עקרון אחידות הענישה | עו"ד רונן פרידמן

##(1) מהו עיקרון אחידות הענישה ?## עיקרון אחידות הענישה נועד למנוע אפלייה בין נאשמים שפשעו יחדיו ובנסיבות דומות; אך לא בא לכפות על בית המשפט אמת-מידה עונשית מוטעית, רק מפני שהיא ננקטה במקרהו של אחד הנאשמים המשותפים. עקרון אחידות הענישה עשוי להשליך גם על שיקול הדעת של בית המשפט בשאלה של חפיפה או הצטברות עונשים. מטרתו של עקרון זה הינה להבטיח את שוויונם של נאשמים בפני החוק ולמנוע שרירות בענישה. ##(2) כיצד ניתן להקפיד על אחידות בענישה ?## מובן כי ענישה אינה יכולה להידמות לפעולת חישוב אריתמטית, ועקרון אחידות הענישה אינו יכול להוביל להעתקה מכאנית ומאולצת של עונשים או של שיקולי ענישה מנאשם אחד למשנהו. כמו כן, עקרון אחידות הענישה הינו שיקול אחד בלבד במכלול השיקולים הרלוונטיים לענישה, ואין מדובר בעקרון-על שאין אחריו ולא כלום [ראו למשל: עניין פלוני, פסקה 10; ע"פ 3117/12 ארביב נ' מדינת ישראל, פסקה 13 (6.9.2012)]. ##(3) הבעייתיות בעקרון אחידות הענישה:## שיקולי אחידות הענישה המתעלמים משיקולי ענישה אינדיבידואליים והופכים להיות בפי סנגורים חזות הכול. על כך נאמר לא אחת כי "מידת העונש הראוי לכל נאשם ונאשם מתוך קבוצה של נאשמים, כאשר מידת החומרה של העבירות וגם מצבם האישי שונה, אינה ניתנת לשקילה מדוייקת במאזניים או למדידה בסרגל ובמחוגה" (ע"פ 9279/02 הנ"ל). ##(4)מניעת אפליה בין נאשמים:## "עקרון אחידות הענישה נועד למנוע אפלייה בין נאשמים שפשעו יחדיו ובנסיבות דומות, אך לא בא לכפות על בית המשפט אמת מידה עונשית מוטעית, רק מפני שהיא ננקטה במקרהו של אחד הנאשמים המשותפים" (דנ"פ 1109/02 שושני נ' מדינת ישראל תק-על2002(1) 410). "עקרון אחידות הענישה , כמוהו כשאר עקרונות במשפט, חייב לבוא לכלל פשרה עם עקרונות אחרים - עקרונות חשובים אף הם - ואין הוא מכריע תמיד את הכף. וכך, במקום שנפלה טעות בגזירת עונשו של שותף לעבירה, אין כל חובה לחזור על אותה טעות בענינו של הנאשם שבית משפט עומד לגזור עתה את עונשו" (דנ"פ 1109/02, הנ"ל). ##(5) עיקרון אחידות הענישה בשיקולי הקלה בעונש:## עקרון אחידות הענישה עשוי להוות נימוק להקלה בעונשם של מי שהורשעו יחד עם אחרים, אך נגזרו עליהם עונשים באופן שלא הולם את מידת מעורבותם באותה פרשה פלילית. כך למשל, נקבע על ידי בית משפט זה בע"פ 2580/14 חסן נ' מדינת ישראל (23.9.2014) - "עקרון אחידות הענישה הוא עקרון יסוד במשפט הפלילי אשר נועד להבטיח שוויון בפני החוק ולמנוע שרירות בענישה... עקרון זה מקבל משנה חשיבות כאשר מדובר בנאשמים שונים המורשעים בגדרה של אותה פרשה. במצב דברים זה מצדד עקרון אחידות הענישה בהטלת עונשים דומים על מי שביצעו מעשים דומים וכן בשמירה על יחס של שקילות בין מבצעיהם של מעשים הנבדלים זה מזה במניינם, חומרתם או בנסיבותיו האישיות של המבצע" ##(6) פסיקה בנושא אחידות הענישה:## על כלל אחידות הענישה עמד בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין. בע"פ 2580/14 ‏ ‏ אבו ליל חסן נ' מדינת ישראל (‏23.9.2014) נקבעו הדברים הבאים: "סבורני כי ראוי להקל בעונשו של אבו ליל. הטעם לכך נעוץ בעקרון אחידות הענישה. עקרון אחידות הענישה הוא עקרון יסוד במשפט הפלילי אשר נועד להבטיח שוויון בפני החוק ולמנוע שרירות בענישה. עקרון זה מורה כי יש להחיל שיקולי ענישה דומים על מי שביצעו עבירות דומות במהותן, בנסיבות דומות ובעלי נסיבות אישיות דומות. עקרון זה מקבל משנה חשיבות כאשר מדובר בנאשמים שונים המורשעים בגדרה של אותה פרשה. במצב דברים זה מצדד עקרון אחידות הענישה בהטלת עונשים דומים על מי שביצעו מעשים דומים וכן בשמירה על יחס של שקילות בין מבצעיהם של מעשים הנבדלים זה מזה במניינם, חומרתם או בנסיבותיו האישיות של המבצע [ראו למשל: ע"פ 2274/12 אבו מאדי נ' מדינת ישראל, פסקה 16 (27.2.2013); ע"פ 7350/12 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (14.1.2013); ע"פ 4450/11 עספור נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (8.2.2012)]. ##(7) שיקולי בית המשפט במסגרת כלל אחידות הענישה:## עקרון אחידות הענישה הוא שיקול אחד במכלול השיקולים שיש לאזנם כדי להגשים את תכלית הענישה (ע"פ 2580/14 חסן נ' מדינת ישראל (23.9.2014)). אין בו כדי לחייב את בית המשפט לגזור עונשים לפי שוויון אריתמטי מקום ששיקולים אחרים, דוגמת נסיבותיהם האישיות של נאשמים, תומכים בהבחנה ביניהם לעניין העונש (ע"פ 10370/02 סויסה נ' מדינת ישראל (27.5.2003)). בנוסף, תיתכן סטייה מעיקרון אחידות הענישה אף כאשר קיימת זהות בנסיבותיהם האישיות של הנאשמים, אם מצא בית המשפט כי שיקולי ענישה כללים גוברים על עיקרון אחידות הענישה. ##(8) סיכום:## עקרון אחידות הענישה אינו כלל הכרעה סופי ומוחלט, מן 'סרגל מכאני' שממנו אין לסטות ... אין לבצע פעולת 'העתק – הדבק' מנאשם בתיק אחד לנאשם בתיק אחר רק בשל עקרון אחידות הענישה. שומה על בית המשפט לשקול היטב את הנסיבות המיוחדות של נאשם ונאשם, על מנת לחתור לענישה ההולמת את העבירה על פי אמות המידה המקובלות במשפטנו (ע"פ 5195/11 קריניאן נ' מדינת ישראל (28.3.2012), וראו גם ע"פ 3117/12 ארביב נ' מדינת ישראל (6.9.2012)). ועוד נקבע, כי כלל אחידות הענישה הינו שיקול אחד, גם אם שיקול ענישה חשוב, מבין מכלול השיקולים שיש להעריכם ולאזנם " כדי להגיע לתוצאת ענישה שקולה אשר תגשים את תכלית ההגנה על עניינו של הפרט ושל הציבור המשולבים זה בזה". ר' ע"פ 10370/02 סויסה נ' מדינת ישראל (2003). עקרונות משפטייםמשפט פליליאחידות הענישה