הבחנה בין פסק דין לבין החלטה אחרת

מה ההבדל בין "פסק דין" לבין "החלטה אחרת" בעניין זכות הערעור ? להלן הסבר בנושא הבחנה בין פסק דין לבין החלטה אחרת: ההבחנה בין פסק דין לבין החלטה אחרת, מקורה בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984. פסק דין ניתן לערעור בזכות, ומועד הערעור הוא בתוך 45 ימים. החלטה אחרת ניתנת לערעור ברשות, ומועד הגשתה של בקשת הרשות לערער הוא 30 ימים מיום מתן ההחלטה. המבחן הממיין בין שני סוגי ההחלטות הוא "האם נסתיים הדיון בעניין התלוי ועומד בפני בית המשפט" ? החלטה המסיימת את הדיון ו'סוגרת את התיק' היא פסק דין, שעליו יוכל בעל דין שקופח לערער, וכל החלטה שאינה מסיימת את הדיון 'מבחינה פורמלית' היא 'החלטה אחרת שעליה אין ערערים אלא ברשות' או בלא רשות, ביחד עם פסק הדין שניתן במשפט. על פי המבחן האמור, החלטה בדבר מתן חשבונות, בשלב הראשון של הליך, הצופה שלב שני בו תיק חבות כספית על פי החשבונות האמורים, היא החלטה אחרת, שכן אינה פסק דין המסיים את הדיון. לצורך יישומה של הבחנה זו, בין פסק דין ובין החלטה אחרת, אימצה הפסיקה מבחן עזר, המסייע במיונן של החלטות הניתנות במהלכו של הליך, ובקביעה האם מדובר בהחלטה אחרת, או בפסק דין חלקי. על פי מבחן זה, פסק דין חלקי עשוי להיות החלטה, המהווה סוף פסוק לעניין סעד או ד להתדיינות. לעומת זאת, החלטה אחרת הינה מנגנון או תשתית לצורך הכרעה בסעד שנתבקש. נקבע כי המבחן הקובע לעניין זה הוא האם בהחלטה שעומדת לדיון נתן בית המשפט לאחד הצדדים את הסעד הסופי שהלה ביקש. תשובה חיובית לשאלה זו פירושה הוא שניתן פסק דין לגבי אותו צד ולגבי אותו סעד. לעומת זאת, תשובה שלילית לשאלה זו מלמדת כי מדובר בהכרעה בפלוגתא בין הצדדים, המהווה בסיס להמשך ההתדיינות ביניהם או קובעת מנגנון להכרעה בסכסוך ביניהם, וככזו כ"החלטה אחרת". במסגרת זו, נבחנת גם השאלה, האם הסעד בו מדובר הוא סעד עצמאי העומד על רגליו שלו - שאז בפנינו פסק דין, לעניין אותו סעד, או שמא מדובר בסעד אשר מהווה שלב בקביעת הסעד הסופי שבית המשפט התבקש לפסוק, שאז מדובר בהחלטה אחרת. ביישומם של מבחנים אלה נקבע עוד, כי אין בכותרת שניתנה להחלטה, כשהיא לעצמה, כדי לקבוע האם המדובר בפסק דין או בהחלטה אחרת. הגישה שאומצה הינה גישה מהותית, הבוחנת את תוכן ההחלטה ומהותה, ולא מסתפקת בכותרתה, השאלה היא, על כן, מה מהותה האמיתית של החלטת בית המשפט במקרה. החלטה אחרת (ערעור)