תקנות הגנת השכר

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר עבודה על-פי רישום המעביד שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על פי רישום שנעשה בידי המעביד או מטעמו, ישולם לא יאוחר מתום החודש שבו בוצעה העבודה (להלן - חודש העבודה). 2. שכר עבודה על-פי דיווח העובד (א) שכר עבודה שלא נקבע מועד בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על- פי דיווח שהעובד מגיש למעבידו, והדיווח הוגש לא יאוחר מחמישה ימים מתום חודש העבודה - ישולם לא יאוחר מהיום הששי מתום חודש העבודה. (ב) הוגש הדיווח האמור בתקנת משנה (א) לאחר היום החמישי מתום חודש העבודה - ישולם שכר העבודה האמור בתקנת משנה (א) בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגש הדיווח. 3. מועד אחר על אף האמור בתקנות 1 ו-2 (א) ישולם שכר העבודה האמור בהן בתום החודש שלאחר חודש העבודה, אם נתקיים אחד מאלה: (1) המעביד שילם לעובד, לא יאוחר מה27- בחודש העבודה, מקדמה על חשבון שכר עבודתו באותו חודש, בשיעור שלא יפחת משליש הסכום המוערך של שכר העבודה הכולל המגיע לעובד בעד אותו חודש לאחר הניכויים על-פי דין או על-פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה; (2) המעביד נוהג לשלם לעובדיו את שכר העבודה האמור בתקנות 1 או 2(א) כשהוא מחושב על בסיס השכר המשתלם בחודש שלאחר חודש העבודה. 4. ביטול תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשל"ז-1977 - בטלות. תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א ו-31 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים שעל מעביד למסור (א) מעביד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו שתישלח בדואר רשום: (1) השם המלא של המעביד, תורת ההתארגנות או מספר הזהות, לפי הענין; (2) מען המעביד; (3) שם פרטי ושם משפחה של העובד; (4) מען העובד; (5) מספר זהות של העובד; (6) תאריך תחילת העבודה וסיומה; (7) מספר ימי העבודה בתקופת הדו"ח; (8) סוג מקצועי או הדרגה של העובד; (9) שעות העבודה של העובד; (10) שכר העבודה ששולם בתקופת העבודה; (11) סכום חלקו של המעביד בתשלום לקופת הגמל; (12) סכום חלקו של העובד בתשלום לקופת הגמל; (13) האם מבוטח העובד גם בקופת גמל אחרת. (ב) מעביד ימסור לקופת הגמל הודעה לגבי כל שינוי שחל באחת מפיסקאות (2), (3), (4), (10) ו-(13) לתקנת משנה (א) מיד עם היוודע לו על השינוי. 2. פרטים בכרטיס אישי קופת הגמל תכלול בכרטיס האישי לכל עובד המבוטח בה אחת הפרטים שמסר המעביד כאמור בתקנה 1. 3. דרכי מסירת הודעות ופרטים (א) קופת גמל תודיע על פיגור בתשלום ועל תקופת הפיגור במכתב בדואר רשום לעובד; העתק מן ההודעה תשלח הקופה בדואר רשום למעבידו. (ב) ההודעה לפי תקנת משנה (א) תביא לידיעת העובד והמעביד כי זכויותיו של העובד בקופת הגמל עלולות להפגע באם החוב של המעביד לא ישולם תוך ששה חודשים מיום מסירת ההודעה. 4. הוכחה על מסירה אישור למשלוח בדואר רשום עם העתק מההודעה, יראו אותם כהוכחה לכאורה על מסירת ההודעה לנמען. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976). תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר חדשי הסכומים הנקובים בסעיף 8(א) לחוק יוגדלו כלהלן: (1) בפיסקה (1), במקום "3570 לירות" יבוא "897 שקלים"; (2) בפיסקה (2), במקום "440 לירות" יבוא "111 שקלים"; (3) בפיסקה (3), במקום "210 לירות" יבוא "53 שקלים"; (4) בפיסקה (4), במקום "210 לירות" יבוא "53 שקלים"; (5) בסיפא, במקום "6.230 לירות" יבוא "1566 שקלים". 2. שכר יומי הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה היומי הנותר אחרי ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשעבוד: (1) לעובד - 35.9 שקלים; (2) לבן הזוג שפרנסתו על העובד - 4.4 שקלים; (3) לכל ילד שפרנסתו עליו - 2.1 שקלים. 3. שכר שעה היה שכר העבודה משתלם על בסיס של שעה, יראו את סך כל השתכרותו של העובד אותו יום כשכר יומי. 4. שכר לתקופה אחרת או לפי כמות התוצרת (א) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מיום וקצרה מחודש, או לפי כמות התוצרת, יראו את החלק היחסי של השכר לכל יום עבודה בשכר יומי. (ב) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מחודש, יראו את החלק היחסי של שכר זה לכל חודש עבודה כשכר חדשי; נותר עודף של תקופה קצרה מחודש, יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א). 5. שכר קיבולת היה שכר עבודה משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, יחולו הוראות תקנות 2 עד 4, הכל לפי אורך הזמן של ביצוע העבודה. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. 7. ביטול תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשכ"ג-1962 - בטלות. תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(א) (3ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק לא יעלו על השיעורים כדלקמן: (א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 4,740 שקלים חדשים לחודש; (ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2640 שקלים חדשים לחודש עד לשכר מקסימלי של 13,130 שקלים חדשים לחודש. 2. עדכון סכומי השכר המקסימליים הנקובים בתקנה 1 ישתנו על-פי שיעורי התנודות בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי); תחילתו של כל שינוי כאמור יהיה ב"יום העדכון" כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי. השינוי הראשון יהיה ביום העדכון כאמור שיחול לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה. 3. פרסום שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את סכומי השכר המקסימלי הנקובים בתקנה 1 כפי שישתנו עקב השינויים בשכר הממוצע כאמור בתקנה 2; סכום ששונה כאמור רשאי השר לעגלו עד עשרת השקלים הקרובים. 4. ביטול תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשל"ד-1974 - בטלות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באדר התשמ"ח (1 במרס 1988). תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30(א) ו-31 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרסום הודעה הודעה לענין סעיף 30(א) לחוק תפורסם - (1) על לוח המודעות שבו נהוג במפעל לפרסם הודעות לעובדים, ובהעדר לוח-מודעות - במקום בולט לעין במפעל; (2) בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל. הגנת השכרתקנות