סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט

החלטה לאחר עיון בסיכומים המפורטים של ב"כ הצדדים, הגעתי לכלל דעה כי עלי לעשות שימוש בסמכות המוקנית לי עפ"י סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד1984-, ולאור חשיבותו הציבורית, המשמעותית והרחבה של ת.א. 278/01 ובש"א 3514/01, יידון התיק במותב של שלושה שופטים בראשותי. הרכב השופטים שאני קובע כאן, יכלול את השופטים מיכה לינדנשטראוס, נשיא (אב"ד), יצחק דר ויצחק עמית. מחמת חשיבותה הציבורית של הסוגיה הנדונה בתיק, וההשלכות האפשריות על זכות של מדינת ישראל, או זכות ציבורית, או עניין ציבורי, העלולים להיות מושפעים או כרוכים בהליכים שלפניי, מתבקש היועץ המשפטי לממשלה לשקול, תוך 30 יום מהיום, להתייצב בהליך זה ולהשמיע דברו (בכתב), וזאת עפ"י סמכותו לפי סעיף 1 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש]. לא יתקיימו דיונים נוספים לאור הגשת הסיכומים בכתב, וזאת עפ"י החלטתי מיום 26.2.01. ניתנת לב"כ הצדדים, אם ימצאו לנכון, האפשרות להגיב על האמור לעיל, בכתב, תוך 30 יום מהיום. חוק בתי המשפט