תקנות הגנת הצרכן גודל האותיות

תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א ו-37 (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, "חוזה אחיד" - כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982. 2. הגודל המזערי של האותיות גודלן המזערי של האותיות בחוזה אחיד יהיה 2 מילימטרים. 3. אופן כתיבה בחוזה אחיד - (1) האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות; (2) צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר שעליו הן כתובות; (3) הרווח בין השורות לא יקטן מגודל האות בשורה; (4) האותיות בשורות לא תיגענה אחת בשניה. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן. צרכנותתקנותחוק הגנת הצרכן