דחיית עתירה - החזר אגרה

פסק דין 1. העותרת ביקשה להצהיר כי הצעתה למכרז א151/00/ להזמנת עבודות של הדברת עשבי בר בצדי דרכים באזורים שונים היא ההצעה הזוכה. העותרת גם ביקשה צווי ביניים וצווים ארעיים עד להחלטה בעתירה. 2. אחרי עיון בעתירה ובבקשה לצווי ביניים, הוריתי על מתן תגובות מטעם המשיבים ובעקבות התגובות קוים דיון, ובעלי הדין סיכמו את טענותיהם. בהחלטה מפורטת מיום 10.1.2001 נדחתה בקשת העותרת לצווי ביניים. 3. העותרת מבקשת לדחות את העתירה בלא צו להוצאות והמשיבות מסכימות לכך. העותרת גם מבקשת להחזיר לה את האגרה ששילמה, אם היא זכאית לכך. 4. אני נעתר למבוקש ודוחה את העתירה בלא צו להוצאות. העותרת אינה זכאית להחזר האגרה ששולמה, לפי הו ראות תקנה 15 לתקנות בית-המשפט (אגרות), התשמ"ח1987-. בהליך זה החלו הדיונים ונשמעו טענות בכל הנוגע לצווי ביניים, הוגשו סיכומים וניתנה החלטה. הליך הביניים הוא חלק בלתי נפרד מן ההליך העיקרי. בקשה זו לדחיית העתירה באה לאחר שקויימו הדיונים וניתנה ההחלטה, ומשום כך דין הבקשה להחזר אגרה - להידחות. החזר אגרת בית משפטאגרה