בקשה להקטנת ערבון

החלטה 1. בפני בקשה להורות על הקטנת ערבון באופן שיעמוד על 4,000 ₪ במקום 12,000 ₪. המבקשים משתיתים את בקשתם על כך כי בסך הכל נפסקו לשלושתם סכומים המגיעים לכדי 70,000 ₪ בצירוף שכ"ט והוצאות בלבד, וכי על אף שמדובר בשלושה מערערים עסקינן בתיק אחד בלבד. 2. המשיבה מתנגדת לבקשה מהנימוקים הבאים: א. המבקשים לא טענו טענות כלשהן לגבי סכום הערבון, למעט הטענה כי מדובר בתיק אחד ולא בשלושה תיקים נפרדים. לטענת המשיבה, היא עתידה להוציא הוצאות גבוהות בעקבות הערעור המתייחס לכל אחד מהמבקשים בנפרד ואין מקום להקטין את הערבון. ב. סיכויי הערעור נמוכים, מאחר שביהמ"ש קמא בחן את טענות המבקשים באופן יסודי, ובמצב כזה יש להקפיד כפל כפליים בעניין הפקדת הערבון. דיון 3. על המבקש פטור מערבון לשכנע את בית המשפט קיומם של שני תנאים מצטברים; כי אין ביכולתו לשלם את הערבון וכי קיימים סיכויים להצלחת הערעור. רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה. הפקדת הערבון נועדה להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות, אם ייפסקו לטובתם. "הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו (וראו, לדוגמא: ע"א 2265/99 אמנון טל נ' א.א. יבואני תבואות ומספוא, לא פורסם, רע"א 1243/98 אלפי נ' אלפי, לא פורסם, ע"א 2021/94, 2018/94, 1989/94, 2044/94, 2022/94, כונס הנכסים הרשמי נ' ארוין זוסמן ואח', לא פורסם). על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת ערבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים), מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחוייב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת הערבון הנדרש (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2), 383)". (ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ תק-על 2000(2), 128; וכן ע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון-דיור לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574). 4. אשר למצבו הכלכלי של מבקש הפטור, נקבע בפסיקה כי על בעל דין המבקש לקבל פטור מהפקדת ערבון לפרוש בפני בית המשפט את מלוא היריעה לגבי נכסיו והכנסותיו. "הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי (רע"א 3297/90 רביבו נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1119 (3)90). נפסק, כי בלא פרטים מהימנים על הכנסת המבקש הנתמכים במסמכים ופרטים על רכושו וחובותיו לא ניתן לשקול מתן פטור מערבון (ע"א 4752/97 ניביט מערכות בע"מ נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1887 (2)92)". (ראה ע"א 7411/98 אבנר בורוכוב נ' אליהו טל ואח', תק-על 99(4), 80; וכן ראה רע"א 2598/99 ימין ומרים כהן נ' שמשון ונחמה נח, תק-על 2000(1), 242; בש"א 128/89 מצא נ' מצא, תק-על 89(2), 732). "זאת ועוד, הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון בשל מצבו הכלכלי חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו ולגייס כספים גם ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים (בש"א 494/95 שמעוני נ ' שמעוני, תקדין עליון 95(1) 1211)". (ראה ע"א 7411/98 הנ"ל בעמ' 81; וכן בש"א 4667/90 אלפסי נ' אלפסי, תק-על 90(4), 132; רע"א 8496/99 ציון אדרי נ' בנק לאומי לישראל, תק-על 2000(2), 239; בש"א 220/88 שרייר נ' נקש ואח', תק-על 88(3), 156). בענייננו, המבקשים לא הניחו כל תשתית ראייתית לתמוך בבקשתם לפטור מערבון, ולא פרשו בפני בית המשפט את מלוא היריעה לגבי נכסיהם והכנסותיהם. לכאורה עתידים המבקשים לקבל מהמשיבה פיצויים אשר יאפשרו להם להפקיד את העירבון הנדרש. 5. המבקשים מיוצגים על ידי עורך דין פרטי, כך בהליך זה וכך גם בהליך בפני בית משפט קמא. לעניין זה נקבע: "בנסיבות העניין, מתבקש היה גם כי ינתן הסבר כיצד מתיישב הסעד המבוקש עם עובדת ייצוגה של המערערת בערכאה זו, כמו גם בערכאות קודמות. לכאורה, בהעדר הסבר לסתור, מי שיש בידו לממן ייצוג משפטי, מסוגל להפקיד עירבון להבטחת הוצאות בעל הדין שכנגד. במצב זה, אין מקום לפטור המבקש מהפקדת עירבון". (ראה ע"א 4079/02 חלואני נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה, תק-על 2002(2),1989). 6. בבקשה נטען כי סיכויי הערעור גבוהים, אולם מעיון בכתב הערעור עולה כי לכאורה מדובר בערעור שהינו עובדתי בעיקרו. "ערכאת הערעור לא תתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית אשר שמעה והתרשמה מן העדויות שהובאו בפניה, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, וכאשר קיימות נסיבות המצדיקות את ההתערבות". (ראה ע"א 9555/02 זידאן זידאן ואח' נ' ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ ואח', פ"ד נט(1) 538, עמ' 552-553). 7. אין כל נפקות לכך כי מדובר בשלושה מערערים, והערבון נקבע בלא כל התייחסות למספרם. עם זאת, העובדה כי מדובר במספר מערערים עשויה להגדיל את הוצאות המשיבה, ויש להבטיחם אם הערעור יידחה. 8. מכל המקובץ עולה כי אין מקום לקבל את הבקשה, והיא נדחית. המבקשים יפקידו את העירבון בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יידחה הערעור על פי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, ללא התראה נוספת. ערבון