות, המקום והזמן לשימוש. 4. ביטול תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין), תשל"ב-1971 - בטלות. תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(1) ו-3 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות ומצווה לאמור: 1. הגדרות בתקנות אלה- "אזור הערבה"- האזור המתוחם בקו אדום במפה הערוכה בקנה מידה 1:250,000 החתומה ביד המנהל והמופקדת לעיון הציבור בלא תשלום, במשרדו ובמשרדי כל מועצה אזורית, בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, והמפורסמת באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - משרד החקלאות): "המנהל" - מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, או מי שהוא הסמיכו, מבין עובדי המשרד, לעניין תקנות אלה; "מועצה אזורית" - כל אחת מאלה: המועצה אזורית תמר; המועצה האזורית חבל אילות; המועצה האזורית הערבה התיכונה; "מפקח" - מפקח על הצמח שמונה לפי סעיף 10 לחוק. 2. איסור הכנסת פונדקאים למניעת נגעים לא יכניס אדם לאזור הערבה, לשם מיון ואריזה, פירות וירקות טריים מן המפורטים בתוספת (להלן - פונדקאים), אלא בהיתר של המנהל ולפי תנאי ההיתר. 3. הוראות מפקח ראה מפקח כי אדם פעל בניגוד לתקנה 2, רשאי הוא להורות לאותו אדם לעשות בפונדקאים, על חשבונו, אחד או יותר מאלה: (1) להוציאם אל מחוץ לגבולות האזור, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה המפקח; (2) להשמיד את הפונדקאים, כולם או מקצתם, במועד ובדרך שיורה המפקח. 4. שמירת דינים השמדת פונדקאים לפי תקנות אלה תיעשה בכפוף להוראת הדינים הנוגעים בדבר. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנה 2) רשימת פונדקאים אבוקדו ליצ'י פירות הדר אבטיח מלון צבר אגס מלפפון קומקווט אנונה מנגו קיווי אפרסמון משמש קישוא אפרסק נקטרינה קרמבולה בננה ספוטה לבנה רימון גויאבה עגבניה שזיף דובדבן ענבים שסק חבוש פיגואה תאנה חציל פלפל תפוח עץ לונגן פסיפלורה לימקווט פפיה תקנות הגנת הצומח (אריזת קוטלי עשבים הורמונליים והשימוש בהם), תשל"ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "קוטלי עשבים הורמונליים" - תכשיר להדברת עשבים המכיל חומצה פנוקסי אצטית או תולדותיה; "תכשיר" - כמשמעותו בתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ"ז-1967. 2. צורות אריזה (א) תכשיר קוטל עשבים הורמונלי ייארז בידי היצרן באריזות המכילות 100, 30, 3 או 1 ליטר בלבד. (ב) תכשיר שאיננו קוטל עשבים הורמונלי לא ייארז באריזות של 30,100 או 3 ליטר. (ג) תכשיר קוטל עשבים הורמונלי בכמות של ליטר אחד ייארז במכל עטוף בשקית מפלסטיק ונתון בתוך שרוול פלסטי מרושת. (ד) לא יארוז אדם כל תכשיר שאיננו קוטל עשבים הורמונלי באריזה כאמור בתקנת משנה (ג). 3. ריסוס מן האויר לא ירסס אדם מן האוויר בתכשיר קוטל עשבים הורמונלי או בתכשיר אחר באריזות המכילות פחות משלושה ליטר כל אחת. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס"ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ולעניין פרט (5) בתוספת - בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: (תיקון: תשס"ט) 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1, יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע בצדה בטור ב' בתוספת. 3. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין. תוספת (תקנות 1 ו-2) טור א' טור ב' העבירות המינהליות קנס מנהלי קצוב בשקלים חדשים (1) תקנות הגנת הצומח (הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 19ג(ב) ו-(ג) 800 תקנות 14, 16(ג), 19ג(ד) ו-20(א) 1,000 תקנות 22 ו-23 1,500 תקנות 2(א) ו-13 2,500 תקנות 5(ב) ו-21 5,000 תקנות 18 ו-19ב(א) 8,000 (2) תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי, התשס"ט-2009), התשס"ט-2009 - תקנות 5(א), (ג), (ח), 7(ב), 12(א) עד (ג), 13, 14(ב) ו-(ג), 15 1,500 תקנות 6, 11, 12(ד) 2,500 תקנות 2(ב), 7(ד) 5,000 תקנות 10(א) ו-(ג) 8,000 (3) תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), התשל"ז-1977 - תקנה 1 2,500, לכל תכשיר (4) תקנות הגנת הצומח (שימוש באלפא כלורלוז), התשל"ו-1976 תקנות 5, 6, 7(ב) 2,000 (5) תקנות הגנת הצומח (שימוש ואחזקה של אלדיקרב-טמיק), התשל"ח-1978 - תקנה 7 2,500 (6) צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב), התשנ"ד-1994 - תקנה 2(א) 5,000 (7) תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים), התשס"ד-2003 תקנה 2 1,000 (8) תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), התשס"ה- 2005 תקנה 3(א) 2,500 תקנה 7(א) ו-(ג) 5,000 תקנות 7(ב), 14 10,000 (9) תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש"ך-1960 תקנות 15, 19, 24, 25, 31, 32 800 (10) תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי תות שדה ומכירתו), התשמ"ח-1988 - תקנות 6, 10, 33 1,500 תקנות 2, 11, 12(1) 2,500 (11) תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ"ד-1964 - תקנות 13, 15, 18(א), 22 800 תקנה 20(א) 1,500 תקנות 6, 11 2,500 (12) תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), התשכ"ח-1967 - תקנה 2 2,500 טור א' טור ב' העבירות המינהליות קנס מנהלי קצוב בשקלים חדשים (13) תקנות הזרעים (מכירה), התשכ"ה-1964 - תקנות 9, 10, 11(א), 12, 13 800 תקנות 5, 6, 8, 18 1,500 /(14) תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), התשל"ח-1978 - תקנה 9 500 תקנות 8(א), 10 800 תקנה 12 1,500 תקנות 2, 11 2,500 (15) חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954 - סעיף 2(א) 5,000 (16) תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל"ט-1979 - תקנה 4 800 תקנות 3, 8(1) ו-(2), 10(א) 1,000 תקנה 9(א) 1,500 תקנות 2, 17 2,500 תקנה 11(א) 5,000 תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי)התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, 8 ו-19 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956) להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1 .הגדרות בתקנות אלה - "אזור" - ארץ, חלק מארץ, כמה ארצות או חלקים מהן; "אזור חופשי מנגע" - אזור אשר בו לא קיים נגע מסוים או שהוא נמצא תחת בקרה רשמית; "אמנה בין-לאומית להגנת הצומח" - אמנה להגנת הצומח (IPPC) משנת 1997, שפרסם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO), ושהופקדה לעיון הציבור בספריית השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - משרד החקלאות) ובאתר האינטרנט שלו; "ארץ" - מדינה, ובאיחוד של מדינות - כל אחת מהמדינות הכלולות בה; "ארץ מוצא" - הארץ שממנה נשלח משלוח לישראל; "ארץ מקור" - הארץ שבה יוצרו או גודלו צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לוואי; "ארצות אירופה" - כל אחת מאלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, שבדיה ושוויץ; "המנהל" - מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה; "הסגר לאחר כניסה" - מקום שאליו מועבר משלוח לפי תקנה 8(א)(4); "הסכם בין-לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח" - הסכם בין-לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח (SPS) משנת 1994 , שפרסם ארגון הסחר העולמי (WTO), והופקד לעיון הציבור בספריית משרד החקלאות ובאתר האינטרנט שלו; "חומר ריבוי" - שתילים, ייחורים, תרביות רקמה, רכב, שורשים, פקעות, בצלים, זרעים, תפטיר או נבגים לגידול פטריות וכל חלק של צמח המיובא לשם ריבויו וגידולו; "טיפול" - פעולה בשיטה מהשיטות הנזכרות בתוספת הראשונה, למניעת חדירת נגעים לישראל; "יצוא חוזר" - משלוח המיובא לישראל ומיוצא לאחר מכן בלי שנחשף לזיהום או להדבקה על ידי נגעים (RE-EXPORT); "מוצר-צמח" - כהגדרתו בחוק ולמעט מוצרים שמוצאם מן הצומח שעברו תהליך של הקפאה בטמפרטורה הנמוכה ממינוס 18 מעלות צלסיוס או קלייה בטמפרטורה העולה על 185 מעלות צלסיוס למשך 15 דקות לפחות; "מכל" - יחידת אריזה המשמשת ליבוא משלוח; "מעבדה רשמית" - מעבדה שהוכרה בידי שירותי הגנת הצומח של ארץ המקור או ארץ המוצא, לפי העניין; נדרשה בדיקת מעבדה לאחר הגעת משלוח לארץ, היא תיעשה במעבדת משרד החקלאות או במעבדה אחרת שאישר המנהל; "מפקח" - מפקח על הצמח כאמור בסעיף 10 לחוק; "מצע גידול" - כל סוג של חומר שבו זורעים, משרישים או מגדלים צמחים למעט אדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני; "משלוח" - צמחים, מוצרי-צמחים, נגעים או אמצעי לוואי המועברים מארץ אחת לשניה; "משלוח במעבר" - משלוח המיובא לישראל לשם העברתו לארץ אחרת כמות שהוא (IN TRANSIT); "נגע" - גוף חי או צומח, לרבות חידק, נגיף, פטריה ועשב בר שטבעם לחולל מחלות בצמחים או לגרום להם נזק אחר; "נגע הסגר" - נגע מן הנגעים המפורטים בתוספת השניה וכל נגע אחר שאינו קיים בישראל או לא התבסס בה; "נגע מוסווה" - נגע הקיים בצמח ולא פיתח סימני מחלה בו; "נמל יבוא" - נמלי הים אשדוד, חיפה ואילת, נמל התעופה בן גוריון וכל נמל אחר או אתר כניסה שאישר המנהל לעניין תקנות אלה; "ספר טיפולים" - ספר המפרט את אופן הטיפול במשלוח, כפי שיעודכן מזמן לזמן בידי המנהל, ושהופקד לעיון הציבור בספריית משרד החקלאות ובאתר האינטרנט שלו; "צמח מהונדס" - צמח שעבר שינוי בדרך של הנדסה גנטית; "תחנת הסגר ממשלתית" - מקום המוחזק והמנוהל בידי המדינה למטרות גידול ובדיקה של משלוח לפי תקנה 10(ג); "תעודת בריאות" - תעודת בריאות לצמח כמשמעותה באמנה הבין-לאומית להגנת הצומח; "תעודת מקור" - תעודה שהנפיק בארץ המקור גורם שהכיר בו המנהל, המעידה על מקור הטובין שבמשלוח. 2 . יבוא צמחים מוצרי-צמחים, נגעים ואמצעי לוואי (א) לא ייבא אדם צמח, מוצר-צמח, נגע או אמצעי לוואי אלא אם כן נתקיימו בו הוראות תקנות אלה. (ב) לא ייבא אדם צמח, מוצר-צמח, נגע או אמצעי לוואי אלא ברישיון בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו (להלן - רישיון). (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), המייבא טובין מהמפורטים בתוספות השלישית והרביעית, למעט טובין ביצוא חוזר וטובין המיובאים במטען יד של נוסע, ולמעט צמח מהונדס או מוצר-צמח מהונדס המפורטים בתוספת הרביעית, פטור מרישיון, ובלבד - (1) שהמייבא טובין מהמפורטים בתוספת השלישית יצרף למשלוח תעודת מקור; (2) שהמייבא טובין מהמפורטים בתוספת הרביעית ימלא אחר התנאים הקבועים בטור ב' בה, ויצרף למשלוח תעודת בריאות, ובטובין שהם חומר ריבוי גם אישור מגורם בארץ המקור שהכיר בו המנהל, כי הוא אינו צמח מהונדס; (3) שהמייבא צמחים מהמפורטים בתוספות השלישית והרביעית לא ישתמש בהם למטרת ריבוי אלא אם כן הוצהר על כך בתעודת הבריאות. 3. בקשה לרישיון יבוא (א) מבקש רישיון יגיש את בקשתו, בכתב, למנהל, לפי טופס שהורה עליו; טופס בקשה לרישיון ניתן לקבל במשרדי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות בשעות העבודה המקובלות, ובאתר האינטרנט שלו. (ב) המנהל רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בהתאם לסיכונים הצפויים לצומח בארץ ורמת ההגנה הנאותה לשמירתו, והכל כמקובל בהסכמים בין-לאומיים; לעניין זה, "הסכמים בין-לאומיים" - האמנה הבין-לאומית להגנת הצומח וההסכם הבין-לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח. 4 .אגרות בקשה לרישיון והעתק רישיון (א) עם הגשת בקשה למתן רישיון לפי תקנה 3, ישלם המבקש אגרה כמצוין בתוספת השמינית. (ב) לא תשולם אגרה לפי תקנת משנה (א) על בקשה למשלוח טובין שהמנהל נתן בגינם רישיון לפי תקנה 10(ב). (ג) בעד מתן העתק רישיון תשולם אגרה כמצוין בתוספת השמינית. (ד) המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרות בקשה לרישיון והעתק רישיון למשלוח טובין המיועד למוסדות צדקה. 5 .תעודת בריאות (א) המייבא משלוח, למעט משלוח של טובין המפורטים בתוספת השלישית, יצרף למשלוח תעודת בריאות מקורית של ארץ המקור ויגישה למפקח בנמל היבוא. (ב) תעודת בריאות תיערך לפי הדוגמה שבתוספת החמישית המבוססת על הנספח לאמנה הבין-לאומית להגנת הצומח ותישא את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור . (ג) המייבא משלוח מארץ מוצא שאינה ארץ המקור יצרף למשלוח, נוסף על תעודת בריאות מארץ המקור, גם תעודת בריאות של ארץ המוצא ערוכה לפי הדוגמה שבתוספת השישית והנושאת את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המוצא. (ד) היתה תעודת בריאות כתובה בשפה שאינה אנגלית, יצרף אליה המייבא תרגום רשמי לשפה העברית או האנגלית . (ה) תעודת בריאות תכלול פרטים מלאים ומדויקים בכל הנושאים המפורטים בה ותענה על תנאי הרישיון ותנאי התוספת הרביעית. (ו) כל תיקון, תוספת, שינוי או מחיקה בתעודת בריאות יישאו את חותמו וחתימתו של מי שחתם עליה כדין. (ז) תעודת בריאות תהא תקפה אם המשלוח נבדק בידי מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור - (1) בתוך 14 ימים לפני צאתו, אם הוא מכיל חומר ריבוי וגטטיבי, פירות טריים או ירקות טריים, פרחים או צמחי נוי; (2) בתוך 30 ימים לפני צאתו, אם הוא מכיל טובין שאינם מפורטים כאמור בפסקה (1), ולמעט משלוח טובין שהם זרעים אשר נבדק בתוך שישה חודשים לפני צאתו. (ח) למשלוח המיובא בדואר תצורף תעודת הבריאות במעטפה צמודה לאריזה ועליה יצוין "תעודת בריאות". 6 . הודעה על הגעת משלוח יבואן יודיע למפקח על הגעת משלוח לנמל היבוא לאחר שקיבל הודעה על כך וימסור לו את המסמכים המתייחסים למשלוח. 7 . בדיקת משלוח (א) לא יתיר מפקח את הכנסתו של משלוח לישראל אלא לאחר שבדק אותו בנמל היבוא ואישר בכתב כי נתמלאו בו הוראות תקנות אלה . (ב) יבואן ימציא למפקח את כל המסמכים המקוריים המתייחסים למשלוח ויכינו לבדיקה בצורה ובדרך שיורה המפקח . (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח, באישור הממונה על המכס, לבצע, בהסכמת היבואן, בדיקת משלוח מחוץ לנמל היבוא; היבואן יעביר משלוח כאמור למקום הבדיקה המוסכם על חשבונו ועל אחריותו. (ד) כל עוד לא התיר מפקח את הכנסתו של המשלוח לישראל או אם התיר את הכנסתו לצורך בדיקה כאמור בתקנת משנה (ג), לא יעביר אדם את המשלוח ממקום אחסנתו, לא יפתח את אריזתו ולא יעשה בו כל טיפול, אלא לפי הוראות המפקח. 8. הוראות מפקח לאחר בדיקה (א) מצא מפקח שבמשלוח שבדק לא נתקיימו הוראות תקנות אלה או כי המשלוח אינו חופשי מנגעים, או היה לדעתו חשד סביר כי המשלוח נגוע בנגעים מוסווים, רשאי הוא, להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה: (1) להשמידו, כולו או מקצתו, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם; (2) לחטאו, כולו או מקצתו, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם; (3) לבדוק את המשלוח במעבדה רשמית; (4) להעבירו להסגר לאחר כניסה ולהחזיקו או לגדלו במקום ובאופן שיורה עליהם, והמשלוח לא ישוחרר אלא לאחר שנבדק בידי המפקח ונמצא חופשי מנגעים; (5) להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה בתוך פרק הזמן ובדרך שיורה עליהם; לא עשה כן היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעולה על חשבון היבואן. (ב) מצא מפקח במשלוח שבדק נגע מנגעי ההסגר המפורטים בתוספת השניה או נגע הסגר שעליו הודיע המנהל, יורה ליבואן להשמידו או להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם; לא עשה כן היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעולה על חשבון היבואן. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל לבקשת יבואן להתיר את כניסת המשלוח, בטיפול ובתנאים שקבע, ובלבד שהמשלוח איננו של חומר ריבוי או צמחי עציץ. (ד) לא יורה מפקח על השמדת משלוח לפי תקנה זו אלא אם כן קיימת לדעתו סכנה להתפשטות נגעים, או אם היבואן נמנע מהוצאת המשלוח אל מחוץ לגבולות המדינה בתוך פרק הזמן ובדרך שהמפקח הורה עליהם. 9. אגרת בדיקה (א) בעד בדיקת משלוח לפי תקנה 7 תשולם אגרה כמצוין בתוספת השמינית; לעניין זה יראו משלוח כמשלוח הרשום בשטר מטען אחד ונשלח על ידי יצואן אחד ליבואן אחד בישראל . (ב) המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרת בדיקה משלוח טובין המיועד למוסדות צדקה. 10. יבוא אסור (א) לא ייבא אדם טובין המפורטים בתוספת השביעית. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לתת רישיון לטובין אלה אם הדבר דרוש לצורכי מחקר או פיתוח החקלאות בישראל. (ג) נתן המנהל רישיון לפי תקנת משנה (ב), יכניס היבואן את המשלוח לתחנת הסגר ממשלתית או למקום אחר שאישר המנהל ולא יוציאו משם אלא לאחר שנבדק בידי מפקח, נמצא חופשי מנגעים ושוחרר בידי מפקח; היבואן יישא בעלויות הכנסת המשלוח לתחנת ההסגר או המקום כאמור והחזקתו בהם . 11 .חופשיות מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני לא ייבא אדם משלוח שאינו חופשי מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני. 12. חומרי אריזה ושינוע (א) לא ייבא אדם משלוח באריזה שמקורה בצמח, למעט טחבים מיובשים, כבול, שעם טחון ונסורת שבבית, אלא אם כן קיבל לכך רישיון לפי תקנה 3. (ב) לא ייבא אדם משלוח שחומרי אריזתו ושינועו אינם חופשיים מנגעים. (ג) לא ייבא אדם חומר ריבוי וצמחי עציץ אלא בחומרי אריזה חדשים או בחומרי אריזה משומשים שטופלו באופן שאישר המנהל והטיפול יצוין בתעודת הבריאות. (ד) לא ייבא אדם טובין באריזת עץ אלא אם כן האריזה נושאת את הסימון הקבוע בתקן מספר 15 של האמנה הבין-לאומית להגנת הצומח; לעניין זה, "אריזת עץ" - לרבות משטחי עץ ותמוכות עץ. 13. סימון אריזה (א) לא ייבא אדם משלוח שאריזתו אינה מסומנת באופן המאפשר זיהוי תכולתו וכמותו בנקל. (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא ייבא אדם משלוח המכיל חומר ריבוי מהונדס אם אריזתו לא סומנה במילים “GENETICALLY MODIFIED ORGANISM". 14. מצע גידול (א) לא ייבא אדם מצע גידול שאינו חופשי מנגעים. (ב) לא ייבא אדם מצע גידול שאינו ארוז באופן המונע את פיזורו בזמן שינועו. (ג) המייבא מצע גידול יפרט בסימון האריזה את שם היצרן, ארץ המקור ומרכיב המצע . 15. משלוח במעבר לא ייבא אדם משלוח במעבר אלא אם כן המשלוח ארוז, סגור ואטום באופן שימנע את פיזורו. 16 . עונשין מי שהפר הוראת מפקח שניתנה לו בכתב על פי תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים. 17. שמירת דינים (א) אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין. (ב) אין בהוראות תקנות אלה לגרוע מן הצורך בקבלת תעודה או אישור לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 . 18 . ביטול תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל"א-1970 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות. 19 .תחילה תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן .(התקנות פורסמו ביום 25.3.2009). 20 . הוראת מעבר רישיונות שניתנו לפי התקנות הקודמות והיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ניתנו לפי תקנות אלה . תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל"ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "תכשיר" - תערובת של חמרים כימיים המכילה כחומר פעיל אתיל פרתיון; "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן. 2. הפעלת תכשיר לפי רשיון (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו) (א) לא יפעיל אדם תכשיר להדברת נגעים אלא אם ניתן לו רשיון הפעלה מאת המנהל (להלן - רשיון). (ב) המפעיל תכשיר להדברת נגעים ישא עמו את הרשיון ויראהו למפקח על הצמח שנתמנה לפי סעיף 10 לחוק בכל עת שידרוש. (ג) תקנה זו לא תחול על מי שמפעיל תכשיר כעוזרו של אדם שניתן לו רשיון ובנוכחותו. (ד) בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 3.70 שקלים חדשים. 3. רכישת תכשיר לפי היתר (א) לא יקנה אדם תכשיר אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל (להלן - היתר). (ב) לא יתן המנהל היתר אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי יש ערובה מספיקה לכיסוי נזק כלשהו לבריאות בני אדם ובעלי חיים העלול להיגרם בעקבות השימוש בתכשיר. (ג) בהיתר הרכישה יצויינו פרטים אלה: (1) שם הקונה ומענו; (2) כמות התכשיר; (3) מטרת השימוש; (4) שם המשק שבו ישתמשו בתכשיר. (ד) לא ירסס אדם שדה בתכשיר אלא למטרה שצויינה בהיתר. 4. מכירת תכשיר (א) לא יעסוק אדם במכירת תכשיר אלא אם ניתן לו רשיון בהתאם לתקנה 22 לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ"ז-1967. (ב) לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שמסר לו היתר; המוכר ישמור על ההיתר לצרכי ביקורת המנהל במשך שנתיים לפחות מיום המכירה. 5. לבוש מגן לא יפעיל אדם תכשיר להדברת נגעים אלא אם הוא לבוש בגד מגן וכפפות ועיניו מוגנות במשקפיים או מגן פנים שקוף, המונעים מגע ישיר בין גופו לבין התכשיר. 6. החסנה (א) לא יחזיק אדם מלאי של תכשיר אלא במחסן או בארון המיועדים אך ורק להחסנת חמרים רעילים, הסגורים על מסגר והמוגנים בפני מגע עם בני אדם או בעלי חיים. (ב) המחסין מלאי של תכשיר יציג שלט אזהרה מתאים על-יד מקום ההחסנה, במקום הנראה לעין. 7. ריסוס ליד מקומות מגורים (א) לא ירסס אדם מן האוויר בתכשיר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור, ברדיוס של 120 מטרים מבית המשמש כמקום מגורים, בית-ספר או גן ילדים או מכל מקום אחר המשמש כבית ועד לבני אדם. (ב) לא ירסס אדם מן הקרקע בתכשיר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור, ברדיוס של 50 מטרים מהמקומות שצויינו בתקנת משנה (א). (ג) לא ירסס אדם מן הקרקע בתכשיר באמצעות מרסס מפוח כשמוצא הנוזל מופנה כלפי מעלה, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור. 8. שלט אזהרה (א) ריסס אדם שטח מסויים בתכשיר, יציג במקומות שצויינו בתוספת שלט אזהרה שיהיה בנוסח ובגודל שנקבעו בה. (ב) שלט אזהרה לא יוסר אלא כתום חמישה ימים לאחר הריסוס. 9. ביטול בטלות - (1) תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת התליום וסטריכנין), תשי"ט-1959; (2) תקנות הגנת הצומח (מכירת תכשירי פרתיון), תשכ"א-1960. ת ו ס פ ת (תקנה 8) 1. שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן: ה כ נ י ס ה א ס ו ר ה ס כ נ ה רעל מסוכן לבני-אדם ולבעלי-חיים שם הרעל 2. שלט אזהרה בשדה יהיה בגודל 70X10 ס"מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה "סכנה" הן בגודל של 8 ס"מ והגולגולת היא בגודל של 15X20 ס"מ, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה לא פחות ממטר אחד מעל פני הקרקע. 3. שלט אזהרה במיתקן יהיה בגודל 20X30 ס"מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה "סכנה" הן בגודל של 4 ס"מ והגולגולת היא בגודל של 7X10, ס"מ, והוא יוצג על מיתקן, מכל, בנין או מבנה במקום הנראה לעין. תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת קשיון רולפסי בסלק-סוכר), תשי"ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, בתשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. העברת שיירי אדמה מסלק סוכר לא יוציא בעל בית חרושת לסוכר, ולא ירשה להוציא שיירי אדמה מסלק סוכר שהובא לבית החרושת אלא למקום שאושר בכתב על ידי מנהל המחלקה להגנת הצומח ואלא במשאיות שאינן משמשות להובלת סלק סוכר. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים), תשל"ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור: 1. השמדת צמחי קלמונדין בעלו של מקום שבו גדלים צמחי קלמונדין ביום תחילתן של תקנות אלה, חייב להשמידם. 2. הודעה על גידול צמחי קלמונדין לא יגדל אדם, לא יטע ולא יזרע צמחי קלמונדין אלא לאחר שהודיע על כך בכתב למנהל השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות והמנהל נתן לו אישור על כך. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. תקנות הגנת הצומח (נקיון מכלי אבוקדו ורכב הובלה), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מכל" - מכל לאיסוף אבוקדו; "רכב" - רכב להובלת אבוקדו; "מנהל האגף" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות. 2. הנחת מכלים על משטחים לא יונח מכל בתוך מטע, אלא על משטח, כך שתחתית המכל נמצאת במרחק של 10 ס"מ לפחות מפני הקרקע. 3. הובלה במכלים ורכב נקיים לא יוביל אדם אבוקדו אלא במכל וברכב נקיים מאדמה. 4. איסור כניסה לבית האריזה לא יוכנס מכל לבית אריזה אלא אם כן הוא נקי מאדמה. 5. חובת חיטוי רכב בשערי בית אריזה לאבוקדו, יחוטאו גלגלי רכב נכנס ויוצא בבור טבילה, המכיל חומר שאישר למטרה זו מנהל האגף. 6. חובת ריסוס המכלים מכל ירוסס בבית האריזה מיד לאחר שהאבוקדו הוצא מתוכו בתכשיר המכיל קוטל פטריות שאישר האגף למטרה האמורה ובהתאם להוראות שעל תווית התכשיר. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ"ט- 1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "רשיון" - רשיון שניתן לפי תקנה 2; "אישור" - אישור שניתן לפי תקנה 5; "היתר" - היתר שניתן לפי תקנה 13; "מנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות; "מפעיל" - אדם המפעיל מכשיר-ריסוס מן האויר באמצעות כלי-טיס לשם הדברת עשבים על-ידי שימוש בקוטלי עשבים; "קוטלי עשבים" - כל אחד מהתכשירים המנויים מטה, כפי שהם מורכבים בכל מתכון (פורמולציה): 4, 2 - דוכלורופנוקסי חומצת החומץ (2, 4 - D); -2מטיל -4כלורופנוקסי חומצת החומץ (MCPA); 5, 4, 2 - תלת כלורופנוקסי חומצת החומץ (2, 4, 5 - T) גרמוקסון (פאראקואט המכיל 1, 1 -דומתיל - 4, 4 -ביפורידיליום, 2 - דומתיל סולפאט; רגלון (דיקוואט) המכיל 1, 1 אתילין 2-, 2 ביפירידיליום -2דוכלוריד; דאלאפון המכיל 2, 2 חומצות דוכלור ו-פרופיונית; אניטרול המכיל 3 אמינו - 4, 2, 1 - טריאזול; פיקלורם (טורדון) המכיל 4 אמינו - 6, 5, 3 - תלת כלורו חומצת פיקולין; "מחזיק" - המחזיק בקרקע ומעבדה, בין כבעל או מכוח כל דין או הסכם. "שדה" - לרבות שטח בור, או שטח מיועד למראה טבעי. 2. רשיון מפעיל לא יעסוק אדם כמפעיל אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון. 3. בקשת רשיון בקשה לרשיון תוגש למנהל בטופס שהוא הורה. 4. אגרת רשיון (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2 (א) בעד רשיון תשולם אגרה של 13.50 שקלים חדשים. (ב) בעד העתק רשיון במקום רשיון שאבד תשולם אגרה של 1.70 שקלים חדשים. 5. אישור (א) לא ירסס אדם בקוטלי עשבים מן האוויר אלא לפי אישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי האישור. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לרסס בתכשיר אמינו טריאזול למטרות שילוך בכותנה. 6. בקשה לאישור (א) בקשה לאישור תוגש על-ידי מחזיק למנהל בטופס שהוא הורה. (ב) לבקשה לאישור יצורפו שני עותקים של תרשים מדוייק של השטח המיועד לריסוס בקנה-מידה שאינו קטן מ-1:20,000 ושבו סומן כיוון צפון; התרשים יכלול גם את פירוט הגידולים הרב-שנתיים ברצועה ברוחב של 1,000 מטר הגובלת עם השדה המטופל ואת הגידולים החד-שנתיים ברצועה ברוחב של 250 מטר הגובלת עם השדה המטופל; בבקשה לאישור יצויין כיוון הטיסות המוצע בזמן הריסוס. 7. דרך הגשת בקשה בקשה לאישור תוגש באמצעות מפעיל לפחות ארבעה ימים לפני מועד הריסוס. 8. תוקף אישור (א) תוקף אישור לא יעלה על שלושים יום מיום נתינתו. (ב) רשאי המנהל להאריך תוקף אישור על פי בקשת מחזיק, שהוגשה באמצעות מפעיל לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שלושים יום. 9. אגרה בעד אישור (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2 (א) בעד אישור תשולם אגרה של 16.00 שקלים חדשים. (ב) בעד העתק מאישור במקום אישור שאבד תשולם אגרה של 1.70 שקלים חדשים. 10. ביטוח לא יינתן אישור אלא לאחר שהוכח למנהל כי המפעיל ביטח את עצמו בפני תביעות על נזק העשוי להיגרם לרכושו של צד שלישי שאינו המפעיל או המחזיק בקשר לביצוע ריסוס בקוטלי עשבים מן האוויר. 11. תנאים לריסוס מן האוויר (א) לא ירסס אדם בקוטלי-עשבים מן האויר - (1) בטיפות שקוטר הנפח התיכון שלהן קטן מ-400 מיקרון; (2) כשמהירות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 12 ק"מ לשעה והטיסה היא בגובה שלמטה משני מטרים; (3) כשמהירות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 5 ק"מ לשעה והטיסה היא בגובה העולה על 10 מטרים; (ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי המנהל להתיר במקרים מיוחדים ריסוס בתנאים אקלימיים שונים. 12. איסור ריסוס מן האויר לא יינתן אישור לריסוס בקוטלי-עשבים מן האויר, אם לדעת המנהל עלול להיפגע גידול בסביבות השדה המטופל. 13. היתר לא יקנה אדם ולא יפעיל קוטלי-עשבים המפורטים להלן כשהם במתכון אסטר: (1) 2.4-D (2) MCPA (3) טורדון (להלן - התכשירים), אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו. 14. בקשה להיתר הרוצה לקבל היתר יגיש למנהל בקשה בטופס שהמנהל הורה. 15. מתן היתר (א) המנהל יציין בהיתר פרטים אלה: (1) כמות התכשירים שהמבקש רשאי לרכוש על פיו; (2) מטרת השימוש; (3) מועד השימוש. (ב) היתר יוצא בשני עותקים. 16. מכירת תכשיר לא ימכור אדם תכשיר מן התכשירים אלא למי שיש בידו היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו. 17. מתן רשיון אישור והיתר וביטולם מתן רשיון, אישור והיתר, סירוב לתיתם וקביעת תנאים לנתינתם, וכן ביטולם מסורים לשיקול-דעתו של המנהל. 18. נשיאת רשיון אישור והיתר אדם ישא עמו בכל עת הריסוס את הרשיון, האישור או ההיתר שניתנו לו. 19. רישום מכירת קוטלי עשבים (א) המוכר קוטלי-עשבים ינהל רישום רצוף של המכירות בספר מיוחד שיימצא במקום המכירה. (ב) בספר יירשם שם הקונה, מענו וכמות קוטלי-העשבים שנמכרו. (ג) אחת לחודש ימציא המוכר למנהל רשימה הכוללת את שמות קוני קוטלי-העשבים בחודש שחלף, מענם והכמויות שנמכרו להם באותו חודש. 20. ביטול תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי-עשבים באמצעות ריסוס מן האויר), תשכ"ב-1962 - בטלות. תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה), תשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956 אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה על מחלת הארגוט בעל חיטה שיש חשש שהיא נגועה במחלת הארגוט ((Claviceps Pupurea חייב להודיע על כך מיד למפקח על הצמח או למחלקה להגנת הצומח, רחוב דרור 6, יפו. 2. שימוש בחיטה הנגועה במחלת הארגוט קבע מפקח על הצמח בהודעה בכתב לבעל חיטה שהיא נגועה במחלה האמורה - (1) לא ישתמש בה בעל החיטה לזריעה; (2) לא יעבירה לחזקת אחר אלא לאחר שנמסרה לניקוי לחברת הזרע, דרך נצרת, חיפה, או לכל מוסד אחר שאושר על ידי מנהל המחלקה להגנת הצומח. תקנותהגנה על הצומח